Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Juuru valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Juuru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2017, 4

Juuru valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 03.05.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 3² lg 5 p 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja Juuru Vallavolikogu 23.10.2014 määruse nr 15 "Kohalikule omavalitsusele antud ülesannete ja pandud kohustuste täitmise delegeerimine" alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad Juuru valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist purgimiskohta.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
  2) vajavad ja kasutavad purgimisteenust;
  3) osutavad purgimisteenust.

  (4) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistuomanikul peab veeseaduse kohaselt olema heitvee ära juhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku, nende rakendusaktides ning teistes õigusaktides toodud tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel lähtutakse sõna üldlevinud tähendusest.

  (2) Lisaks kasutatakse eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) imbsüsteem – omapuhasti, mille kaudu majapidamise reovesi immutatakse pinnasesse;
  2) kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
  3) kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  4) kohtkäitlussüsteem – reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla), puhastamiseks (sh septik) või maapinda immutamiseks;
  5) kuja – kanalisatsiooniehitiste, välja arvatud torustik, kõige väiksem lubatud kaugus hoonest, joogivee salv – või puurkaevust ning muuks kui joogiveeotstarbeks kasutatavast puurkaevust;
  6) omapuhasti ehk kohtpuhasti – rajatis, kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti (edaspidi ie);
  7) purgimiskoht – koht, mis on määratud äraveetava reovee ühiskanalisatsiooni juhtimiseks;
  8) purgimisteenus – reovee kohtkäitlusesüsteemist reovee või -sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
  9) reovee bioloogiline puhastamine – ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruses nr 99 "Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed" esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
  10) reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks;
  11) septik – pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
  12) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  13) purgimissõiduk (edaspidi sõiduk) – mahutiga auto, mille abil tühjendatakse reovee kogumismahutit ja veetakse reovesi/fekaal purgimiskohta.

§ 3.   Reovee kohtkäitluse ala

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide rajamine ja kasutamine on Juuru valla haldusterritooriumil lubatud olmereovee tekkekohas nendel maa-aladel, mis valla üldplaneeringu ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt on ühiskanalisatsiooniga katmata.

  (2) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmereovee käitlemiseks selle tekkekoha kinnistu piires.

  (3) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti on lubatud paigaldada kinnistule, mis jääb väljapoole Juuru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud ala. Immutada on lubatud ainult bioloogiliselt puhastatud reovett.

  (5) Erandkorras ajutise lahendusena on lubatud kasutada reovee kogumismahutit ühiskanalisatsiooniga alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

  (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele.

  (4) Reovee kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekkekindel ning kaitstud külmumise eest. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi.

  (5) Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

  (6) Reovee omapuhasti peab olema ventileeritav.

  (7) Reovee kohtkäitlussüsteemil peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

§ 5.   Reovee kogumismahuti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Uue või rekonstrueeritava hoone reovee kogumismahuti rajamine tuleb lahendada hoone ehitusprojektiga.

  (2) Kogumismahuti kuja peab olema vähemalt 5 m.

  (3) Reovee kogumismahuti ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas, mis on sätestatud veeseaduses, või puur- ega salvkaevu hooldusalas (vähemalt 10 m kaevust).

  (4) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti paigaldamiseks, ümberehitamiseks või laiendamiseks, tuleb esitada soovitavalt ehitisregistri (edaspidi registri) vahendusel Juuru Vallavalitsusele 10 päeva enne kohtkäitlussüsteemide ümberehitamist ehitusseadustiku kohane ehitusteatis. Kui vallavalitsuse ametnik ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (5) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmiseks tuleb esitada soovitavalt registri vahendusel Juuru Vallavalitsusele:
  1) hoone ehitamisel või rekonstrueerimisel ehitusloa kohaselt – hoone kasutusloa taotlusega koos andmed kogumismahuti kohta. Eraldi kasutusteatist esitama ei pea;
  2) olemasoleva hoone reovee kogumismahuti paigaldamisel, ümberehitamisel või laiendamisel – ehitusseadustiku kohane kasutusteatis vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist koos paigaldusjoonise ja kogumismahuti sertifikaadiga.

  (6) Valla omavalitsusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruses nr 99 "Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed" ning 16.05.2001 määruses nr 171 "Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded" sätestatud tingimused.

  (2) Omapuhasti rajamiseks tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne omapuhasti rajamise ehitustööde alustamist soovitavalt registri vahendusel Juuru Vallavalitsusele ehitusseadustiku kohane ehitusteatis koos veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija koostatud ehitusprojektiga. Ehitusprojekt peab muuhulgas sisaldama:
  1) kinnistu maapinna kõrgusandmetega alusplaan;
  2) hinnangut kinnistu geoloogilise sobivuse kohta omapuhasti rajamiseks;
  3) hinnangut põhjavee kaitstuse ja kõrguse kohta;
  4) omapuhasti parimat võimalikku asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes).

  (3) Kui vallavalitsuse ametnik ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib ehitustegevusega alustada.

  (4) Omapuhasti kasutusele võtuks tuleb esitada soovitavalt registri vahendusel Juuru Vallavalitsusele ehitusseadustiku kohane kasutusloa taotlus.

§ 7.   Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine, hooldus ja mahutite tühjendamine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide (reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla lampkast) kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega ning vastavalt otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee rajatise omanik või selleks volitatud esindaja.

  (3) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord poolaastas kontrollida ja hooldustöid teha vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile. Kontrolli tulemused tuleb kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid omapuhasti kohta:
  1) ülevaatuse kuupäev;
  2) hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldus ja teostamise kuupäev;
  3) reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo kogus ja kuupäev.

  (4) Omapuhasti omanikul on kohustus säilitada omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (5) Reovee kohtkäitlusrajatise mahutite tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust võib osutada äriregistris registreeritud ettevõtja (edaspidi purgija), kelle tegevusalaks majandustegevuse registris on kanalisatsioon ja heitveekäitlus.

  (6) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma purgimisteenuse osutajalt ja purgimisteenuse osutaja on kohustatud pärast töö tegemist väljastama vastava kviitungi äraveetud koguse ja kuupäeva kohta. Kohtkäitlussüsteemi omanik peab säilitama kviitungit vähemalt 2 aastat ning järelevalve tegija nõudel esitama kviitungid määratud tähtajaks.

  (7) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu laialilaotamine ja maasse kaevamine on tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistutele;
  3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist 1. detsembrini järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

  (8) Reovee äraveo ja purgimise eest tasub teenuse tellija reovee äraveo teenust osutavale ettevõtjale vastavalt nendevahelisele lepingule või reovee äraveo maksedokumendile.

§ 8.   Reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Tegutsemisluba omav ettevõtja, kes ei ole vee-ettevõtja, peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsioonisüsteemi reovesi purgitakse. Purgimislepingus määratakse ära eeskirja järgne purgimiskoht, purgitava reovee lubatud kogused, selle reostusaste ja muud füüsikalis-keemilised näitajad ning purgitava reovee koguse arvestuse pidamise ja purgimise eest tasu maksmise tingimused ja kord.

  (2) Purgimiskoha kasutamise tingimused, sh purgitava reovee lubatud kogused, reostusaste ja muud näitajad, purgitava reovee koguse arvestus ning purgimise eest tasu maksmine määratakse vee-ettevõtja ja reovee äraveo teenust osutava ettevõtja vahelises lepingus.

  (3) Reovett on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse. Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine on keelatud selleks mitteettenähtud kohtadesse.

  (4) Purgimisteenust osutav ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt pärast purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

§ 9.   Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

  (2) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimiseks tuleb 10 päeva enne lammutamise alustamist esitada soovitavalt registri vahendusel Juuru Vallavalitsusele ehitusseadustiku kohane ehitusteatis. Kui vallavalitsuse ametnik ei teavita ehitusteatise esitajat kümne päeva jooksul vajadusest ehitusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, võib alustada lammutamist.

  (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlussüsteemi peab enne likvideerimist tühjendama;
  2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita pinnasega;
  3) tühjendatud reovee kogumismahutit, mida ei kasutata reovee kohtkäitlussüsteemina võib kasutada sademevee kogumismahutina;
  4) likvideerimise käigus tekkivad ehitus- ja lammutusjäätmed peab üle andma vastavat jäätmete käitlemise luba omavale ettevõttele. Jäätmete matmine pinnasesse ja reovee kogumismahuti või omapuhasti süvendite täitmine jäätmetega on keelatud.

  (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti kustutamiseks ehitusregistrist tuleb 10 päeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada soovitavalt registri vahendusel Juuru Vallavalitsusele ehitusseadustiku kohane teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

  (5) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad:
  1) ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast arvates;
  2) uue reovee kohtkäitlussüsteemi rajamisel – hiljemalt 3 kuud pärast uue reovee kogumismahuti paigaldamist või omapuhasti rajamist.

§ 10.   Järelevalve

  (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teevad järelevalvet Juuru Vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel vastava ala spetsialiste ning eksperte.

  (2) Järelevalve tegijal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli tegemist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Rajatise kontrolli korral peab järelevalve tegija teatama rajatise omanikule 5 tööpäeva kohtkäitlussüsteemi kontrollist ette, kus toob välja kas on vajalik kohtkäitlussüsteemi tühjendamine. Juhul, kui kohtkäitlussüsteemi tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlussüsteemi omanik omal kulul kontrolli tegemise ajaks purgimisteenust osutava ettevõtja, kes tühjendab kohtkäitlussüsteemi.

  (3) Järelevalve tegijal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel on järelevalve tegijal õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

  (4) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit, reovee kohtkäitlusloa nõudeid ning Juuru Vallavalitsuse ja Keskkonnainspektsiooni ettekirjutusi.

  (5) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik ja purgimisteenust osutav ettevõtja on kohustatud viivitamatult teatama vallavalitsusele igast rajatise avariist, sh reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning viivitamatult võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

  (6) Reovee kohtkäitlussüsteemi tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse eest kannab vastutust purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Margus Jaanson
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json