HaridusKool

Teksti suurus:

Haanja Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2020, 14

Haanja Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 30.06.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 ja Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 29 „Haanja Kooli põhimäärus“ § 26 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Rõuge valla (edaspidi vald) Haanja Kooli (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Kooli edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks moodustab Rõuge Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) Haanja Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu).

  (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ.

  (3) Hoolekogu juhindub oma tegevuses Rõuge valla õigusaktidest, kooli põhimäärusest, käesolevast hoolekogu moodustamise korrast ja töökorrast ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

§ 3.   Hoolekogu ülesanne ja pädevus

  Hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, lasteaialaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

2. peatükk HOOLEKOGU LIIKMED JA HOOLEKOGU MOODUSTAMINE 

§ 4.   Hoolekogu liikmed

  (1) Kooli hoolekogus (edaspidi hoolekogu) on paaritu arv liikmeid, vähemalt 7 liiget, kuid mitte rohkem kui 13 liiget.

  (2) Hoolekogu moodustamisel lähtutakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73 ja koolieelse lasteasutuse seaduse §-s 24 sätestatust, arvestades, et vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste, kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 5.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab Rõuge Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kooli direktori ettepanekul.

  (2) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  2) õppenõukogu esindaja(d) valitakse õppenõukogu koosolekul;
  3) vanemate esindaja(d) valitakse vanemate poolt ja kõiki vanemaid teavitatakse nende esindajatest kooli veebilehel;
  4) õpilasesinduse olemasolul nimetatakse õpilaste esindaja õpilasesinduse poolt;
  5) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul.

  (3) Ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid ning nii kooli õpilaste vanemate kui ka lasteasutuse laste vanemate esindajad.

§ 6.   Valla esindajate nimetamine hoolekogusse

  (1) Kooli pidaja esindaja nimetab hoolekogusse Rõuge Vallavolikogu (edaspidi volikogu) oma otsusega vastava koosseisu volituste ajaks.

  (2) Vallavalitsus nimetab kooli hoolekogusse oma esindaja hoolekogu koosseisu kinnitamisel vallavalitsuse volituste kehtivuse ajaks.

  (3) Kui pidaja esindajaks nimetatud volikogu liikme volitused peatuvad või lõpevad enne volikogu vastava koosseisu volituste lõppemist, nimetab volikogu uue esindaja.

§ 7.   Õppenõukogu esindaja valimine hoolekogusse

  (1) Kooli õppenõukogu esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul.

  (2) Kandideerimisõigus on kõigil koosolekul osalevatel õppenõukogu liikmetel (va direktor). Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mille kohta tehakse protokolli märge.

  (3) Õppenõukogu esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

  (4) Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

  (5) Õppenõukogu koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 8.   Vanemate esindaja valimine hoolekogusse

  (1) Vanemate esindajad valitakse lastevanemate üldkoosolekul, mille kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Üldkoosoleku aja ja päevakorra teatab kool vanematele kirjalikult või e-kooli kaudu vähemalt kümme päeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik koolis õppivate laste vanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad).

  (4) Vanemate kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles üldkoosolekul. Kusjuures igast kooliastmest peab olema esindatud vähemalt üks lapsevanema kandidaat.

  (5) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad koolis õppivate laste vanemad, kes annavad kandideerimiseks nõusoleku. Nõusolek kantakse protokolli.

  (6) Vanemate esindaja(te) valimine hoolekogusse toimub salajasel hääletamisel. Hääletustulemused tehakse kindlaks iga kandidaadi kohta eraldi.

  (7) Vanemate esindaja(te)ks kooli hoolekogusse esitatakse igast kooliastmest enim hääli saanud kandidaat (kandidaadid).

  (8) Lasteaialaste vanemate esindajateks kooli hoolekogusse esitatakse lasteaia iga rühma esindaja.

  (9) Vanemate üldkoosoleku otsused protokollitakse.

§ 9.   Vilistlaste esindaja ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja esitamine hoolekogusse

  (1) Ettepaneku vilistlastele ja kooli toetavate organisatsioonidele oma esindaja esitamiseks hoolekogusse teeb kooli direktor.

  (2) Kooli toetava organisatsiooni juht esitab kooli direktorile hoolekogusse esindaja valimiseks kirjaliku taotluse koos esindaja andmete ja nõusolekuga.

  (3) Vilistlaste esindaja esitab kooli direktorile kirjaliku taotluse koos andmete ja nõusolekuga.

  (4) Juhul, kui koolil ei ole toetavat organisatsiooni ja/või vilistlased ei esita oma esindajat hoolekogusse, võib valida hoolekogusse täiendav(ad) vanemate esindaja(d).

  (5) Hoolekogus võib maksimaalselt olla esindatud üks vilistlaste esindaja ja kuni kaks kooli toetavate organisatsioonide esindajat.

§ 10.   Õpilaseesinduse või õpilaste esindaja esitamine hoolekogusse

  (1) Õpilasesinduse olemasolul korraldab õpilasesindus hoolekogusse õpilaste esindaja valimise ja esitab kooli direktorile kirjaliku taotluse koos esindaja andmete ja nõusolekuga.

  (2) Õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste esindajast hoolekogu liige õpilaste koosolekul avaliku või salajase hääletamise teel.

  (3) Õpilaste koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole õpilastest.

  (4) Kandidaatide esitamise ja esindaja valimise õigus on kõigil õpilastel. Kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku.

  (5) ) Enim hääli saanud kandidaat osutub valituks hoolekogu koosseisu.

§ 11.   Esindajate andmete esitamine

  Kooli direktor esitab vallavalitsusele iga õppeaasta alguses hiljemalt 15. oktoobriks taotluse koos vajalike andmetega hoolekogu koosseisu kinnitamiseks või muutmiseks.

§ 12.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Vallavalitsus moodustab vallavolikogu otsuse ja kooli direktori taotluse alusel hoolekogu, kinnitab hoolekogu liikmed, muudab taotluste alusel hoolekogu koosseisu, lõpetab liikmete volitusi ja määrab uusi liikmeid.

  (2) Direktor esitab vallavalitsusele hoolekogu koosseisu muutmiseks vajaliku taotluse esimesel võimalusel koosseisu muutmise vajadusest teada saamisest.

  (3) Vallavalitsus võib jätta mõne kooli direktori poolt esitatud kandidaadi hoolekogu liikmeks nimetamata, kui kandidaadi valimistel või esitamisel on rikutud seadust või käesolevat korda.

  (4) Hoolekogu liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni hoolekogu koosseisu muutmiseni.

  (5) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste või lasteaia laste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õppenõukogu liikme töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  5) liikme avalduse põhjal.

3. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 13.   Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  Hoolekogu ülesanded ja pädevus on sätestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 11 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 lõikes 3.

§ 14.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri hääletamise teel.

  (2) Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri volituste aeg on hoolekogu otsusel vähemalt üks aasta ja mitte rohkem kui neli aastat.

  (3) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 15.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis võib toimuda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt neli korda aastas.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Protokolli koostab hoolekogu sekretär.

§ 16.   Hoolekogu tegevuse planeerimine

  Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles näeb ette:
  1) tegevuse eesmärgid;
  2) tegevuse sisu (temaatika);
  3) ülesannete täitmise tähtaja.

§ 17.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 18.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esitada küsimusi, anda selgitusi ning teha ettepanekuid.

  (3) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (5) Hoolekogu koosolekust võib osa võtta vallavalitsuse liige ja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 19.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused, antud arvamused, nõusolekud või hinnangud;
  9) koosoleku juhataja ja sekretäri allkirjad.

  (3) Hoolekogu otsuse vastuvõtmisel, hoolekogu arvamuse, nõusoleku või hinnangu andmisel märgitakse protokolli viide õiguslikule alusele.

  (4) Protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (5) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

  (6) Hoolekogu protokollid on kättesaadavad kooli kantseleis ja avalikustatakse kooli kodulehel.

4. peatükk HOOLEKOGU OTSUSED 

§ 20.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 21.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate poolthäälte enamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks.

  (3) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

  (4) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös vallavalitsusega.

  (5) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega tutvuda kooli kantseleis ja kodulehel.

§ 22.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär. Protokollile lisatakse hoolekogu liikmete poolt antud hääled kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 23.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on direktoril, õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse või vallavalitsuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 24.   Hoolekogu aruandlus

  (1) Hoolekogu aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

  (2) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele heakskiitmiseks.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist moodustatud hoolekogu volitused kehtivad kuni hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseni.

§ 26.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haanja Vallavolikogu 27.10.2011 määrus nr 15 „Haanja Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json