HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2021, 60

Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

Vastu võetud 30.10.2014 nr 20
RT IV, 06.11.2014, 5
jõustumine 01.01.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2015RT IV, 04.03.2015, 307.03.2015
26.05.2016RT IV, 02.06.2016, 605.06.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2016.
28.12.2017RT IV, 06.01.2018, 109.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.
28.03.2019RT IV, 02.04.2019, 1905.04.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2019.
30.04.2020RT IV, 12.05.2020, 1815.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020.
25.02.2021RT IV, 09.03.2021, 412.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2021.
25.03.2021RT IV, 06.04.2021, 3109.04.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021.
29.04.2021RT IV, 11.05.2021, 1214.05.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 11.03.2021.
27.05.2021RT IV, 08.06.2021, 2711.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Harku valla koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi vanema osa) suurust (edaspidi määr), vanema osa tasumise korda ning vanema osa tasumisest vabastamise tingimusi ja korda.

  (2) Määrusega kehtestatud vanema osa määra ning vanema osa tasumisest vabastamise tingimusi ja korda kohaldatakse lapsehoiuteenuse eest tasumisel, kui lapse koht teeninduspiirkonna lasteasutuses on vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõikes 1 sätestatule asendatud lapsehoiuteenusega, arvestades sealjuures Harku Vallavolikogu 26.05.2016 määruses nr 13 "Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas“ välja toodud lapsehoiuteenuse toetuse suuruse erisusi.
[RT IV, 06.01.2018, 1 - jõust. 09.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.]

  (3) Käesolevat määrust kohaldatakse ka väljaspool Harku valda asuvates koolieelsetes munitsipaallasteasutustes käivate laste vanematele.
[RT IV, 09.03.2021, 4 - jõust. 12.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist 2021.a]

§ 2.   Vanema osa määr

  (1) Vanema osa määr ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 20% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.

  (11) Juhul kui mõlema vanema või üksikvanema elukoht on vanema osa määra maksmise kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr 10% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast;

  (12) Juhul kui ühe vanema elukoht on vanema osa määra maksmise kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast;

  (13) Üksikvanemaks loetakse vanemat, kes kasvatab last üksi ja leibkonnas puudub teine vanem. Eelkõige loetakse üksikvanemaks vanem, kellel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud. Harku Vallavalitsusel on õigus rakendada üksikvanema mõistet ka vanemale, kes kinnitab oma allkirjaga, et kasvatab last üksinda ja esitab vallavalitsusele selle tõendamiseks vastavad andmed ja dokumendid (abielu lahutust tõendav dokument, määratud elatisraha, hooldusõigus jne), mille õigsust on vallavalitsusel õigus kontrollida läbi ametlike andmekogude ning avalike infokanalite.
[RT IV, 06.01.2018, 1 - jõust. 09.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.]

  (14) Juhul kui pere, kus on kolm või enam kuni 16 (k.a.) või kuni 19-aastast põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppivat keskhariduseta (k.a. õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni) last ning mõlema vanema või üksikvanema elukoht on vanema osa määra kohustuse tekkimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Harku vald, on vanema osa määr 0% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast. Pere mõiste sisustamisel lähtutakse käesoleva määruse § 4 lõikes 6 toodust.
[RT IV, 09.03.2021, 4 - jõust. 12.03.2021]

  (2) Vanema osa määr tehakse vanemale või teda asendavale isikule (edaspidi vanem) teatavaks Harku Vallavalitsuse korraldusega kahe nädala jooksul peale Vabariigi Valitsuse poolt palga alammäära kehtestamist lasteasutuste kaudu.

  (3) Käesoleva korra paragrahvi 2 lõigetes 11, 12 ja 14 sätestatud soodustused (edaspidi soodustus) rakenduvad soodustuse saamise õigusega isikutele ilma täiendava taotluse esitamiseta. Kui Eesti rahvastikuregistri andmed ei kajasta perekonna tegelikku liikmelisust, on isik kohustatud soodustuse saamiseks esitama vallavalitsusele käesoleva korra § 5 lõikes 1 sätestatud taotluse.
[RT IV, 09.03.2021, 4 - jõust. 12.03.2021]

  (4) Soodustuse andmise aluseks on Eesti rahvastikuregistri andmed soodustuse andmise aastale eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Andmeid kontrollib Harku Vallavalitsus üks kord aastas. Soodustust ei anta või andmine lõpetatakse, kui isikud ei vasta soodustuse saamiseks seatud tingimustele.
[RT IV, 06.01.2018, 1 - jõust. 09.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.]

§ 3.   Vanema osa tasumine

  (1) Vanema osa tuleb vanemal tasuda vastavalt esitatud arvele Harku Vallavalitsusele või lapsehoiuteenuse osutajale.
[RT IV, 04.03.2015, 3 - jõust. 07.03.2015]

  (11) Vanema osa tasumise kohustus algab kuust, mil laps arvati lasteasutuse nimekirja ja lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust.
[RT IV, 06.01.2018, 1 - jõust. 09.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.]

  (12) Üksiku vabaneva koha täitmisel jooksval õppeaastal arvestatakse lapse asumisel teenusele vanema osa suurus proportsionaalselt antud kalendrikuu eest.
[RT IV, 02.04.2019, 19 - jõust. 05.04.2019, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. aprillist 2019. a.]

  (2) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne), mis vältab rohkem kui 3 tööpäeva, tasutakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

§ 4.   Vanema osa tasumisest vabastamine

  (1) Vanema osa tasumisest vabastatakse vanem, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas.

  (2) Vanem vabastatakse vanema osa tasumisest lapse eest, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Harku vallas.

  (3) Vanema osa tasumisest on täielikult vabastatud:
  1) pere, kui ta on toimetuleku toetuse saaja;
  2) pere, kelle eestkostel või hooldamisel on laps;
  3) pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla Harku Vallavolikogu 31.03.2016 määruse nr 11 lisas kehtestatud toimetuleku piiri.
[RT IV, 02.06.2016, 6 - jõust. 05.06.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.04.2016.]
  4) [kehtetu -RT IV, 09.03.2021, 4 - jõust. 12.03.2021]

  (4) Vanema osa tasumisest võidakse osaliselt või täielikult vabastada muudel põhjendatud juhtudel lasteasutuse juhi ettepanekul.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1-3 sätestatud vabastust antakse vastavalt esitatud taotlusele või ettepanekule poolaasta kaupa, st 1. augustist 31. detsembrini ja/või 1. jaanuarist 30. juunini või kuni vabastamise põhjuste ära langemiseni.
[RT IV, 06.01.2018, 1 - jõust. 09.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.]

  (6) Vanema osa tasumisest vabastamisel mõistetakse pere all:
  1) üksikvanemat käesoleva korra paragrahvi 2 lõike 13 tähenduses;
[RT IV, 06.01.2018, 1 - jõust. 09.01.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018. a.]
  2) abielus või kooselulistes suhetes olevaid samas eluruumis elavad isikuid või muid üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega isikuid ja nende juures elavaid alaealisi lapsi.

§ 5.   Tasumisest vabastamise taotlemine

  (1) Vanema osa tasumisest vabastamiseks esitab vanem Harku Vallavalitsusele valla veebilehel avaldatud vormikohase taotluse. Taotluse vorm sisaldab andmeid, mis on aluseks vanema osa tasumisest vabastamisele.

  (2) Lasteasutuse juht esitab käesoleva korra § 4 lõikes 4 toodud juhul põhjendatud ettepaneku Harku Vallavalitsusele omal või vanema algatusel.

  (3) Puuduste korral taotluses või ettepanekus või vajaduse korral esitada täiendavaid tõendeid annab taotluse läbivaataja taotlejale või ettepaneku esitajale 10-päevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 6.   Taotluse või ettepaneku läbivaatamine

  (1) Taotluse või ettepaneku läbivaataja on Harku Vallavalitsus, kes võib delegeerida otsustusõiguse oma struktuuriüksusele või ametnikule.

  (2) Vanema osa tasumisest vabastamise või sellest keeldumise kohta võtab taotluse või ettepaneku läbivaataja viie tööpäeva jooksul vastu põhjendatud otsuse.

  (3) Taotluse või ettepaneku läbivaataja võib taotluse või ettepaneku läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra, kui vanema osa tasumisest vabastamise taotluse või ettepaneku asjaolusid on vaja täiendavalt uurida.

§ 7.   Taotlusele või ettepanekule lisatavad dokumendid

  (1) Vanema osa tasumisest vabastamiseks lisatakse taotlusele tõendid vabastamist põhjendatavate asjaolude kohta, kui need ei ole kättesaadavad avalikest andmekogudest.

  (2) Kui vanema osa tasumisest vabastamiseks esitatav dokument ei võimalda tuvastada taotleja isikut, tuleb vanema osa tasumisest vabastamiseks esitatava dokumendiga esitada ka isikut tõendav dokument.

  (3) Pere, kelle ühe kuu tulu pereliikme kohta kuue viimase kuu jooksul jääb alla kolmekordset riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri, lisab taotlusele pere sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (4) Ettepaneku läbivaataja küsib vanemalt tõendeid vabastamist põhjendatavate asjaolude kohta, kui need ei ole kättesaadavad avalikest andmekogudest.

  (5) Taotluse või ettepaneku läbivaataja võib vajadusel nõuda muid täiendavaid dokumente.

§ 8.   Vanema osa kasutamine

  Vanema osast laekunud vahendeid kasutab lasteasutus hoolekogu heakskiidul.

§ 9.   Üleminekusätted

  (1) Harku Vallavalitsusel on õigus vanemat erandkorras põhjendatud juhtudel tagasiulatuvalt vanema osast vabastada, kui vanema osa tasumisest vabastamise asjaolu tekkis 2014/2015 õppeaastal ning kestab peale käesoleva määruse jõustumist.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul on õigus vanemal taotleda või asutuse juhil teha ettepanek vanema osa tasumisest vabastamiseks kahe kuu jooksul käesoleva määruse jõustumisest alates.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (11) Käesoleva korra § 2 lõigetes 1-13 märgitud tasu maksmise kohustust ei kohaldata ajal, kui Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukord.
[RT IV, 12.05.2020, 18 - jõust. 15.05.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020. a]

  (12) Perioodil 11.03-31.05.2021 kohaldatakse korra § 2 lõigetes 1-13 märgitud tasu maksmise kohustust proportsionaalselt lapse lasteaias käidud päevade arvule.
[RT IV, 08.06.2021, 27 - jõust. 11.06.2021]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json