SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise kord Saue vallas

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 45

Koduteenuste osutamise kord Saue vallas

Vastu võetud 31.05.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lõike 1 ning Saue Vallavolikogu 27. detsembri 2018 määruse nr 24 „ Sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 5 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  Määrus sätestab koduteenuste osutamise tingimused ja korra ning koduteenuste loetelu Saue valla elanik ele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) koduteenus - kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on Saue vallas registreeritud elukohta omava täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti;
  2) vallavalitsus – Saue valla kollegiaalne täitevorgan Saue vallavalitsus;
  3) ametiasutus – Saue valla ametiasutus Saue Vallavalitsus;
  4) teenuse osutaja – ametiasutus või ametiasutuse hallatav asutus või muu koduteenust osutav asutus.

§ 3.   Koduteenuste loetelu

  Koduteenused on:
  1) eluruumide koristamise korraldamine;
  2) riiete hoolduse ja pesu pesemise korraldamine;
  3) pesemisvõimaluste korraldamine;
  4) abistamine eluaseme kütmisel, vee tuppa toomisel ja lume lükkamisel või eelnimetatud teenuste korraldamine;
  5) toiduainete, valmistoidu ja esmatarbekaupade kojutoomine või toomise korraldamine;
  6) abistamine asjaajamistel, teenuste kojukutsete korraldamine jne;
  7) terviseabi korraldamine (ühenduse pidamine pere- ja eriarstidega, ravimitega ja abi/hooldusvahenditega varustatuse tagamine);
  8) transporditeenuse korraldamine ametiasutusse, arstile ja raviasutusse, kauplusesse, apteeki, surnuaiale jne;
  9) vestlus ja teabe edastamine, nõustamine.

§ 4.   Koduteenuste taotlemine

  (1) Koduteenuste saamiseks esitab teenuse osutamist sooviv isik või tema seaduslik esindaja ametiasutusele kirjaliku taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja elukoht ja muud kontaktandmed;
  3) taotletava koduteenuse kirjeldus;
  4) koduteenuse vajaduse põhjendus.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 5.   Koduteenuste osutamise otsustamine

  (1) Taotluse laekumisel teostab sotsiaaltöötaja koos teenuse osutajaga kodukülastuse, mille käigus hinnatakse taotleja toimetulekuvõimet ja koduteenuse vajadust.

  (2) Ametiasutus teeb otsuse koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) Otsus tehakse taotlejale teatavaks õigusaktides sätestatud viisil ja tähtaja jooksul.

  (4) Taotleja kohta avatakse toimik, mis sisaldab:
  1) teenuse taotleja avaldust;
  2) hooldusvajaduse hindamisdokumenti;
  3) hoolduskava;
  4) hoolduslepingut.

§ 6.   Koduteenuste osutamine

  (1) Koduteenuste osutamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus sõlmida teenuse korraldamiseks lepinguid asutustega, kelle tegevus põhimääruse järgi on sotsiaalteenuste osutamine.

  (3) Teenuse osutajal on õigusteenust mitte osutada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete või alkoholi sõltuvusprobleemidega isikule, psüühilise erivajadusega isikule, nakkushaigusi põdevale isikule, ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet vajavale või voodihaigele isikule.

  (4) Koduteenuste osutamise üle peab arvestust teenuse osutaja.

§ 7.   Koduteenuste osutamise leping

  (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse ametiasutuse, koduteenuse saaja ja teenuse osutaja vahel teenuse osutamise leping.

  (2) Kui koduteenust osutatakse ühekordselt ja teenuse eest tasutakse vastavalt kehtestatud koduteenuse hindadele, võib teenust osutada kirjalikku lepingut sõlmimata.

  (3) Ametiasutusel on õigus koduteenuste osutamise leping lõpetada alljärgnevatel tingimustel:
  1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isikul kõrvalabita toime tulla. Lepingu lõpetamise aluseks on teenuse saaja toimetulekuvõime hindamine sotsiaaltöötaja poolt;
  2) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusse;
  3) teenuse saaja suunatakse raviasutusse, üldhooldusteenusele vm;
  4) teenuse saaja surmaga.

  (4) Leping lõpetatakse erakorraliselt:
  1) teenuse saaja soovil;
  2) ametiasutuse poolt, kui koduteenuse saaja käitumine eelkõige, aga mitte ainult agressiivsuse, ebaviisaka käitumise või alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamise tõttu, teeb teenuse osutamise võimatuks.

  (5) Ametiasutus teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult 14 tööpäeva jooksul alates lepingu lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemisest.

§ 8.   Koduteenuste eest tasumine

  (1) Teenuse saaja tasub koduteenuste osutamise eest vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hindadele.

  (2) Tasuta koduteenuste osutamisele on õigus:
  1) teenust vajaval isikul, kes saab toimetulekutoetust;
  2) üksinda elaval teenust vajaval raske või sügava puudega isikul või vanaduspensionäril, kelle sissetulek ühes kuus on alla kolmekordse toimetulekupiiri ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud;
  3) põhjendatud juhtudel erandkorras vallavalitsus korralduse alusel.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Koduteenuste hinnad ja koduteenuste osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Vallavalitsus määrab haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel struktuuriüksuse, ametniku või ametnikud, kes tegutsevad ametiasutuse nimel käesolevas määruses nimetatud ülesannete täitmisel.

  (3) Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 27. detsembri 2017. a määrus nr 27 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“.

  (4) Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json