Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Haljala valla teede ja tänavate sulgemise kord

Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2024, 25

Haljala valla teede ja tänavate sulgemise kord

Vastu võetud 06.06.2024 nr 5

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lõike 4, § 72 lõike 3 ja § 12 lõike 1 ja Haljala Vallavolikogu 26.03.2024 määruse nr 63 „Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Haljala valla teede ja tänavate sulgemise kord (edaspidi kord) sätestab Haljala valla territooriumil asuva avalikult kasutatava tee või avalikus kasutuses oleva eratee (edaspidi tee), teelõigu, parkla või väljaku täieliku või osalise ajutise sulgemise korra seoses avaliku ürituse korraldamise, ehitus-, avarii- või remonttöö või muu tegevusega.

  (2) Korda ei kohaldata tee ajutisele sulgemisele seoses liikluskorraldusvahendite hooldamise või taastamisega, tee hooldusega, libedustõrje teostamisega, liiklusõnnetusega ega peatumisele ja parkimisele liiklusseaduse tähenduses.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik üritus – spordi-, kultuuri- või meelelahutusüritus, avalik koosolek või muu selline üritus, mille korraldamiseks on väljastatud avaliku ürituse luba;
  2) avariitöö – tehnovõrgu või muu rikke korral tehtav ettenägematu töö või hoonelt lume, jääpurikate või muude kukkumisohtlike osade kõrvaldamine, millest on asjaomaseid ametiasutusi teavitatud käesoleva korraga kehtestatud korras;
  3) suletav ala – tee, teelõik, parkla või väljak, mille täielikku või osalist sulgemist sulgemisloa taotleja taotleb ja mis suletakse sulgemisloa alusel;
  4) sulgeja – füüsiline või juriidiline isik, kellele on antud sulgemisluba ja kelle tegevusega kaasneb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline ajutine sulgemine;
  5) sulgemisloa taotleja – füüsiline või juriidiline isik, kes taotleb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielikku või osalist ajutist sulgemist;
  6) sulgemisloa taotlus – taotlus, mille taotleja esitab tee, teelõigu, parkla või väljaku täieliku või osalise ajutise sulgemise loa saamiseks;
  7) sulgemisluba – Haljala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) või Haljala Vallavalitsuse kui valla ametiasutuse (edaspidi ametiasutuse) antud luba tee, teelõik, parkla või väljak täielikult või osaliselt ajutiselt sulgeda.

§ 3.   Sulgemisloa väljastaja

  (1) Sulgemisloa väljastamise otsustab vallavalitsus korraldusega, kui tee suletakse osaliselt või täielikult avaliku ürituse ettevalmistamiseks või läbiviimiseks.

  (2) Sulgemisloa väljastab ametiasutus, kui ehitus-, avarii- või remonttööga kaasneb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline sulgemine.

  (3) Vallavanem määrab oma käskkirjaga ametiasutuse ametnikud, kes on volitatud ametiasutuse nimel väljastama sulgemisluba vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2.

§ 4.   Sulgemisloa taotlemine

  (1) Sulgemisloa taotleja esitab ametiasutusele sulgemisloa taotluse.

  (2) Sulgemisloa taotlus tuleb esitada vähemalt 10 (kümme) päeva enne tee sulgemise kavandamist.

  (3) Sulgemisloa taotleja peab sulgemisloa taotluses näitama ära järgmised andmed:
  1) taotleja andmed (nimi, isiku- või registrikood, telefoninumber või e-posti aadress);
  2) suletava ala võimalikult täpne asukoht (maaüksuse aadress või tänav, majanumber või -numbrid);
  3) sulgemise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  4) sulgemise põhjus;
  5) taotleja kinnitus, et ta teavitab pärast sulgemisloa saamist kõiki isikuid ja asutusi, keda sulgemine otseselt puudutab;
  6) sulgemise eest vastutava isiku nimi, töökoht, telefoninumber ja e-posti aadress.

  (4) Kui liikluse ümberkorraldamisega kaasnevad kulud, peab sulgemisloa taotleja ametiasutuse nõudmisel lisama sulgemisloa taotlusele garantiikirja, milles kinnitab asjaomaste kulude hüvitamist.

  (5) Sulgemisloa taotleja lisab sulgemisloa taotlusele nõuetekohase liikluskorralduse skeemi.

  (6) Sulgemisloa taotleja kooskõlastab vajaduse korral liikluskorralduse skeemi ja ühissõidukite ümbersõiduskeemi lisaks ametiasutusele järgmiste juriidiliste isikute ja asutustega:
  1) bussiliinivedude korraldajad;
  2) Politsei- ja Piirivalveamet;
  3) Päästeamet.

  (7) Ametiasutuse nõudmisel esitab sulgemisloa taotleja sulgemisaja põhjendamiseks tööde või ürituse ajakava. Ehitus- või remonttööde puhul on ametiasutusel põhjendatud juhtudel õigus nõuda sulgemisloa taotlejalt tööde tegemist puhkepäeviti või ööpäev läbi, kui sellega ei häirita ümberkaudsete elanike öörahu.

§ 5.   Sulgemisloa väljastamine

  (1) Ametiasutus väljastab sulgemisloa hiljemalt sulgemisele eelnevaks tööpäevaks. Kui ametiasutus keeldub sulgemisloa väljastamisest, teavitab ta sellest sulgemistaotluse esitajat hiljemalt 4 (neli) kalendripäeva enne planeeritava sulgemise algust.

  (2) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud juhtudel valmistab ametiasutus ette vallavalitsuse korralduse eelnõu ning esitab selle vallavalitsuse istungile.

  (3) Sulgemisloale kantakse andmed suletava ala ja sulgemise aja kohta ning sulgeja kohustused liiklusohutuse ja heakorra tagamisel.

§ 6.   Sulgeja kohustused

  Sulgeja on kohustatud:
  1) paigaldama suletava ala lähedusse vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja teabetahvli, mis vastavad nii ametiasutuse kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile kui ka valdkonna eest vastutava ministri poolt kehtestatud nõuetele ajutisele liikluskorraldusele;
  2) suletaval alal ja ühe meetri ulatuses suletavast alast või paigaldatud piiretest järgima Haljala valla heakorraeeskirja;
  3) pärast sulgemise lõpetamist kõrvaldama ajutised märgid ja piirded ning heakorrastama eelnevalt suletud ala;
  4) hüvitama sulgemisega kaasnevad liikluse ümberkorraldamise kulud. Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega vabastada sulgeja liikluse ümberkorraldamisega seotud kulude hüvitamisest;
  5) ametiasutuse nõudmisel valla liikluse seisukohalt oluliste sulgemiste puhul töötama puhkepäeviti või ööpäev läbi, kui sellega ei häirita ümberkaudsete elanike öörahu;
  6) teavitama sulgemisest isikuid, keda sulgemine vahetult puudutab, eelkõige suletaval alal elavaid elanikke ja seal asuvaid ettevõtteid ja asutusi;
  7) tagama jalakäijate ja sõidukite juurdepääs sulgemispiirkonnas asuvatele ettevõtetele, asutustele ja elamutele;
  8) sulgemisloa peatamise või kehtetuks tunnistamise otsuse saamisel võtma kohe tarvitusele kõik abinõud sulgemise lõpetamiseks;
  9) võimaldama sulgemisloa või selle koopia ning liikluskorralduse skeemiga tutvuda ka suletaval alal.

§ 7.   Sulgemisloa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus ning ametiasutus võivad sulgemisloa väljastamisest keelduda:
  1) kui jooksva aasta jooksul on taotlejale antud sulgemisluba tunnistatud kehtetuks käesoleva korra paragrahv 8 punktide 2, 3 või 4 alusel;
  2) isik on rikkunud käesoleva korra nõudeid;
  3) samas piirkonnas varem lubatud sulgemise tõttu muutuks liiklemine raskendatuks või võimatuks;
  4) muudel käesolevas paragrahvis kirjeldamata põhjendatud juhtudel.

§ 8.   Sulgemisloa peatamine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Sulgemisloa väljastaja põhjendatud otsusega võib loa peatada või kehtetuks tunnistada, kui sulgeja:
  1) on esitanud vastava taotluse;
  2) on esitanud sulgemisloa taotluses valeandmeid;
  3) ei täida sulgemise korraldamisel Eesti Vabariigi ja Haljala valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või sulgemisloa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  4) ei järgi töö või ürituse ajakava või keeldub põhjuseta ööpäev läbi või puhkepäeviti töötamisest.

  (2) Sulgemisloa väljastaja põhjendatud otsusega võib loa peatada või kehtetuks tunnistada ka juhul, kui seda tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 9.   Sulgemise lõpetamine enne tähtaega ja sulgemisloa pikendamine

  (1) Sulgemise lõpetamisel enne tähtaega peab sulgeja ametiasutust koheselt teavitama kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis.

  (2) Kui tee sulgemise vajadus kestab plaanitust kauem, teavitab sulgeja taotluse pikendamisest ametiasutust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui pikendamine on põhjendatud ja tuleneb objektiivsetest asjaoludest, pikendab vallavalitsus või ametiasutus sulgemisluba. Vallavalitsusel ja ametiasutusel on õigus korra paragrahvis 8 toodud aluste ilmnemisel sulgemisloa pikendamisest keelduda.

§ 10.   Sulgemine avariitöö korral

  (1) Tehnovõrgu ja muust avariist on asjaomase hoone või rajatise valdaja kohustatud kohe teavitama politsei- ja päästeasutusi, ametiasutust ning vajaduse korral kutsuma kohale nende esindaja. Jääpurikate, lume ja muude kukkumisohtlike osade eemaldamise kohast ja ajast tuleb teavitada üksnes ametiasutust.

  (2) Kui avariitöö toimub väljaspool tööaega, puhkepäeval või riiklikul pühal ja sellega kaasneb liikluse ümberkorraldamine või tee täielik sulgemine liikluseks, teavitab sulgeja Politsei- ja Piirivalveametit ning ametiasutust.

  (3) Turvalisuse tagamiseks avariitöö korral tuleb rakendada teetöödel liikluskorraldusele kehtestatud nõudeid.

  (4) Kui avariitöö kestab üle kahe ööpäeva (48 tunni), tuleb hoone või rajatise valdajal taotleda sulgemisluba korra paragrahvis 4 sätestatud korras.

§ 11.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva korra nõuete täitmise üle teostab vastavalt oma pädevusele ametiasutus.

  (2) Käesolevas korras sätestatud nõuete rikkujad kannavad vastutust seaduses sätestatud korras.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Anti Puusepp
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json