Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord“ muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2020, 12

Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord“ muutmine

Vastu võetud 01.07.2020 nr 13

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1 alusel.

§ 1.Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määruse nr 6 „Eelarvestrateegia ja arengukavade koostamise kord“ § 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Ametiasutus avalikustab valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu projekti või muutmise eelnõu vähemalt kaheks nädalaks Põltsamaa valla veebilehel (edaspidi valla veebilehel). Teade valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu projekti või muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse valla veebilehel ja kohalikus ajalehes. Avalikustamise, arutelu ja ettepanekute esitamise aja kehtestab Põltsamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erkki Keldo
vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json