HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lähte Ühisgümnaasiumi hoolekogu põhimäärus

Väljaandja:Tartu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2018, 87

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lähte Ühisgümnaasiumi hoolekogu põhimäärus

Vastu võetud 30.01.2013 nr 1
RT IV, 02.02.2013, 31
jõustumine 05.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.05.2018RT IV, 08.06.2018, 1711.06.2018

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 73 lõike 1 alusel:

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Lähte Ühisgümnaasiumi (edaspidi kool) hoolekogu moodustamine ja selle töökord.

  (2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses “Põhikooli-ja gümnaasiumiseadusest” (edaspidi seadus), kooli põhimäärusest, Tartu Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest, käesolevast määrusest ning teistest kooli hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  Hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, õpilaste vanemate, vilistlaste ning volikogu ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

2. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMINE 

§ 3.   Hoolekogu liikmed

  Kooli hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline. Kooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Vallavalitsus kinnitab vallavolikogu otsuse ja kooli direktori ettepaneku alusel kooli hoolekogu koosseisu. Hoolekogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks ning nimetatud tähtaja möödumisel võib hoolekogu liikmeid kinnitada hoolekogu uude koosseisu.
[RT IV, 08.06.2018, 17 - jõust. 11.06.2018]

  (2) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) volikogu esindaja nimetatakse hoolekogusse volikogu otsusega;
  2) õppenõukogu esindaja valib kooli õppenõukogu;
  3) lapsevanemate esindajad valitakse lapsevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor. Vanemate esindaja valimine hoolekogusse toimub avalikul hääletamisel. Hääletustulemused tehakse kindlaks iga kandidaadi kohta eraldi. Vanemate esindajateks kooli hoolekogusse esitatakse enim hääli saanud kandidaadid;
  4) ettepaneku vilistlastele ja kooli tegevust toetavate organisatsioonidele oma esindaja valimiseks hoolekogusse teeb kooli direktor.

  (3) Juhul, kui koolil ei ole toetavat organisatsiooni, valitakse hoolekogusse tema esindaja asemel lapsevanemate üldkoosoleku otsusel täiendav lapsevanemate esindaja.

  (4) Vallavalitsus võib jätta mõne kooli direktori poolt esitatud kandidaadi hoolekogu liikmeks

3. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 5.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ning protokollija.

  (2) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ning protokollija valimine toimub avaliku hääletamise teel. Kandidaat valitakse hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

  (3) Esimehe äraolekul esindab teda aseesimees.

§ 6.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, kooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (3) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees.

  (4) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

  (5) Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga (selle

  (6) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates

  (7) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma

  (8) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavad ametiisikud, vallavalitsuses haridusküsimustega tegelev ametiisik ning

  (10) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees.

  (11) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) protokollija ees- ja perekonnanimi;
  10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija allkirjad.

  (12) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

§ 7.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu ülesanded seisnevad alljärgnevas:
  1) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel;
  2) osaleb õppe- ja kasvatuskorralduse edukaks kulgemiseks vajalike tingimuste loomisel;
  3) annab arvamuse kooli põhimääruse ja eelarvekava enne selle esitamist kooli pidajale kinnitamiseks ning kooli õppekavad enne nende kinnitamist direktori poolt;
  4) osaleb kooli finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel;
  5) jälgib kooli juhtimise korraldust ning laste- ja tervisekaitse tingimuste täitmist;
  6) jälgib kooli eelarveliste ja muude rahaliste ning materiaalsete vahendite ja kooliruumide sihtotstarbelist ja säästlikku kasutamist;
  7) rakendab koostöös kooli pedagoogidega abinõusid koolikohustust mittetäitvate laste ja nende vanemate mõjutamiseks;
  8) lahendab õpilaste või nende vanemate poolt esitatud pretensioone õppenõukogu otsuste osas, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;
  9) võimaluse korral korraldab kooli eelarvesse täiendavate rahaliste vahendite laekumist sihtannetusena kooli vajadusi ning piirkonna asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide osalusvõimalusi arvestades;
  10) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

§ 8.   Hoolekogu õigused ja vastutus

  Hoolekogul on õigus:
  1) tutvuda kooli direktori aruannetega õppe- ja kasvatuskorralduse ning koolielu juhtimisest;
  2) anda soovitusi nii eelarveliste kui ka sihtannetusena laekunud summade otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teha ettepanekuid kooli juhtkonnale kooli töötajate valiku, õppe- ja kasvatuskorralduse, tunnivälise tegevuse ja kooliruumide sihtotstarbelise kasutamise asjus;
  4) saada tööks vajalikku informatsiooni kooli töötajatelt ja valla- ning maavalitsuse ametnikelt;
  5) teha põhjendatud ettepanekuid koolile ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatuskorralduse ning koolielu korraldamise muutmiseks;
  6) hoolekogu liikmed vastutavad vastavalt isikuandmete kaitse seadusele neile usaldatud informatsiooni säilimise ja käitlemise eest.

§ 9.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga.

  (3) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

  (4) Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega vallavalitsuse või kooli õppe-ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostava ametniku poole.

§ 10.   Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli vanemate koosolekule heakskiitmiseks. Aruanne esitatakse hiljemalt järgmise õppeaasta 1. novembriks vallavalitsusele tutvumiseks.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 05. veebruaril 2013.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.06.2018, 17 - jõust. 11.06.2018]

/otsingu_soovitused.json