KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Harku valla haldusterritooriumil

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2021, 62

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Harku valla haldusterritooriumil

Vastu võetud 26.06.2014 nr 11
RT IV, 27.06.2014, 36
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2015RT IV, 30.09.2015, 1703.10.2015
29.03.2018RT IV, 11.04.2018, 4214.04.2018
27.05.2021RT IV, 08.06.2021, 3711.06.2021

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punkti 2, § 59 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.
[RT IV, 30.09.2015, 17 - jõust. 03.10.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

1. jagu Reguleerimisala ja mõisted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Harku valla haldusterritooriumil.

  (2) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Harku valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldajatele ja pidajatele.

  (3) Määrust ei kohaldata spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituse korraldamisel.

§ 2.   Nõuded teistest õigusaktidest

  Avaliku ürituse korraldamist ja pidamist ning üritusel teenuste pakkumist ja käitumist võivad reguleerida ka teised õigusaktid, näiteks korrakaitseseadus, tuleohutusseadus, looduskaitseseadus, liiklusseadus, teeseadus, turvaseadus, alkoholiseadus, toiduseadus, reklaamiseadus, jäätmeseadus, kohalike maksude seadus, Harku valla heakorra eeskiri, Harku valla jäätmehoolduseeskiri, Harku valla reklaamimaksu määrus. Avaliku ürituse kaubandustegevust reguleerib täiendavalt Harku valla tänavakaubanduse ja avalikul üritusel kauba või teenuse müümise kord.
[RT IV, 08.06.2021, 37 - jõust. 11.06.2021]

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek;
  2) avalik koosolek (edaspidi koosolek) on inimeste koos olemine avalikus kohas ühise eesmärgiga kujundada või väljendada oma meelsust. Avaliku koosoleku korraldamise ja läbiviimise nõuded sätestab korrakaitseseadus;
  3) avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  4) avaliku ürituse korraldaja (edaspidi üritusekorraldaja) on füüsiline või juriidiline isik, kes korraldab ürituse pidamise ettevalmistamist ja ürituse pidamist (edaspidi ka ürituseläbiviimine);
  5) öörahu on aeg kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, mil on keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Öörahu ei esine öödel vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit;
[RT IV, 30.09.2015, 17 - jõust. 03.10.2015]
  6) alaealine on alla 16-aastane isik.

2. jagu Avaliku ürituse luba 

§ 4.   Avaliku ürituse luba

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks ja pidamiseks peab olema avaliku ürituse luba (edaspidi ka ürituseluba).

  (2) Ürituse luba annab selles märgitud isikule õiguse loas määratud tingimustel ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

  (3) Ürituse loaga määratakse ja selles märgitakse vähemalt:
  1) ürituse lühikirjeldus;
  2) loa taotleja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoni number, meiliaadress;
  3) ürituse läbiviimise täpne asukoht, sealhulgas üritusest osavõtjate liikumistee;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) muud ürituse korraldamise ja pidamise tingimused.

  (4) Ürituse korraldamise ja pidamise tingimuste ürituse loas ära toomise asemel võib tingimuste asukohale viidata, kui need on ürituse loa taotlejale kättesaadavas dokumendis.

  (5) Ürituse luba ei asenda maa või hoone omaniku või valdaja nõusolekut.

  (6) Ürituse loa andmise, andmisest keeldumise, kehtivuse peatamise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse taastamise otsustab Harku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), kes võib delegeerida nimetatud küsimuste lahendamise oma struktuuriüksusele või ametnikule (edaspidi loa andja).

2. peatükk ÜRITUSE KAVANDAMISE JA KORRALDAMISE ÜLDNÕUDED 

1. jagu Ürituse kavandamise põhimõtted 

§ 5.   Liikluse häirimise vähendamine

  Ürituse korraldamisel avalikult kasutataval teel:
  1) püütakse vähendada aega, mil liiklus on üritusest häiritud;
  2) välditakse tööpäeva hommikust ja õhtust aega, mil liiklus on tavapärasest tihedam.

§ 6.   Öörahu hoidmine

  Üldjuhul välditakse ürituse korraldamist ja pidamist öörahu ajal.
[RT IV, 30.09.2015, 17 - jõust. 03.10.2015]

§ 61.   Ülemäärase müra või valgusefektide tekitamine
[RT IV, 30.09.2015, 17 - jõust. 03.10.2015]

  Põhjendatud juhul on ülemäärase müra või valgusefektide tekitamine lubatud ürituse loas märgitud ajavahemikus.
[RT IV, 30.09.2015, 17 - jõust. 03.10.2015]

§ 7.   Turvalisuse tagamine

  (1) Ürituse kavandamisel nähakse ette abinõud üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse tagamiseks, näiteks kaasatakse turvatöötajad või piiratakse ohtlikud kohad tõketega.

  (2) Kõrgendatud turvariskiga üritusel kaasatakse korra tagamisse turvaettevõtja turvaseaduse tähenduses.

  (3) Kõrgendatud turvariskiga on tegemist juhul, kui üritusega kaasneb vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:
  1) liikluse ümberkorraldamine;
  2) alkoholi müük või selle pakkumine väljaspool alalisi müügikohti;
  3) üritus korraldatakse selleks mitteettenähtud ehitises või tavatus kohas;
  4) muud asjaolud, mis võivad kaasa tuua olulise või kõrgendatud ohu.

§ 8.   Alaealiste osalemine

  (1) Alaealistele suunatud üritus lõpetatakse vähemalt üks tund enne Eesti Vabariigi lastekaitse seaduses sätestatud liikumispiirangu algust.

  (2) Alaealistel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 23.00–6.00. Ajavahemikus 01.06–31.08 on alaealisel keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.00–5.00.

  (3) Alaealistele suunatud ürituse korraldamise ja pidamise tingimuseks on täiskasvanud saatja vajaduse puudumine.

  (4) Ürituse reklaamimisel kajastatakse ürituse suunatusest alaealistele.

§ 9.   Erivajadustega inimeste huvidega arvestamine

  Ürituse reklaam peab sisaldama teavet:
  1) erivajadustega inimeste abistamiseks mõeldud vahendite kohta, kui need on olemas;
  2) asjaolude kohta, mis võivad takistada erivajadustega inimeste juurdepääsu üritusele, kui need esinevad.

2. jagu Ürituse korraldamise üldnõuded 

§ 10.   Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldamisel ja pidamisel on korraldaja kohustatud:
  1) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse;
  2) lõpetama ürituse ennetähtaegselt ohu tõrjumiseks, kui üritusel toimuv rikub avalikku korda või võib ohustada osavõtjate elu ja tervist;
  3) teavitama ürituse ära jäämisest või ennetähtaegsest lõpetamisest viivitamatult loa andjat ja loa taotluse kooskõlastanud asutusi. Suuline teavitus kinnitatakse kirjalikult ühe tööpäeva jooksul suulise teavituse esitamisest arvates;
  4) tagama tervisekaitsenõuete järgimise;
  5) puhastama ja korrastama ürituse läbiviimiseks kasutatud ala ja eemaldama üritusega seotud teabetahvlid ja plakatid 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppu, kui ürituse loaga ei ole määratud teisiti;
  6) teavitama üritusest osavõtjaid sisekorraeeskirjast ja selle sisust, kui sisekorraeeskiri on kehtestatud.

3. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLEMINE JA MENETLEMINE 

1. jagu Ürituse loa taotlemine 

§ 11.   Loa taotluse esitamine

  (1) Ürituse loa taotleja (edaspidi ka taotleja) esitab ürituse loa (edaspidi ka luba) saamiseks avaliku ürituse loa taotluse koos loa taotluse lisadega (edaspidi ka loa taotlus).

  (2) Loa taotlus esitatakse vallavalitsusele Harku valla taotluste esitamise elektroonilises keskkonnas (SPOKU). Erandkorras on taotlust võimalik esitada ka paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna.
[RT IV, 11.04.2018, 42 - jõust. 14.04.2018]

  (3) Loa taotlus esitatakse vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse alguse päeva, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Loa taotlus esitatakse vähemalt 30 tööpäeva enne ürituse alguse päeva, kui üritus:
  1) toimub öörahu ajal;
  2) on mitmepäevane või traditsiooniline;
  3) võib põhjustada suurt avalikku huvi;
  4) tingib liikluskorralduse muutmise vajaduse.

  (5) Ürituse luba ei ole vaja taotleda avalikult kasutaval teel toimuva matuse rongkäigu korraldamiseks. Kui sellega häiritakse tavapärast liikluskorraldust, on korraldaja kohustatud ürituse toimumisest vallavalitsust teavitama kaks tööpäeva ette.

§ 12.   Loa taotluse vorm

  Loa taotluse soovituslik vorm on kättesaadav elektrooniliselt Harku valla veebilehel ja paberkandjal vallakantseleis.

§ 13.   Loa taotlus

  (1) Loa taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse vorm, näiteks vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus;
  3) loa taotleja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg/registrinumber, telefoninumber, meiliaadress;
  4) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  5) ürituse toimumise täpne asukoht, sealhulgas liikumistee selle olemasolu korral;
  6) ürituse alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  7) ürituse ettevalmistus- ja koristusaeg;
  8) teave helitehnika ja/või pürotehnika kasutamise kohta;
  9) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi, aadress, registrikood ja kontaktisik;
  10) liikluskorralduse muutmisel liikluskorraldust tagava isiku nimi, isikukood või sünniaeg/registrinumber, telefoninumber, meiliaadress;
  11) alkohoolse joogi jaemüügil pakutava alkohoolse joogi etanoolisisaldus mahuprotsentides;
  12) ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise vajadus;
  13) inventari, näiteks kauplemisinventar, tribüün, lava, telk, varjualune, paigaldamise vajadus. Nimetatakse inventar, mida soovitakse paigaldada;
  14) kauplemise korral vajadus majandustegevuse registri registreeringu järele;
  15) kaubanduse korraldamisel kauba sortiment.

  (2) Kui üritust soovitakse korraldada ja pidada öörahu ajal või muuta ürituse korraldamiseks ja pidamiseks liikluskorraldust, esitatakse loa taotluses selle põhjendus.

§ 14.   Loa taotluse lisad

  (1) Loa taotlusele lisatakse:
  1) ürituse sisu iseloomustus, milles kirjeldatakse ürituse eesmärki ja tuuakse välja aja- ning tegevuskava;
  2) asukohaplaan, kus on märgitud ürituse täpne toimumiskoht;
  3) mõõtkavas asendiplaan, inventari kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui ürituse toimumiskohta on vaja paigaldada inventari;
  4) kauba sortiment kaubanduse korraldamisel;
  5) reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;
  6) turvaplaan ja turvaasendiplaan, kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk;
  7) liikluskorralduse skeem ja/või ühissõidukite ümbersõiduskeem, kui üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamise vajadus;
  8) parkimisskeem, kui üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
  9) kinnistu või hoone omaniku/haldaja kirjalik nõusolek, kui ürituse korraldaja ei ole kinnistu või hoone omanik;
  10) ürituse sisekorraeeskirja koopia, selle olemasolu korral;
  11) teave, kui üritus on suunatud alaealistele.

  (2) Loa taotluse taotleja volitatud esindaja poolt allkirjastamisel lisatakse loa taotlusele volikiri.

§ 15.   Loa taotluse kooskõlastamine

  (1) Loa taotlus peab olema kooskõlastatud järgmiste asutuste poolt:
  1) Politsei- ja Piirivalveamet;
  2) Päästeamet.

  (2) Loa andjal ja ametiasutusel, kellele on loa taotlus esitatud kooskõlastamiseks, on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid loa taotluse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude selgitamiseks, samuti täiendavaid kooskõlastusi teistelt ametiasutustelt.

  (3) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud asutused kooskõlastavad loa taotluse täiendavate tingimustega, loetakse loa taotlus kooskõlastatuks kõigi tingimuste järgimisel.

  (4) Loa taotlus edastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametiasutustele kooskõlastamiseks määruse paragrahvis 11 lõikes 3 või 4 märgitud tähtajaks.

2. jagu Loa taotluse menetlemine 

§ 16.   Loa taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine

  (1) Kui taotleja jätab koos loa taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid ilmselgeid puudusi, määrab loa andja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib loa andja jätta loa taotluse läbi vaatamata.

  (2) Loa taotluse läbivaatamisel antakse ürituse luba või sellest keeldutakse kümne tööpäeva jooksul ilmselgete puudusteta loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

  (3) Ürituse loa andmisest keeldumist põhjendatakse.

§ 17.   Otsuse teatavakstegemine

  (1) Loa taotluse kohta tehtud otsus saadetakse taotlejale loa taotluses märgitud meiliaadressile või toimetatakse kätte muul otstarbekal viisil kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (2) Loa taotluse kohta tehtud otsusest teavitatakse ka loa taotluse kooskõlastanud asutust enne taotluses märgitud ürituse alguse kuupäeva saabumist.

4. peatükk ÜRITUSE LOA ANDMISEST KEELDUMINE, LOA PEATAMINE, MUUTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 18.   Ürituse loa andmisest keeldumise alused

  Loa andja võib jätta ürituse loa andmata:
  1) kui loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud tähtaja jooksul;
  2) kui loa taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  3) kui loa taotleja ei täida loa taotluse kooskõlastanud ametiasutuste seatud tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist,
  4) kui maa või hoone omanik/haldaja ei anna ürituse korraldamiseks ja pidamiseks kinnistu või hoone kasutamise nõusolekut;
  5) kui üritusega samal ajal või avalikult kasutaval teel ka samal päeval ja samas kohas on varem lubatud mõne teise ürituse või avaliku koosoleku korraldamine ja pidamine;
  6) kui üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  7) muul õigus- või haldusaktis või määruses sätestatu arvestamata jätmisest tuleneval juhul.

§ 19.   Ürituse loa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Loa andjal on õigus ürituse loa andmise järgselt ilmnenud asjaoludest tulenevalt muuta ürituse loaga määratut.

  (2) Loa andja võib põhjendatud juhul tunnistada ürituse loa kehtetuks, eelkõige kui:
  1) loa taotluses on esitatud ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse loa omaja ei järgi ürituse korraldamisel ja pidamisel Eesti Vabariigi ja Harku valla õigusaktides sätestatut või ei täida loa andja ettekirjutusi ning ürituse loa kehtivuse peatamine ei oleks ebaõigsuse kõrvaldamiseks ja tegevuse õiguspärasuse tagamiseks piisav abinõu;
  3) ilmnevad asjaolud, mis oleks tinginud ürituse loa andmisest keeldumise.

  (3) Ürituse loa muutmise või kehtetuks tunnistamise kavatsusest ja selle põhjustest teavitatakse ürituse loa omajat, määrates tähtaja arvamuse esitamiseks. Tähtaeg ei või olla lühem kui kaks tööpäeva. Ürituse loa omajat ei pea teavitama, kui viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda.

  (4) Ürituse loa muutmise või kehtetuks tunnistamise otsus saadetakse ürituse loa omajale tema meiliaadressile või toimetatakse talle kätte muul otstarbekal viisil kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) Ürituse loa muutmisest ja kehtetuks tunnistamisest teavitatakse ka loa taotluse kooskõlastanud asutust.

§ 20.   Ürituse loa kehtivuse peatamine

  (1) Loa andja võib ürituse loa kehtivuse peatada:
  1) ohu vältimiseks;
  2) varalise kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral;
  3) üritusest osavõtjate turvalisuse tagamiseks;
  4) määruse §-s 10 sätestatud nõuete järgimata jätmisel;
  5) muul põhjendatud juhul.

  (2) Ürituse loa kehtivuse peatamise kavatsusest ja selle põhjustest teavitatakse ürituse loa omajat vähemalt üks tööpäev ette. Ürituse loa omajat ei pea teavitama, kui viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda.

  (3) Ürituse loa kehtivuse peatamise otsus saadetakse ürituse loa omajale tema meiliaadressile või toimetatakse viivituseta talle kätte muul viisil.

  (4) Ürituse loa kehtivuse peatamisest teavitatakse ka loa taotluse kooskõlastanud asutust.

§ 21.   Ürituse loa kehtivuse taastamine

  (1) Ürituse loa kehtivuse peatamise tinginud asjaolu äralangemisel võib loa andja ürituse loa kehtivuse taastada.

  (2) Ürituse loa kehtivuse taastamise otsus saadetakse ürituse loa omajale tema meiliaadressile või toimetatakse talle viivituseta kätte muul viisil.

  (3) Ürituse loa kehtivuse taastamisest teavitatakse ka loa taotluse kooskõlastanud asutust.

5. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS  

§ 22.   Järelevalve

  (1) Ürituse loa andjal on õigusteha määruse nõuete järgimiseks ettekirjutusi.

  (2) Ürituse loa andjal on õigus ürituse loa ja teiste määruse alusel antavate haldusaktide täitmiseks anda suuniseid ning rakendada asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud asendustäitmist.

§ 23.   Vastutus

  Ürituse korraldamise ja pidamise ning sellega kaasnevalt tekitatud kahju eest vastutab ürituse korraldaja.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json