KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2014, 10

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 26.06.2014 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362, loomatauditõrje seaduse § 12 lõike 3, loomakaitseseaduse § 2 lõike 3, § 3 lõigete 1, 2, § 5 lõike 3 ja Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a määruse nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lüganuse valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside (edaspidi ka lemmikloom) pidamise korra Lüganuse valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

  (3) Koera või kassi pidamisel tuleb järgida loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses, muudes loomapidamist reguleerivates õigusaktides ja käesolevas eeskirjas ettenähtud sätteid.

  (4) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
  2) hulkuv loom on omanikuta loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada, või kes on loomapidaja juurest lahti pääsenud ning viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) avalik koht on üldkasutav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  4) tegevusluba omav veterinaararst on veterinaararsti kvalifikatsiooni omav füüsiline isik, kellele on tema taotluse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt väljastatud luba tegeleda veterinaarpraksisega;
  5) eutanaasia on looma hukkamine looma omaniku algatusel või kaastundest, kui ellujäämine tekitaks loomale kestvaid kannatusi või kui tema liigomane eluviis osutub võimatuks.

§ 2.   Koerte ja kasside pidamise kord

  (1) Lemmikloomi ei ole lubatud soetada ebamõistlikus koguses, kui nende eest hoolitsemiseks pole loomapidajal loodud võimalusi.

  (2) Koera või kassi on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välditud koerte lahtipääsemine ning eeldusel, et tagatakse nende eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve.

  (3) Lemmiklooma pidamine ei tohi häirida avalikku korda, kaasinimeste rahu ning ohustada nende turvalisust.

  (4) Koerte ja kasside pidamisel korterelamutes ei tohi nende käitumine olla sedavõrd häiriv, et takistaks teiste elanike igapäevaseid käitumisharjumusi.

  (5) Lemmiklooma viibimisel korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lähtutakse lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu põhikirjast, ühise tegevuse lepingust, kodukorrast ja muudest elamu ühist haldamist käsitlevatest dokumentidest.

  (6) Koera pidamisel õues tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsu juurde nähtavale kohale sildi, mis teavitab sisenejaid koera olemasolust. Loomapidaja peab tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsemise territooriumile.

  (7) Loomapidaja on kohustatud varustama koera kaelarihmaga, millele on kinnitatud plaat ning sellele kantud omaniku nimi, aadress ja telefoninumber. Välja arvatud juhul, kui lemmikloomal on eelnevalt paigaldatud mikrokiip.

  (8) Loomapidaja on kohustatud koera või kassi marutaudi vastu vaktsineerima esimest korda hiljemalt looma kolmandal-neljandal elukuul loomakliinikus või tegevusluba omava veterinaararsti juures. Järgmine vaktsineerimine peaks toimuma 1 aasta peale esmast marutaudivaktsiini, edaspidised vaktsineerimised toimuvad vähemalt 2-aastase intervalliga. Kui loom on vaktsineerimata tuleb seda teha esimesel võimalusel.

  (9) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu, füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumise või panna toime muu looma suhtes lubamatu tegu.

  (10) Loomapidaja, kes soovib oma loomapidamise lõpetada, peab tagama looma varju- või hoiupaika viimise või nõuetekohase eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.

  (11) Loomapidaja peab looma teadmata põhjusel surma korral pöörduma tegevusluba omava veterinaararsti poole põhjuse väljaselgitamiseks.

  (12) Keelatud on uputada lemmiklooma korjuseid või loomseid jäätmeid veekogudesse.

  (13) Loomapidaja on kohustatud teavitama tegevusluba omavat veterinaararsti metslooma rünnakust temale kuuluvale loomale.

  (14) Juhul kui koer või kass on hammustanud inimest või teist looma, on loomapidaja kohustatud:
  1) koheselt sellest teatama tegevusluba omavat veterinaararstile;
  2) vajadusel hoidma koera või kassi kümme päeva karantiinis (isoleeritult inimestest ja teistest loomadest), seejärel teatama looma tervislikust seisundist veterinaararstile.

  (15) Lemmikloomi võib jalutama viia hoovidesse, tänavatele, haljasaladele jm kohtadesse, mis ei ole rahvarohked. Koerad peavad olema rihma otsas ja suukorviga. Ilma rihma ja suukorvita võib välja lasta ainult eriülesandeid täitvaid koeri ja jahikoeri jahipidamisel.

§ 3.   Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima koera või kassi lahtipääsemist.

  (2) Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema lemmikloom ei reostaks avalikku kohta, kaasa arvatud korterelamu trepikoda. Lemmiklooma reostus tuleb koheselt koristada.

  (3) Nakkusohtlikult haige lemmikloomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

  (4) Loomapidajal on keelatud lemmiklooma kaasa võtta ametiasutustesse, kauplustesse, toitlustusasutustesse, spordi- või lastemänguväljakule, kooli- või lasteasutuse territooriumile ilma ruumi või maa-ala valdaja nõusolekuta, samuti viibida vastava keelumärgiga tähistatud kohtades. Käesolevas punktis sätestatut ei kohaldata pimeda
juhtkoera ning teenistusülesandeid täitva koera suhtes.

  (5) Loomapidajal on keelatud ujutada ja pesta lemmiklooma avalikult kasutatavates veekogudes ja supluskohtades.

§ 4.   Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja hukkamine

  (1) Omanikuta või hulkuvate koerte või kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Kui hulkuvat koera või kassi ei ole võimalik kohe tagastada loomapidajale, tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varju-või hoiupaika). Püütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist kui pole leitud loomaomanikku, antakse loom uuele isikule. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma loomapidajat kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse läbi looma eutanaasia loomakaitse-seadusega sätestatud korras.

  (3) Ohtliku lemmiklooma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ning rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

  (4) Koera või kassi hukkamine alaealise juuresolekul on keelatud, välja arvatud seaduses ettenähtud juhud.

  (5) Loomapidaja peab tagama, et lemmikloom ei rikuks avalikku korda (sh öörahu) ega ohustaks kaaskodanikke, nende vara ja teisi loomi. Loomapidaja vastutab lemmiklooma poolt tekitatud kahju eest.

§ 5.   Vastutus

  (1) Loomapidaja kannab vastutust oma lemmiklooma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (2) Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel § 664 lõikes 2 nimetatud kohtuväliste menetlejate poolt.

  (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lüganuse Vallavolikogu 25.01.2007 määrus nr 22 „Lüganuse valla koerte ja kasside pidamise eeskiri”, Maidla Vallavolikogu 31.03.2004 määrus nr 26 „Maidla valla koerte ja kasside pidamise eeskiri” ja Püssi Linnavolikogu 10.03.2003 määrus nr 3 „Püssi linna korra eeskirja vastu võtmine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marja-Liisa Veiser
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json