Teksti suurus:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2021. a määruse nr 96 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2022, 2

Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2021. a määruse nr 96 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 26.05.2022 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2021. a määruse nr 96 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ muutmine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 23. septembri 2021. a määruses nr 96 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(2) Ametiasutuse teenistuse (välja arvatud finantsteenistus, arenguteenistus ja linnakantselei) juhiks on vastava valdkonna abilinnapea (edaspidi ka teenistuse juht), kelle kinnitab ametisse linnapea ettepanekul volikogu.“;
  2) paragrahv 3 täiendatakse lõikega 21 ja 22 järgmises sõnastuses: „(21) Finantsteenistust juhib finantsteenistuse juht (edaspidi ka teenistuse juht), kes valitakse avaliku konkurssi korras.“;
„(22) Arenguteenistust juhib arenguteenistuse juht (edaspidi ka teenistuse juht), kes valitakse avaliku konkurssi korras.“;
  3) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 4. Ametiasutuse struktuur
(1) Ametiasutus koosneb teenistustest.
(2) Ametiasutuse teenistused on:
1) Kohtla-Järve Linnakantselei (edaspidi linnakantselei);
2) Kohtla-Järve Linnavalitsuse finantsteenistus (edaspidi finantsteenistus);
3) Kohtla-Järve Linnavalitsuse majandusteenistus (edaspidi majandusteenistus);
4) Kohtla-Järve Linnavalitsuse arenguteenistus (edaspidi arenguteenistus);
5) Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistus (edaspidi sotsiaalteenistus);
6) Kohtla-Järve Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriteenistus (edaspidi haridus- ja kultuuriteenistus).“;

  4) määrust täiendatakse paragrahviga 41 järgmises sõnastuses:
§ 41. Teenistuse kohustused
(1) Teenistuse kohustused on:
1) sellele pandud ülesannete tähtaegne ja kvaliteetne täitmine;
2) selle kasutuses oleva vara ja vahendite otstarbekas ning heaperemehelik kasutamine;
3) teistele teenistustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni edastamine;
4) koostöö tegemine teiste teenistustega põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
5) teenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes valitsuse määruste ja korralduste eelnõude koostamine ja esitamine;
6) teenistuse pädevusse kuuluvates küsimustes volikogu määruste ja otsuste eelnõude koostamine ja esitamine;
7) teenistuse pädevuses olevas valdkonnas õigusaktidest kinnipidamise kontrollimine ning sanktsioonide rakendamine vastavalt kehtivale seadusandlusele;
8) laekunud teabenõudele, pöördumistele, avaldustele, taotlustele õigeaegne vastamine ja arvamuse andmine;
9) Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel (edaspidi linna veebileht) teenistuse tegevusvaldkonnaga seotud info haldamine ning õigeaegne edastamine linna veebilehele avaldamiseks.“;
  5) Määrust täiendatakse paragrahviga 401 järgmises sõnastuses:
§ 401. Rakendussätted
(1) Rakendada käesoleva määruse § 3 lõiked 21 ja 22 alates 01.09.2022. a.
(2) Kuni § 3 lõigetes 21 ja 22 nimetatud ametikohtade ametiasutuse struktuuris kehtestamiseni tagab eeltoodud ametikohtade ametijuhendite koostamise ja kehtestamise ning vastavate teenistuste juhtimise linnapea.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Tiit Lillemets
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json