KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Saue valla lemmikloomade pidamise eeskiri

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.07.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 40

Saue valla lemmikloomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 31.05.2018 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkt 362, loomatauditõrje seaduse §11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Saue valla lemmikloomade pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte, kasside ja muude lemmikloomade pidamise nõuded Saue valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb lemmikloomapidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

  (3) Lisaks käesolevale eeskirjale tuleb lemmikloomade pidamisel järgida loomakaitseseaduses, loomataudiseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, põllumajandusministri 24.07.2008 määrusest nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõude“, Vabariigi Valituse 16.04.2002 määruses nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“ sätestatud nõudeid ning teisi loomapidamist reguleerivaid õigusakte.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmistes tähendustes:
  1) Lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks, jahipidamiseks, turvalisuse tagamiseks, tõu aretamiseks vm eesmärgil peetav loom (imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu);
  2) Loomapidaja on isik, kes on lemmiklooma omanik või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga,
  3) Hulkuv lemmikloom on loom, keda ei ole võimalik identifitseerida ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või kes viibib väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi järelevalveta;
  4) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa. Üldkasutatav koht on ka ühissõiduk;
  5) Varjupaik on hulkuvate loomade pidamise ettenähtud koht;
  6) Häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  7) Ohustamine on loomapidaja tegevus või tegevusetus, millega seatakse ohtu teiste inimeste vara, elu või tervis;
  8) Kiibistamine on lemmiklooma naha alla elektroonilise andmekandja, mis sisaldab ainulaadset 15-kohalist numbrikombinatsiooni ning võimaldab tuvastada lemmikloomapidaja, paigaldamine.
  9) Eutanaasia on looma hukkamine loomapidaja algatusel või kaastundest, kui ellujäämine tekitaks loomale kestvaid kannatusi või kui tema liigiomane eluviis osutub võimatuks. Looma eutanaasia viib läbi veterinaararst.

§ 3.   Lemmiklooma pidamise nõuded

  (1) Lemmiklooma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil või selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Lemmikloomapidaja peab välistama lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või loomadele kallale tungimise võimaluse.

  (2) Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada inimesi, vara ega teisi loomi. Loomaomanik vastutab looma poolt tekitatud kahju eest Eesti Vabariigi õigusaktidest sätestatud ulatuses ja korras.

  (3) Keelatud on looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (4) Keelatud on lubada loomal häirida metsloomi ja –linde, välja arvatud jahi ajal jahikoertel.

  (5) Keelatud on kaaskodanike või teiste loomade häirimine, ohustamine või neile kahju tegemine lemmiklooma poolt.

  (6) Loomapidajaks oleval juriidilisel isikul on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (7) Hoonete üldkasutatavates ruumides ja territooriumitel lemmikloomaga viibides on lemmikloomapidaja kohustatud järgima kinnistu omaniku või omanike kehtestatud korda ja avalikku korda. Korterelamutes tuleb looma pidamisel lähtuda lisaks ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegusemise lepingust ja muudest elamu (sh kinnistu) ühisest haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (8) Lemmiklooma kadumisel või lahti pääsemisel tuleb lemmikloomapidajal viivitamata viia läbi otsingud ja korraldada lemmiklooma püüdmine.

  (9) Hulkuva lemmiklooma korduvale toitjale laienevad lemmikloomapidaja kohustused ja vastutus.

  (10) Lemmikloomapidamine ei tohi häirida avalikku korda.

  (11) Koerte ja kasside kiibistamine on kohustuslik, teiste lemmikloomade puhul on kiibistamine soovituslik. Mikrokiipi võib paigaldada vaid tegevusluba omav veterinaararst.

  (12) Koera ja kassi peab kiibistama neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates päevast, millal lemmikloom sai kolme kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer või kass tuleb märgistada neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates omandamise päevast.

  (13) Kiibistatud lemmikloom peab olema registreeritud Lemmiklooma registrisse LLR.

  (14) Kiibistamisega seotud kulud kannab lemmikloomapidaja.

  (15) Soovitatav on avalikus kohas liikuvad lemmikloomad varustada kaelarihmaga, millel on märgitus lemmikloomapidaja kontaktandmetega.

  (16) Lemmikloomapidaja, kes soovib oma lemmikloomast loobuda, peab tagama uue lemmikloomapidaja leidmise või nõuetekohase eutanaasia veterinaararsti poolt.

§ 4.   Loompidaja kohustused

  Loomapidaja on kohustatud:
  1) Tagama loomale liigikohase pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu;
  2) kiibistama oma lemmiklooma (kass ja/või koer) ning tagama et loom oleks registreeritud registrisse;
  3) paigaldama territooriumi sissepääsu(de)le võimalikule ohule viitava sildi. Silt peab olema paigutatud nähtavale kohale. Lemmikloomapidaja peab tagama ameti- või tööülesandeid täitvate isikute, samuti teiste territooriumi kasutama õigustatud isikute ja nende külaliste ohutu pääsu territooriumile;
  4) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid,
  5) koristama avalikus kohas koheselt oma lemmiklooma väljaheiteid;
  6) tagama lemmikloomade vaktsineerimise vastavalt kehtestatud õigusaktidele;
  7) ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  8) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks;
  9) teatama kohe veterinaararstile ning seejärel täitma tema ettekirjutusi kui loom on hammustanud inimest või teisi loomi, kui looma on rünnanud metsloom ja samuti kui loom käitub ebaloomulikult või on marutaudi kahtlusega;
  10) välistama lemmiklooma ära jooksmise ja inimestele või loomadele kallale tungimise võimaluse;
  11) looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist;
  12) tasuma lemmiklooma püüdmise-ja ülalpidamisekulud;
  13) lemmiklooma surma puhul 7 päeva jooksul teavitama Saue Vallavalitsust või tegema vastava kande registrisse;
  14) järgima lemmiklooma pidades muuhulgas Saue valla avaliku korra eeskirja.

§ 5.   Lemmikloomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, registreeritud ja märgistatud. Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku loomaga.

  (2) Lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse, vajadusel tuleb rakendada lisameetmeid (nt suukorv, koonurihm). Ühistranspordis tuleb lisaks jalutusrihmale kasutada koertel suukorvi või koonurihma.

  (3) Jalutusrihmaga ohjamata võib lemmikloomaga avalikus kohas viibida tarastatud aedikutes (koerteparkides, koerte treenimisaladel) ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve looma üle ning võimalus loom vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (4) Loomaga rahvarohketes kohtades (näites rahvakogunemised, avalikud üritused jms) viibimisel peab loom olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv.

  (5) Ühissõidukis ja muudes avalikes kohtades peab loom olema rihma või keti otsas ja suukorviga, väiksemad loomad vastavalt väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandepuuris või –kotis.

  (6) Koera tohib jätta suukorviga või koonurihmaga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde kuni lemmikloomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid ja loomi, liiklust ning koera tervist.

  (7) Lemmikloomapidaja on kohustatud oma lemmiklooma väljaheited koheselt koristama. Lemmikloomapidaja peab ära hoidma lemmiklooma poolt tekitatava reostuse võõrale varale s.h sõidukitele ja ehitistele urineerimise.

  (8) Loomapidaja on kohustatud tagama kaaskodanike ohutu liiklemise (maanteel, tänaval, metsateel, jalgteel, jalgrattateel, kergliiklusteel jne).

  (9) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõike 2, 3, 4, 5, 7 ja 9 nõuded ei rakendata vaegnägija juhtkoera ning teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 6.   Hulkuvad loomad

  (1) Saue vallas korraldab hulkuvate loomade püüdmist Saue Vallavalitsus.

  (2) Püütud loomad paigutatakse varjupaika, kus neid hoitakse 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.

§ 7.   Eeskirja rikkumine

  (1) Lemmikloomapidaja kannab vastutust oma lemmiklooma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (2) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §66 3 alusel.

§ 8.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Saue Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Saue Vallavolikogu 27. detsember 2007 aasta määrus nr 21 „Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“.
  2) Saue Linnavolikogu 25. oktoober 2012 aasta määrus nr 55 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Saue linnas“
  3) Nissi Vallavolikogu 19.detsember 2002 aasta määrus nr 29 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json