SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldustoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2016, 4

Hooldustoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 28.06.2016 nr 62

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab puudega täisealisele isikule hoolduse seadmise ning hooldustoetuse maksmise korra Sillamäe linnas.

  (2) Hooldustoetus on igakuine sotsiaaltoetus, mida makstakse linnaeelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

  (3) Hooldustoetust on õigus taotleda isikul, kelle enda ja tema hooldusel oleva isiku elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Sillamäe linn.

  (4) Hooldustoetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab Sillamäe Linnavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond (edaspidi osakond).

  (5) Hooldustoetust makstakse juhul, kui hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 2.   Hooldustoetuse subjekt

  (1) Hooldustoetust makstakse:
  1) 18-aastase ja vanema sügava puudega isiku hooldajale, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelvalve ööpäevaringselt;
  2) 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku kohtu poolt määratud eestkostjale;
  3) 18-aastase ja vanema sügava puudega isikule, kes ise korraldab oma hooldust.

  (2) Hooldaja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) mittetöötav isik, kes ei saa töötada raske või sügava puudega isikule kõrvalabi, juhendamise või järelvalve tagamise tõttu;
  2) isik, kellel ei ole sügavat või rasket puuet, välja arvatud kohtu poolt määratud eestkostja.

§ 3.   Hooldustoetuse määr ja suurus

  (1) Hooldustoetuse määr on 35 eurot kuus.

  (2) Ühele hooldajale makstakse toetust kuni kahe hooldatava isiku hooldamise eest.

§ 4.   Hooldustoetuse taotlemine

  (1) Hooldustoetuse taotlemiseks esitab taotleja osakonda järgmised dokumendid:
  1) kirjaliku taotluse;
  2) isikut tõendava dokumendi;
  3) puude määramist tõendava dokumendi.

  (2) Osakonnal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid või dokumente.

  (3) Taotlused vaadatakse osakonnas läbi ühe kuu jooksul arvates saabumisest.

  (4) Taotlused, millele ei ole ühe kuu jooksul taotluse saabumisest või kirjaliku teate saatmisest esitatud täiendavalt vajalikke dokumente, vaadatakse nimetatud tähtaja möödumisel läbi esitatud dokumentide alusel.

§ 5.   Hooldustoetuse määramine ning maksmine

  (1) Osakonna volitatud inspektor külastab isiku kodu, korraldades hindamise.

  (2) Hooldusvajaduse hindamise teostanud osakonna volitatud inspektor annab hinnangu isiku hooldusvajaduse ja vajalike teenuste kohta ning edastab need koos oma ettepanekuga, hooldajatoetuse määramiseks või mittemääramiseks osakonna juhatajale.

  (3) Hooldustoetuse määramise (mittemääramise) otsustab osakonna volitatud inspektor ning otsus hooldustoetuse määramise (mittemääramise) kohta tehakse taotlejale teatavaks 10 päeva jooksul.

  (4) Hooldustoetus määratakse § 5 lõikes 3 nimetatud otsuse järgneva kuu 1. kuupäevast ja makstakse välja arvestatava kuu 21. kuupäevast.

  (5) Hooldustoetus määratakse üldjuhul kuni 1 aastani.

  (6) Hooldustoetus määratakse tähtajaliselt kuni:
  1) tähtajaliselt määratud puude raskusastme puhul puude kehtivuse lõpptähtajani;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldatav või hooldaja omab tähtajalist elamisluba.

  (7) Hooldustoetus kantakse vastavalt kas isiku või hooldaja pangaarvele.

§ 6.   Hooldustoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldustoetuse maksmine lõpetatakse:
  1) kui on ära langenud hooldustoetuse maksmise põhjus;
  2) kui hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
  3) isiku paigutamisel hooldekodusse;
  4) isiku kolimisel teise omavalitsusse;
  5) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
  6) isiku surma korral;
  7) muul põhjusel, kui isik või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele;
  8) linna eelarves hooldustoetuseks ettenähtud vahendite puudumisel.

  (2) Hooldustoetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult asjaoludest (elukoha vahetus, hooldekodusse paigutamine, puude raskusastme muutus, isiku surm, vm), mis toovad kaasa määratud hooldustoetuse maksmise lõpetamise 10 päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

  (3) Käesoleva määruse § 6 lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on linnavalitsusel õigus enammakstud hooldustoetus tagasi nõuda. Enammakstud hooldustoetuse tagastamine toimub vabatahtlikult või kohtu kaudu.

  (4) Hooldustoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

§ 7.   Rakendussäte

  Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 30. aprilli 2009. aasta määrus nr 123 „Hooldustoetuse määramise ja maksmise kord“ (RT IV, 13.04.2016, 124).

Jelena Koršunova
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json