KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2022, 5

Avaliku ürituse korraldamise kord

Vastu võetud 26.05.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Luunja valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole avalik koosolek.

  (3) Kõrgendatud turvariskiga on üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused);
  4) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid või kasutatakse lahtist tuld.

  (4) Määruse mõistes ei loeta ürituseks Luunja Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) hallatava asutuse põhimääruse järgset, samuti valla või valla osalusega eraõigusliku juriidilise isiku põhikirja järgset tegevust oma tegevuskohas.

  (5) Määrusega reguleerimata mõistete ja tingimuste osas ning määruse rakendamisel lähtutakse korrakaitseseaduses sätestatust. Määrusega reguleerimata üksikjuhtumid- ja küsimused otsustab valitsus.

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Avalikku üritust võib korraldada ainult väljastatud ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) alusel.

  (2) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 20 päeva enne ürituse toimumist valitsusele digitaalselt allkirjastatud ürituse loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega.

  (3) Loa taotluse vormi ja/või täpsema menetluskorra võib kehtestada valitsus.

  (4) Arvestades korraldatava ürituse sisu märgitakse loa taotluses:
  1) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood /registrikood;
  2) kontaktisiku telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  3) ürituse nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus) ja iseloomustus;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut koos asendiplaaniga (olemasolul);
  5) kinnistu omaniku või valdaja kirjalik kooskõlastus;
  6) alguse ja lõpu kuupäev, kellaaeg (kui planeeritav üritus võib häirida elanike öörahu, siis on vajalik taotleja selgitus, kuidas tagatakse ümberkaudsete elanike öörahu);
  7) osalejate eeldatav arv;
  8) liiklus- ja parkimiskorraldus ning korraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  9) reklaami eksponeerimise vajadus;
  10) ürituse läbiviimise kohas tervishoiuteenuse osutamist tagava juriidilise või füüsilis(t)e isiku(te) nimi ja kontaktandmed juhul kui üritusel osaleb enam kui 1000 inimest;
  11) korraldamisel kasutatav heli- ja pürotehnika;
  12) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide jaemüük;
  13) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi, ettevõtte esindaja nimi ja kontaktandmed ning turvaplaan, kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk;
  14) ajutiste ehitiste ja lisainventari paigaldamise vajadus (lisada asendiplaan, turvaskeem, liiklusskeem);
  15) ettevalmistustööde toimumise aeg (kuupäev, kellaaeg);
  16) ürituse toimumise territooriumi ja selle lähiümbruse korrastamise aeg (prügi, ajutised rajatised jne).

§ 3.   Loa andmine või sellest keeldumine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vastava valdkonna eest vastutav ametnik.

  (2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määratakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse.

  (3) Kui loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat.

  (4) Valitsus keeldub avaliku ürituse loa andmisest, kui:
  1) avalik üritus on vastuolus kehtivate õigusaktidega või on soovitud kohas ja ajal sobimatu;
  2) avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
  3) loa taotlus on esitatud pärast käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud tähtaega ning valitsus ei pea võimalikuks ürituse pidamise luba etteteatamistähtaja lühidust arvestades anda;
  4) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (5) Luba antakse 14 päeva jooksul alates nõuetekohase taotluse registreerimisest valla dokumendiregistris ning loa andmisel sätestatakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrikood ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ürituse korraldamiseks ja/või loa jõustumiseks.

§ 4.   Ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on avaliku ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) viima avaliku ürituse läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele ning vastavalt ürituse korraldamiseks saadud loale;
  2) viibima avalikul üritusel kas ise või määrama selleks vastutava isiku;
  3) tagama osavõtjate ohutuse, kaasates vajadusel meditsiini-, politsei- ja/või turvatöötajad;
  4) tagama avaliku korra, heakorra ning jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise, sealhulgas vastutama jäätmemahutite paigaldamise eest ja tagama piisavas koguses ja piisava mahuga jäätmemahutite olemasolu;
  5) täitma avaliku ürituse läbiviimiseks valitsuse ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimusi;
  6) tagama vajadusel avalikul üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
  7) lõpetama avaliku ürituse ennetähtaegselt ohu tõrjumiseks, kui üritusel toimuv rikub avalikku korda ning võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  8) tagama, et avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad ehitised ning inventar (tribüün, lava, telk, atraktsioon, konstruktsioon jms) on varale ja keskkonnale ohutud;
  9) puhastama kasutatud ala, kaasa arvatud ürituse reklaami, hiljemalt 24 tunni jooksul pärast ürituse lõppu;
  10) soovituslikult kasutama üritusel söögi ja joogi serveerimisel korduvkasutatavaid anumaid ja joogitopse;
  11) ürituse ärajäämisest viivitamatult kirjalikult teavitama valitsust ja loa taotluse kooskõlastanuid.

§ 5.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Loa võib tunnistada kehtetuks mõistliku aja jooksul enne ürituse toimumist, juhul kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab ürituse loa andja esimesel võimalusel ürituse korraldajat ning ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 21.01.1999 määrus nr 1 „Avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaire Vahejõe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json