Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2016, 16

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 29.06.2016 nr 88

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, kalmistuseaduse § 7 lõigete 1 ja 3 ja haldusmenetluse seaduse § 90 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 30.10.2014 määruses nr 46 "Lüganuse valla kalmistu kasutamise eeskiri" (RT IV, 07.11.2014) tehakse järgmised muudatused:

  (1) Määruse § 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: “Hauaplatsi kasutusleping sõlmitakse uue platsi kasutusele võtmisel või kasutuses olevale platsile juurdematmise korral tasuta 25 aastaks. Kui hauaplatsil on mitu õigustatud kasutajat, siis lepivad nad lepingu sõlmija omavahel kokku.”

  (2) Määruse § 3 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgneva sõnastusega:
“(3) Matmiskoha kasutaja võib kasutuslepingu üle anda kolmandale isikule, kellega kalmistu haldaja sõlmib hauaplatsi kasutuslepingu.
(4) Matmiskoha kasutaja surma korral on tema perekonnaliikmel, matjal või pärijal õigus sõlmida kalmistu haldajaga hauaplatsi kasutusleping, matmiskoha kasutaja surmatõendi esitamisel.”

  (3) Määruse § 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marja-Liisa Veiser
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json