EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Tänavakaubanduse ja avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2021, 37

Tänavakaubanduse ja avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord

Vastu võetud 27.05.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 367 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega (edaspidi määrus) kehtestatakse tänavakaubanduse kord kauplemiseks kandekaubanduse või avaliku ürituse puhul valla haldusterritooriumil avalikus kohas.

  (2) Avalikus kohas kauplemisel tuleb järgida Harku valla heakorra eeskirja ja KorS § 55 lg 1 p 4 nõudeid, samuti teisi avalikus kohas käitumist puudutavaid õigusakte.

  (3) Vallavalitsus korraldab tänavakaubandust.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tänavakaubandus, sh kandekaubandus on valla omandis asuval kinnisasjal avalikus kohas toimuv kauba või teenuse müük;
  2) kandekaubandus on kauba jaemüük, mis toimub müüja käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast või kaasaveetavast inventarist, kus müüja pakub kaupa liikudes jalgsi või kergliiklusvahendil ning peatub kauba müügiks ostjale;
  3) tänavakaubanduse müügikoht on tegevuskoht vallavalitsuse poolt lubatud mõtteliselt piiratud alal ja/või kohas.

§ 3.   Kandekaubanduse korraldamine

  (1) Kandekaubanduses on lubatud müüa järgmisi kaupu:
  1) ajalehed;
  2) raamatud, ajakirjad, postkaardid, turismikaardid;
  3) Eesti ja Harku sümbolitega meened;
  4) lilled;
  5) jäätis;
  6) karastusjoogid, soojad joogid;
  7) pakendatud maiustused ja näksid, pakendatud pagaritooted;
  8) värsked marjad, puuviljad.

  (2) Vallavalitsus võib erandkorras lubada kaubelda lõikes 1 nimetamata kaupadega, mille müügiks ei ole kehtestatud piiranguid.

§ 4.   Nõuded tänavakaubanduse müügikohale ja selle paigaldusele

  (1) Tänavakaubanduse müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) müügikoht ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust;
  2) müügikoht sobib ümbritsevasse keskkonda;
  3) müügikoht ei takista heakorranõuete täitmist;
  4) müügikoht on arvestades ohutuse nõudeid kauba või teenuse müügiks sobiv;
  5) müügikoht ei sega valla poolt korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
  6) müügikoht on müügivälisel ajal tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldatud või võetud kasutusele piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu;
  7) müügiperioodi lõppemisel taastab müügikoha kasutaja koha paigaldamisele eelnenud olukorra.

  (2) Müügikohtadel toimuv kauba või teenuse müük peab vastama õigusaktiga sellele kauba või teenuse müügile kehtestatud nõuetele.

§ 5.   Kauplemisest teavitamine

  (1) Harku Vallavalitsuse kauplemisest teavitamine toimub elektrooniliselt, SPOKU andmebaasis koostatud kauplemisteatise vormi alusel (Lisa).

  (2) Kauplemisteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne kauplemise alustamist. Kui vallavalitsus ei teavita tänavakaubanduse teostajat kümne päeva jooksul täiendavate tingimuste täitmise vajadusest või kauplemisteatises esitatud andmete täiendavast kontrollimisest, siis võib tänavakaubandusega alustada.

  (3) Kandekaubanduse tingimused kehtestab vallavalitsus korraldusega, kui müügiga kaasneb § 3 lg 2 vajadus kehtestada täiendavaid tingimusi või on vaja kehtestada täiendavaid nõudeid lisaks § 4 sätestatud tänavakaubanduse müügikoha nõutele.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimused toimetatakse isikule kätte elektrooniliselt teavitaja poolt antud e-posti aadressile.

§ 6.   Kauplemine valla valitsetaval kinnistul

  Harku valla valitsetav kinnistu antakse tänavakaubanduse (va kandekaubanduse) korras kauplemisel või avaliku ürituse läbiviimisel kasutusse Harku Vallavolikogu 31. mai 2012 määruse nr 7 „Vallavara valitsemise kord“ ettenähtud korras.

§ 7.   Järelevalve

  Kauplemist kontrollib arendus- ja haldusosakonna järelevalve spetsialist.

§ 8.   Määruse muutmine

  Harku Vallavolikogu 26. juuni 2014 määrusega nr 11 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Harku valla haldusterritooriumil“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „kaubandustegevuse seadus“;
  2) paragrahvi 2 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:„Avaliku ürituse kaubandustegevust reguleerib täiendavalt Harku valla tänavakaubanduse ja avalikul üritusel kauba või teenuse müümise kord.“

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Vytautas Martinonis
volikogu esimees

Lisa Kauplemisteatis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json