HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Kunda Muusikakooli õppurite vastuvõtmise kord

Väljaandja:Kunda Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2013, 2

Kunda Muusikakooli õppurite vastuvõtmise kord

Vastu võetud 21.06.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse paragrahvi 13 lõike 1 alusel.

§ 1.  Muusikakooli vastuvõtmine

 (1) Kunda Muusikakooli õppima asumiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja vormikohase avalduse kooli blanketil koos sisseastuja sünnitunnistuse või sünnitõendi koopiaga.

 (2) Eelkooli võetakse üldjuhul konkursi korras vastu 6-8-aastaseid lapsi. Noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon või komisjoni ettepanekul kooli õppenõukogu.

 (3) Muusikakooli põhikooli võetakse konkursi korras sisseastumiskatsete tulemuste alusel vastu üldjuhul 8-12-aastaseid lapsi. Noorema või vanema lapse vastuvõtmise otsustab vastuvõtukomisjon või komisjoni ettepanekul kooli õppenõukogu.

 (4) Kunda Muusikakooli vabaõppesse võetakse õppureid vaid kooli võimalusel, üldjuhul noori alates 12. eluaastast.

§ 2.  Muusikakooli sisseastumiskatsed

 (1) Kunda Muusikakooli sisseastumiskatsed korraldatakse mai lõpus või juuni alguses ja vajadusel täiendavad katsed ka augusti lõpus või septembri alguses.

 (2) Muusikakooli direktor moodustab vastuvõtukatseteks vastuvõtukomisjoni, kuhu kuulub komisjoni esimees ja vähemalt kaks liiget.

 (3) Vastuvõtukatsetel peab õpilaskandidaat:
 1) laulma ühe laulu vabal valikul;
 2) sooritama lihtsa musikaalsuse ja rütmitunde katse.

 (4) Õpilaskandidaadi erinevaid sooritusi hinnatakse eraldi ja koondhindega.

 (5) Õpilaskandidaadid võetakse vastu vastavalt protokollitud hinnete pingereale. Üldjuhul võetakse kooli võimalusel vastu üle keskmise hindega hinnatud õpilaskandidaat.

 (6) Kooli võimalusel võib õpilasi vastu võtta ka õppeaasta kestel.

 (7) Vastu võetud õppurite nimed avaldatakse kooli kodulehel ja kooli infostendil.

 (8) Sisseastumiskatsed edukalt läbinud lapsed, kelle elukoht asub väljaspool Kunda linna haldusterritooriumi, võetakse muusikakooli vastu lapsevanema avalduse ning lapsevanema ja Kunda Linnavalitsuse vahelise kokkuleppe alusel.

 (9) Sisseastumisavalduse allkirjastamisega võtab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja endale vastutuse lapse õpitulemuste, õppimiseks vajalike tingimuste loomise ja õppetasu õigeaegse tasumise eest.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kunda Linnavalitsuse 17. mai 2007 määrus nr 5 „Kunda Muusikakooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Riina Sooäär
Linnapea

Anne Paavel
Linnasekretär