KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Sillamäe linnas

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2016, 23

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Sillamäe linnas

Vastu võetud 25.04.2013 nr 102
RT IV, 31.05.2013, 31
jõustumine 03.05.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2016RT IV, 08.07.2016, 311.07.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 362 alusel ning kooskõlas „Loomakaitseseaduse“ § 5 lõike 3, „Loomatauditõrje seaduse“ § 11 lõike 1 ja § 12 lõike 3 ning Vabariigi Valitsuse 16. aprilli 2002. a määrusega nr 130 „Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord“.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Sillamäe linna koerte ja kasside pidamise eeskirja (edaspidi eeskirja) nõuded on kohustuslikud kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes peavad koeri ja kasse Sillamäe linnas.

  (2) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) omanik – isik, kellele koer või kass kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või kassi eest;
  2) omanikuta koer või kass – koer või kass, kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse „Loomakaitseseadusest“, „Loomatauditõrje seadusest“ ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

§ 2.   Koerte ja kasside pidamine

  (1) Koeri ja kasse võib pidada piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal, erilistes teenistusruumides või korterites, kus elab üks perekond. Paljukorterilise elamu ühes korteris võib pidada kuni kahte täiskasvanut looma. Rohkema arvu loomade pidamine on võimalik ainult trepikoja enamiku korteriomanike kirjalikul nõusolekul. Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Ühiselamus võib looma pidada ainult juhtkonna loal.

  (2) Loomaomanik peab kindlustama inimeste ohutuse ja kindlustama, et koer või kass ei rikuks kaaskodanike rahu ja välistatud oleks looma ärajooksmine omaniku juurest ja tagatud kallaletungi võimalused inimestele ja loomadele.

  (3) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima avalikku korda ja korteriomanike poolt kehtestatud nõudeid.

  (4) Piiratud eramaa sissepääsu juures peab koera olemasolu korral olema hoiatussilt.

  (5) Koera või kassi omanik peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu kehtivat tegevusluba, mis on välja antud vastava ameti poolt, omava veterinaararsti juures ning järgima loomataudist teatamise nõudeid.

  (6) Loomade pidamisel on keelatud neid piinata, haavata ja jätta kauaks ajaks ilma joogi ja toiduta ning jätta maha haiges või abitus seisundis.

  (7) Koer tuleb nõuete kohaselt registreerida (Lemmikloomaregister LLR). Omanik on kohustatud koera registreerima hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul pärast koera kolmekuuseks saamist. Hulkuva koera omandamisel või muudel juhtudel, kui omandatakse vanem koer, tuleb koer registreerida kümne tööpäeva jooksul koera omandamisest. Kasside registreerimine on vabatahtlik.

  (8) Looma üleandmisel on loomaomanik kohustatud jälgima, et loomapidajast füüsilise isiku või looma pidamise eest vastutava isiku vanus, oskused ja võimed võimaldaksid pidada looma kontrolli all.

§ 3.   Koera või kassiga avalikus kohas viibimine

  (1) Koera on lubatud viia avalikku kohta jalutusrihma või keti otsas. Ümbritsevatele inimestele kas suurusest või käitumisest tulenevalt ohtu kujutav koer peab kandma suukorvi.

  (2) Teenistus-, valve- ja võitluskoeri võivad jalutama viia ainult täiskasvanud isikud lühikese rihma otsas (kuni 60 cm) ja suukorviga.

  (3) Koeral peab olema nahaalune mikrokiip, mis on paigaldatud kehtivat tegevusluba omava veterinaararsti poolt.

  (4) Omanik peab tagama järelevalve oma koera või kassi üle vältimaks nende lahtipääsemist. Koeraga avalikus kohas viibimisel, kui läheduses on teisi inimesi või koeri, peab koer olema lühikese, omanikust maksimaalselt 1 m raadiuses liikumist võimaldava keti või rihma otsas. Nimetatud nõue ei kehti spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jm eraldatud ja tähistatud territooriumil.

  (5) Omanik on viivitamatult kohustatud tagama oma koera või kassi väljaheidete koristamise, kui see toimus üldkasutatavas ruumis, transpordivahendis, hoovis, tänaval, trepikojas või muus avalikus kohas.

  (6) Koerte ja kasside omanikel on lubatud vedada koeri ja kasse ühissõidukis, täites järgmisi kehtestatud nõudeid:
  1) suured ja keskmised koerad peavad olema suukorviga ja lühikese rihma otsas;
  2) väikesed koerad suletud korvis või kandmiskotis;
  3) kassid suletud korvis või kandmiskotis.

§ 4.   Koerte ja kasside omanikud on kohustatud:

  (1) Tagama teenistuskohustusi täitvale isikule ohutu sissepääsu korterisse ja eraterritooriumile.

  (2) Viima läbi koerte ja kasside esmane vaktsineerimine (vanuses 8 nädalat kuni 3 kuud) marutaudi vastu. Järgmist vaktsineerimist teostada mitte hiljem kui 24 kuu möödumisel, arvestades viimase vaktsineerimise kuupäeva.

  (3) Registreerima kolme kuu vanuse koera ja omandatud üle kolme kuu vanuse koeri – kümne päeva jooksul soetamise momendist arvates Lemmikloomaregistris LLR.

  (4) Kandma vaktsineerimise ja mikrokiibi paigaldamisega seotud kulud.

  (5) Looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma vastavat tegevusluba omava veterinaarasutuse või veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks.

  (6) Teavitama inimest või teist looma hammustanud loomast kohe lähimat veterinaarasutust või veterinaararsti.

  (7) Tagama haiguskahtlase looma uurimise ja haige looma ravi.

  (8) Korraldama lahtipääsenud looma kinnipüüdmise.

  (9) Korraldama ja kandma matmise või kremeerimise kulud.

  (10) Looma surma juhul teatada 10 päeva jooksul Lemmikloomaregistrisse LLR.

§ 5.   Koerte või kasside omanikul on keelatud:

  (1) Siseneda loomadega kaupluste ruumidesse ja avalikesse söögikohtadesse, ravi- ja muude linnaasutuste ruumidesse, mis on varustatud hoiatussiltidega, aga samuti viibida loomadega kooli-, koolieelse- ja huviasutuste territooriumidel, spordiväljakutel ja laste mänguväljakutel, supelranna aladel ja muudel üldkasutatavatel territooriumidel, mis on varustatud vastavate infosiltidega antud territooriumidel loomade jalutamise/viibimise keelust. Trepikodades keelatakse loomi rihmast lahti lasta ja jätta järelevalveta. Antud nõue ei laiene pimedate juhtkoertele ja töötavatele teenistuskoertele.
[RT IV, 08.07.2016, 3 - jõust. 11.07.2016]

  (2) Võtta koeri kaasa suure rahvahulga kogunemisega seotud üritustele, va selleks ettenähtud üritustele.

  (3) Ujutada koera või kassi supelrannas.

  (4) Uputada looma korjuseid ja loomseid jäätmeid veekogudesse.

  (5) Matta looma korjuseid Sillamäe linna territooriumil.

§ 6.   Loomade identifitseerimine ja registreerimine

  (1) Loomaomanik peab tagama koera kiibistamise vastavalt kehtivatele nõuetele ja koera registreerimise Lemmikloomaregistris. Registreerimine Lemmikloomaregistris LLR on tasuta. Koera kiibistamiskulud kannab koeraomanik.

  (2) Koeraomanik peab koera kiibistama kümne kalendripäeva jooksul alates päevast, mil koer sai kolmekuuseks.

  (3) Omandatud täiskasvanud koer tuleb kiibistama ja registreerida kümne kalendripäeva jooksul alates omandamise päevast. Varem mikrokiibiga märgistatud koera omandamisel tuleb koer registreerida registris, alates koera omandamise päevast kümne kalendripäeva jooksul.

  (4) Koera kiibistamisel esitab koeraomanik veterinaararstile koera vaktsineerimisdokumendi, kui koer on vaktsineeritud. Vaktsineerimisdokumendi puudumisel on koeraomanik kohustatud vaktsineerima looma.

  (5) Koera kiibistamine on kohustuslik tingimus koera andmete Lemmikloomaregistrisse LLR kandmiseks.

§ 7.   Loomast vabanemine

  (1) Loomaomanik, kes soovib oma loomast vabaneda, peab tagama looma varjupaika viimise või looma nõuetekohase hukkamise veterinaararsti järelvalve all. Loomaomanikul ning kõigil teistel isikutel on keelatud iseseisvalt looma hukata.

  (2) Loomapidaja, kes ei ole loomaomanik, võib loomast vabaneda ainult loomaomaniku kirjalikul nõusolekul.

§ 8.   Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmine, pidamine ja hukkamine

  (1) Omanikuta või hulkuvate koerte ja kasside püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab linnavalitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

  (2) Kui omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kinnipüüdmise korraldas linnavalitsus, kannab nimetatud koera või kassi püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik.

§ 9.   Ohtliku looma kohtlemine

  Omaniku kontrolli alt väljunud, ohtlikuks muutunud või ilmsete ohtliku haiguse tunnustega koera võib politseinik hukata kohapeal.

§ 10.   Lõppsätted

  Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ §-s 663 sätestatud korras.

§ 11.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json