Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Viljandi linna heakorraeeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 71

Viljandi linna heakorraeeskiri

Vastu võetud 30.01.2013 nr 147
RT IV, 08.02.2013, 6
jõustumine 11.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.05.2018RT IV, 08.06.2018, 3511.06.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 361 alusel ning on kooskõlas ehitusseadustiku § 19, § 92 lõigetega 1 ja 3, § 97 lõigetega 1 ja 6.
[RT IV, 08.06.2018, 35 - jõust. 11.06.2018]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Viljandi linna heakorraeeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja Viljandi linna (edaspidi linna) vastavate õigusaktidega tagada linna puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorra nõuded, koormised ja kohustused linna territooriumil asuvatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, korteriühisustele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele.

§ 2.   Mõisted

  (1) Mõisteid kasutatakse eeskirjas alljärgnevas tähenduses:
  1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala või ehitis.
  2) Heakorratööd on kinnistu heakorraga seotud tööd, sh haljastuse hooldamine, niitmine, lume- ja libedusetõrje, kevadine libedusetõrjeks kasutatud puistematerjali koristamine, haljastus-, olme- ning muude jäätmete koristamine, umbrohu eemaldamine jms tööd.
  3) Kinnistu on kinnistu asjaõigusseaduse mõistes, samuti muu maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus või katastriüksus.
  4) Koormis on kohustus, mis seaduse alusel kehtestatakse volikogu määrusega füüsilistele või juriidilistele isikutele kohustuslike heakorratööde tegemiseks kehtestatud heakorraeeskirja täitmiseks.
  5) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teemaa osa või sama otstarbega omaette tee.
  6) Müügikoht on koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse teeseadusest ja teistest valdkonda reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.   Kinnistu heakorra nõuded

  Kinnistu omanik on kohustatud oma kinnistul teostama heakorratöid eeskirjaga reguleeritud tingimustel, sealhulgas:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu või hoone reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) tagama ehitise korrashoiu ja vastavalt kinnitatud ehitusprojektile hoone fassaadi visuaalse korrasoleku;
[RT IV, 08.06.2018, 35 - jõust. 11.06.2018]
  21) tänava piiril asuva hoone fassaadi ehitustööde teostamise ajal paigaldama ehitustöid tänavast eraldavad katted;
[RT IV, 08.06.2018, 35 - jõust. 11.06.2018]
  22) tagama ehitise kasutamise ohutuse ja tagama, et lõpetamata tööd ja viimistlemata fassaadi osad ei oleks tänaval liiklejale ohtlikud ja ei mõjuks häirivalt;
[RT IV, 08.06.2018, 35 - jõust. 11.06.2018]
  3) tegema heakorratöid sõidutee ja kinnistu vahel oleval kõnniteel vastavalt ehitusseadustiku § 97 punktile 6. Kõnnitee kohal asetsevad puuoksad ei või ulatuda madalamale kui 2,5 meetrit maapinnast;
[RT IV, 08.06.2018, 35 - jõust. 11.06.2018]
  4) tagama maa-aluse tehnovõrgu maapealsete avade ohutuse;
  5) korraldama põõsaste ja puude okste kärpimist, mis varjavad liikluskorraldusvahendeid, takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust;
  51) vältima oma kinnistul kasvavate puude ja põõsaste okste kasvamist õhuliinidesse. Õhuliinidesse kasvanud okstest tuleb viivitamatult teatada õhuliinide omanikule;
[RT IV, 08.06.2018, 35 - jõust. 11.06.2018]
  6) tagama maja numbri paiknemise hoone fassaadil tänavalt nähtaval kohal;
  7) tagama varisemisohtliku lume, jää, kivide, plaatide jms kõrvaldamise kohtades, kus see võib kujutada ohtu liiklejatele või varale. Ohu korral tuleb kohe ala piirata liikumist takistava tähistusega. Piire paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Ohust teavitava märgistuse või piirde paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest oht esimesel võimalusel kõrvaldada. Hoonelt kukkunud või eemaldatud lumi ja jää tuleb kokku koguda ja ladustada omal kinnistul või ladustada vastavalt eeskirja paragrahvi 6 lõike 1 punktidele 5 ja 6;
  8) tõstemehhanismide kasutamise korral tagab tööde teostaja tööde ohutuse, sealhulgas piirates tööde teostamise koha ajutise piirdega;
  9) tagama ehitise akende ja keldri valgusšahtide puhtuse sõiduteele, parklasse või kõnniteele ulatuval osal;
  10) niitma kinnistul regulaarselt muru ja heina selliselt, et oleks tagatud kinnistu esteetiline väljanägemine;
  11) korrastama või likvideerima lagunenud ehitised. Kasutuses mitteolevad ehitised peavad olema suletud kõrvalistele isikutele.

§ 4.   Täiendavad heakorra nõuded avalikule kohale

  (1) Avaliku koha talviste heakorratööde tegemine tuleb lõpetada hommikul kella 07:30-ks ja puhkepäeviti kella 08:00-ks.

  (2) Avalikus kohas asuvad väikevormid ja rajatised peavad olema puhtad, hooldatud ja turvalised.

§ 5.   Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul

  Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul on keelatud, välja arvatud järgnevatel juhtudel:
  1) aia- ja haljastusjäätmete põletamine Viljandi linna jäätmehoolduseeskirjas sätestatud korras;
  2) linnavalitsuse loal selleks vastavalt välja ehitatud kohas, järgides siseministri 30.08.2010. a määrust nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded”.

§ 6.   Heakorra nõudeid tagavad keelud

  Linnas on keelatud:
  1) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma majandusameti kirjaliku kooskõlastuseta. Enne käesoleva eeskirja jõustumist üldkasutatavale alale rajatud haljastuse korrashoiu eest vastutab selle rajaja puudumisel isik, kellel lasub üldkasutatava ala heakorratööde korraldamise kohustus;
  2) parkida haljasalal mootorsõidukit või haagist haljasala omaniku loata;
  3) parkida avalikul teel, kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas sellist mootorsõidukit, mis oma välimusega (avariiline, lagunenud) rikub linna esteetilist väljanägemist. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu kinnistul peab olema maavaldaja luba;
  4) parkida avalikul teel või kohas mootorsõidukit või haagist, mis takistab heakorratöid või liiklust;
  5) sõidutee hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 m takistuseta käimisruumi;
  6) kõnnitee hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd sõiduteele. Lund ja jääd võib paigutada kõnnitee ja sõidutee mõttelisele piirialale või kõnniteega külgnevale haljasalale juhul kui jalakäijatele jääb vähemalt 1,1 m takistuseta käimisruumi;
  7) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali väljaspool oma kinnistu piiri;
  8) kloppida vaipu jms korruselamu rõdul, aknal või välisuksel. Paigutada hoone fassaadile sinna mitte sobivaid esemeid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal.

§ 7.   Müügikoha omaniku kohustused

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning tagama nende hoolduse ja regulaarse tühjendamise.

§ 8.   Ehitus- või remonditöö teostaja kohustused

  Ehitus- või remonditöö teostaja on kohustatud vältima objektilt pinnase, jäätmete ja tolmu kandmist ja kandumist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule ning tekkinud tagajärjed esimesel mõistlikul võimalusel likvideerima.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 9.   Heakorraeeskirja rikkumine

  (1) Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

  (2) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

  (3) Heakorraeeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Viljandi Linnavalitsus vastavalt oma pädevusele.

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva korra nõuete täitmise üle teostab majandusamet vastavalt oma pädevusele.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json