Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Saue valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 43

Saue valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 31.05.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja lõike 2, veeseaduse1 § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Saue valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri reguleerib Saue valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitluse planeerimist, ehitamist, kasutamist ja hooldamist ning kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta.

 (2) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes tegelevad reovee kohtkäitlusega või osutavad või kasutavad purgimisteenust Saue valla haldusterritooriumil.

 (3) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide ning käesoleva määruse kohaselt.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

 1) reovesi on üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
 2) reoveekohtkäitlus on reovee kogumine kogumismahutisse või puhastamine omapuhastis, sh heitvee immutamine pinnasesse või juhtimine suublasse;
 3) reovee kohtkäitlussüsteem on reovee kogumismahuti ja omapuhasti, sh kuivkäimla;
 4) kogumismahuti on perioodiliselt tühjendatav lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks;
 5) omapuhasti on käesoleva määruse tähenduses kohtpuhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie).
 6) septik on pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
 7) kuja on kanalisatsiooniehitiste, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust;
 8) imbsüsteem on omapuhasti osa, mille kaudu reovesi immutatakse pärast puhastamist hajutatult pinnasesse;
 9) purgimiskoht on koht, mis on määratud kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas tekkekohast äraveetud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks.

§ 3.  Reovee kohtkäitluse üldtingimused

 (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud maa-aladel, mis Saue vallas kehtivate üldplaneeringute ja Saue valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

 (2) Erandkorras on lubatud kasutada reovee kogumiseks lekkekindlat kogumismahutit ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni ja sellega liitumisvõimaluse tekkimiseni. Erand kehtestatakse detailplaneeringuga, kinnistule väljastatud projekteerimistingimuste või ehitusloaga ja vastavasisulise kokkuleppe sõlmimisega, mis näeb ette kogumismahuti ajutise paigaldamise võimaluse ja hilisema ühiskanalisatsioonitrassiga liitumise kohustuse.

 (3) Reoveekogumisala piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon, peab reovee tekitaja koguma reovee lekkekindlasse kogumismahutisse ning korraldama selle veo kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud purgimissõlme.

 (4) Reovee kohtkäitlus on lubatud reovee tekkekoha kinnistu piires või ühise kogumismahuti või ühise omapuhasti olemasolul teisel kinnistul.

 (5) Saue valla haldusterritooriumit käsitletakse tervikuna kui kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega alana, mis tõttu on pinnasesse lubatud nõuetekohaselt immutada ainult bioloogiliselt puhastatud reovett.

 (6) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb üle anda jäätmekäitlusettevõttele või vee-ettevõtjale sellekohase kokkuleppe olemasolul.

§ 4.  Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

 (1) Reovee kohtkäitluste rajamine, paigaldamine, ümberehitamine, kasutusele võtmine ja likvideerimine peab toimuma vastavalt ehiutsseadustikus toodud nõuetele. Reovee kohtkäitlussüsteemi asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

 (2) Reovee kohtkäitluseks on lubatud paigaldada vaid sertifitseeritud perioodiliselt tühjendatavat plastikkogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

 (3) Reovee kogumismahuti mahutavus peab olema vähemalt 8 m3. Suvilates, kus aastaringselt ei elata, vähemalt 5 m3. Erandina ja eelnevalt kokkuleppel Saue vallavalitsusega (edaspidi vallavalitsus) võib väikese kasutuskoormusega suvilas ja piirkonnas, kus geoloogia ei võimalda kaevata sügavat kaevist (näiteks paesel pinnal), paigaldada ka 3 m3 kogumismahuti.

 (4) Reovee kohtkäitlussüsteem ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ja puur- ning salvkaevu hooldusalas. Omapuhasti immutusväljak peab jääma veehaarde sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist, joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust ja veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või hooldusala, vähemalt 50 m kaugusele.

 (5) Reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

 (6) Reovee kohtkäitlussüsteem tuleb paigaldada pinnasesse, tagades selle liikumatuse. Süsteem peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu.

 (7) Reovee kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi.

 (8) Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

 (9) Reovee omapuhasti peab olema ventileeritav. Omapuhastil, mida kasutatakse alla 5 m3 heitvee immutamiseks ööpäevas, peab olema võimalik võtta proove juurdevoolavast reoveest.

 (10) Heit- ja sademevee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. Pinnasesse võib heitvett immutada hajutatult, omapuhasti puhul vastava imbsüsteemiga.

 (11) Reovee kohtkäitlussüsteemile peab olema tagatud purgimis- ja hooldussõiduki aastaringne takistusteta juurdepääs.

§ 5.  Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

 (1) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone rekonstrueerimisel ehitusprojekti alusel tuleb lahendada reovee kogumismahuti ehitamine koos hoone ehitusprojektiga.

 (2) Olemasoleva hoone tarbeks reovee kogumismahuti paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb Saue vallavalitsusele esitada 10 päeva enne tegevuse alustamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis.

 (3) Hoone ehitamisel või rekonstrueerimisel ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti kasutusele võtmiseks esitada vallavalitsusele kogumismahuti andmed, sh sertifikaat koos hoone kasutusloa taotlusega.

 (4) Olemasolevale hoonele paigaldatud reovee kogumismahuti kasutusele võtmiseks tuleb vallavalitsusele esitada ehitusseadustiku kohane kasutusteatis, sh kogumismahuti sertifikaat, hiljemalt 5 tööpäeva pärast mahuti paigaldamist.

 (5) Vallavalitsusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.  Omapuhasti paigaldamine ja kasutusele võtmine

 (1) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ ning 16.05.2001 määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatud tingimused.

 (2) Omapuhasti, jõudlusega alla 5 m3 ööpäevas, rajamiseks, ümberehitamiseks ja laiendamiseks tuleb Saue vallavalitsusele esitada vähemalt 10 päeva enne ehitustööde alustamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis ja ehitusprojekt, kust nähtub rajatava süsteemi asendiplaaniline lahendus.

 (3) Vajadusel lisatakse omapuhasti ehitusprojekti koosseisu eksperthinnang kinnistu geoloogilise sobivuse kohta omapuhasti rajamiseks, hinnang põhjavee kaitstuse ja kõrguse kohta ning määratakse omapuhasti ja imbsüsteemi või suublasse juhitava toru parim võimalik asukoht, sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes.

 (4) Omapuhasti kasutusele võtuks tuleb hiljemalt 5 tööpäeva peale omapuhasti rajamist esitada vallavalitsusele ehitusseadustiku kohane kasutusloa taotlus.

 (5) Omapuhasti rajamisel peab arvestama, et selle kuja on vähemalt 10 m.

§ 7.  Reovee kohtkäitlussüsteemi kasutamine ja hooldamine

 (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

 (2) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle kasutusotstarbele ja kasutamisjuhendile.

 (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku, lekkekindluse ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

 (4) Omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida vähemalt üks kord aastas ja vajadusel teostada hooldustöid vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse.

 (5) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
 1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
 2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
 3) reovee puhastamise käigustekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

 (6) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

 (7) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat ning esitama kviitungid järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

 (8) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
 1) kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on tiheasustusaladel keelatud;
 2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele;
 3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist 1. detsembrini järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
 4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

§ 8.  Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

 (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimiseks tuleb 10 päeva enne lammutamise alustamist esitada Saue vallavalitsusele ehitusteatis. Kui kohalik omavalitsus ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist.

 (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldnõuded:
 1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada äriregistris registreeritud reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutava ettevõtja poolt;
 2) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb üldjuhul likvideerimiseks lammutada ja pinnasest eemaldada;
 3) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või eelnevalt tühjendatud mahuti, kui seda ei ole võimalik tehnilistel põhjustel pinnasest eemaldada, tuleb täita pinnasega;
 4) tühjendatud ja puhastatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina võib kasutada sademevee kogumismahutina;
 5) likvideerimise käigustekkivate ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse või reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

 (3) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks ehitusregistrist tuleb 5 tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada vallavalitsusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

§ 9.  Reovee kohtkäitlusrajatiste tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

 (1) Purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud.

 (2) Ettevõtja peab omama reovee üleandmiseks (purgimiseks) vee-ettevõtjaga sõlmitud kirjalikku lepingut.

 (3) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse.

 (4) Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitteettenähtud kohtadesse on keelatud.

 (5) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

§ 10.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Järelevalvet eeskirja nõuete täitmise üle teostavad Saue Vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt oma pädevusele.

 (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutavad reovee kohtkäitlusrajatise omanik ja purgimisteenust osutav ettevõtja vastavalt talle määrusega seatud kohustustele.

 (3) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult sõltumatu eksperdi hinnangut. Reovee kohtkäitlusrajatise lekke või mittetöökindluse tuvastamise korral kannab eksperthinnangu teostamise kulud omanik. Kui eksperthinnangu käigustuvastatakse, et lekkeid ei ole ja kõik toimub vastavalt nõuetele kannab eksperthinnangu kulud järelevalve teostaja.

 (4) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, veo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 11.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks:
 1) Nissi Vallavolikogu 12.12.2013. a. määrus nr 24 „Nissi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“
 2) Kernu Vallavolikogu 19.09.2013. a. määrus nr 12 „Kernu valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees