Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tartu linna kalmistute andmekogu asutamine ja põhimäärus

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2021, 59

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tartu linna kalmistute andmekogu asutamine ja põhimäärus

Vastu võetud 22.09.2020 nr 49
RT IV, 24.09.2020, 2
jõustumine 27.09.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.06.2021RT IV, 08.06.2021, 2611.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, kalmistuseaduse § 6 ja § 11, Tartu Linnavolikogu 21. jaanuari 2016. a määruse nr 102 "Tartu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruse kinnitamise volituse andmine" alusel kooskõlas avaliku teabe seaduse § lõikega 435.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega asutatakse Tartu linna kalmistute andmekogu (edaspidi andmekogu) ja kinnitatakse andmekogu pidamise kord.

  (2) Andmekogu lühinimi on KALMU.

§ 2.   Andmekogu eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on Tartu linna hallatavate kalmistute haldaja ülesannete täitmiseks pidada arvestust kalmistule maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta.

§ 3.   Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tartu Linnavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu pidamist;
  2) annab volitatud töötlejatele juurdepääsu andmekogule ning õiguse andmeid sisestada ja töödelda tema ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses;
  3) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) kontrollib volitatud töötlejate ning andmete esitajate poolt sisestatud teabe õigsust;
  5) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid ning süsteemi administraatori(d), kellel on õigus hallata andmekogu või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 4.   Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on Tartu linna asutus Kalmistu.

  (2) Volitatud töötleja vastavalt oma ülesannetele:
  1) esitab andmekogusse andmeid;
  2) kasutab andmekogu ja andmeid üksnes enda ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse eest;
  4) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
  5) osaleb andmekogu arendustöödel ja juurutamisel;
  6) täidab vastutava töötleja korraldusi.

§ 5.   Andmekogu finantseerimine

  Andmekogu finantseeritakse Tartu linna eelarvest.

2. peatükk Andmekogu pidamise nõuded 

§ 6.   Andmekogu pidamine

  (1) Andmekogu peetakse infotehnoloogilise andmebaasina elektrooniliselt ning andmete töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

  (2) Andmekogusse kantavate andmete, nende muutmise ja andmekogusse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

  (3) Andmekogu on liidestatud Tartu linna taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemiga (SPOKU).
[RT IV, 08.06.2021, 26 - jõust. 11.06.2021]

§ 7.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, välistades andmete juhusliku hävimise ja tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata hävitamise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, välistades volitamata töötlemise ja tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks õigustatud ulatuses.

  (2) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja tagavad andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Andmekogu turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K2T1S2.
[RT IV, 08.06.2021, 26 - jõust. 11.06.2021]

§ 8.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Andmekogusse kantud andmeid töödeldakse avaliku teabe seaduses, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1-88), isikuandmete kaitse seaduses, muudes õigusaktides ja käesolevas põhimääruses sätestatud eesmärkidel, korras ja tingimustel.

  (2) Ebaõigete andmete avastamisel andmekogus parandab vastutav või volitatud töötleja ebaõiged andmed mõistliku aja jooksul.

  (3) Andmekogu andmete sisestamisi, vaatamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse 60 päeva.
[RT IV, 08.06.2021, 26 - jõust. 11.06.2021]

  (4) Vastutav töötleja korraldab andmetest perioodiliselt turvakoopiate tegemise.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 9.   Andmekogusse kantavad andmed

  (1) Andmekogusse kantakse:
  1) maetud isikute andmed;
  2) hauaplatside andmed;
  3) hauaplatside kasutajate andmed;
  4) matja andmed (nii füüsilise kui ka juriidilise isiku kontaktandmed);
  5) kalmistute ja nende osade andmed koos ajalooliste kalmistuosade piiridega.

  (2) Andmeid kogutakse üksnes Tartu linna hallatavate kalmistute kohta. Täpsem andmete koosseis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 10.   Andmekogusse andmete kandmine

  (1) Vastutav või volitatud töötleja kannavad andmekogusse andmeid neile õigusaktiga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Andmekogusse esitavad andmeid isikud, kes soovivad korraldada matmist ja kalmistul hauaplatsi kasutada.

§ 11.   Andmevahetus

  (1) Tartu linna taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemi (SPOKU) kaudu esitatud taotlustest saadakse järgmised andmed:
  1) isiku isikukood, eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed, surmatunnistuse number;
  2) juriidilise isiku nimi, registrikood, kontaktandmed;
  3) koha-aadressid.
[RT IV, 08.06.2021, 26 - jõust. 11.06.2021]

  (2) Kultuurimälestiste registrist saadakse kalmistu või selle territooriumil asuvate mälestiste registreerimise numbrid.
[RT IV, 08.06.2021, 26 - jõust. 11.06.2021]

§ 12.   Andmete õiguslik tähendus

  Andmekogusse kantavatel andmetel on informatiivne tähendus.

4. peatükk Juurdepääs andmetele 

§ 13.   Juurdepääs andmekogu andmetele

  (1) Isikutele võimaldatakse andmekogu andmetele juurdepääsu seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Otsejuurdepääs on avalikule kalmistute kaardirakendusele, mille kaudu on võimalik tutvuda järgmiste andmetega:
  1) kalmistute ja nende osade andmed;
  2) maetu eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, surmaaeg ja matmise aeg;
  3) hauaplatside andmed.
[RT IV, 08.06.2021, 26 - jõust. 11.06.2021]

§ 14.   Juurdepääsuõiguse andmine volitatud töötlejale

  (1) Vastutav töötleja loob kasutajakonto andmekogu volitatud töötlejale.

  (2) Juurdepääsuõiguse saamiseks andmekogusse andmete kandmiseks esitatakse Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale taotlus, milles märgitakse:
  1) volitatud töötleja nimi ja registrikood;
  2) volitatud töötleja nimel andmeid sisestama hakkava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood;
  3) loetelu ülesannetest, miks on vajadus andmete töötlemiseks.

  (3) Andmekogu süsteemi administraator loob kasutajakontod volitatud töötleja õiguste teostajale ning vastutav töötleja teavitab kasutajakonto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates lõikes 2 nimetatud taotluse saamisest.

§ 15.   Andmekogu andmetele juurdepääsu korraldamine

  (1) Andmekogust väljavõtete saamiseks kolmanda isiku kohta esitatakse andmekogu volitatud töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega õiguslikule alusele. Volitatud töötleja kontrollib taotluse õiguslikku alust ja esitab süsteemi administraatorile vastava taotluse andmete väljastamiseks kolmandale isikule õigusliku aluse olemasolul.

  (2) Andmete väljastamine on tasuta.

  (3) Volitatud töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

5. peatükk Andmete säilitamine, järelevalve, andmekogu lõpetamine 

§ 16.   Andmete säilitamine

  (1) Andmekogusse kantavaid andmeid säilitatakse alaliselt.

  (2) Andmete andmekogusse kandmise alusdokumente säilitatakse Tartu Linnavalitsuse dokumendiregistris vastavalt kinnitatud dokumentide loetelule.
[RT IV, 08.06.2021, 26 - jõust. 11.06.2021]

§ 17.   Järelevalve andmekogu pidamise üle

  Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostab vastutav töötleja ning teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 18.   Andmekogu lõpetamine

  (1) Andmekogu tegevuse lõpetamise otsustab Tartu Linnavalitsus.

  (2) Andmekogu tegevuse lõpetamisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ning üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

Lisa Tartu linna kalmistute andmekogu andmete koosseis
[RT IV, 08.06.2021, 26 - jõust. 11.06.2021]

/otsingu_soovitused.json