Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2020, 18

Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend

Vastu võetud 25.06.2020 nr 108
, rakendatakse alates 01.05.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Põhja-Sakala Vallavalitsuse ametiasutuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) ametnikele palga ja töötajatele töötasu määramise ja maksmise korda.

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistusgruppide põhipalga palgaastmete miinimum- ja maksimummäärad ja põhipalga määramise põhimõtted, muutuvpalga ning muude lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga ja töötasu maksmise aeg ja viis.

  (3) Palgajuhendi eesmärk on kujundada valla avaliku teenistuse väärtustamiseks läbipaistev palgasüsteem, tagada teenistujatele konkurentsivõimelise tasu maksmine, luua head teenistustingimused ja selgus, millistest komponentidest teenistuja palk või töötasu koosneb, et tagada teenistujate võrdne kohtlemine.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Põhja-Sakala vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  2) ametnik – isik, kes on Põhja-Sakala vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud ametiasutuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
  3) töötaja – isik, kes on võetud ametiasutuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
  4) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
  5) töötasu – töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast, eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest ning asendustasust;
  6) teenistuskoht - ametiasutuse koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht;
  7) teenistusgrupp - valdavas osas sarnaste teenistus- või tööülesannetega teenistuskohtade grupp, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt täidetavate ülesannete iseloomule.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Ametiasutus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (2) Teenistujale palga määramisel ja töötasus kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (3) Palga määramisel või töötasus kokkuleppimisel arvestatakse tööjõukulude eelarvet.

  (4) Teenistuja põhipalk vaadatakse üle üks kord aastas, ametiasutuse järgmise aasta eelarve eelnõu koostamise ajal.

§ 4.   Teenistusgrupid

  (1) Teenistuskohad jaotatakse ameti- ja töökohtadeks.

  (2) Teenistuskohale esitatavate hariduse ja töökogemuse nõuete alusel ning vastutusest ja teenistusülesande täitmise iseloomust lähtuvalt liigitatakse valdavas osas ühesuguste teenistus- või tööülesannetega teenistuskohad teenistusgruppidesse järgmiselt:
  1) I teenistusgrupp – töötajad (avaliku võimu teostamist toetavate tööde teostajad);
  2) II teenistusgrupp – spetsialistid (tehnilist tuge pakkuvad, kitsa vastutusega ja/või madalat kvalifikatsiooni nõudvad ametikohad. Toetavad protsesse ning täidavad rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi);
  3) III teenistusgrupp – keskastme spetsialistid (eelnevat töökogemust ning valdkonna põhjalikku tundmist eeldavad ametikohad. Täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas);
  4) IV teenistusgrupp – tippspetsialistid ja keskastmejuhid (ametikohad, kus on nõutud pikaajaline erialane töökogemus ja kõrgetasemelised teadmised. Osalevad valdkonna arendamises ning lahendavad/nõustavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid. Tegelevad valla eesmärkide ja normide kehtestamise ning nende täitmiseks vajalike õigusaktide/dokumentide väljatöötamise ja rakendamise tagamisega; teiste poolt tehtava töö planeerimise, korraldamise, koordineerimise, kontrolli ja juhendamisega);
  5) V teenistusgrupp - juhid (valitavad).

§ 5.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosnevad:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast (lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest, preemia);
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise eest juhul, kui see ei sisaldu põhipalgas, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
  4) asendustasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest.

§ 6.   Põhipalk ja põhipalga määramise põhimõtted

  (1) Põhipalk on fikseeritud palga osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

  (2) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (3) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahel sõlmitud töölepingus või selle lisas.

  (4) Ametisse nimetamisel või töölepingu sõlmimisel lepitakse kokku ametniku palk või töötaja töötasu katseaja perioodil. Katseajal võib ametnikule määrata või töötajaga kokku leppida kuni 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalama põhipalga/töötasu.

  (5) Põhipalga määramisel (sh töötasus kokku leppimisel) lähtutakse teenistusgrupile kehtestatud põhipalga miinimum- ja maksimummäära vahemikust ning ametiasutuse tööjõukulude eelarvest võttes arvesse ametniku või töötaja:
  1) haridust ja töökogemust;
  2) tööalaseid oskusi ja pädevust;
  3) võimalust tööturul sama kvalifikatsiooniga töötaja leidmiseks;
  4) töötulemusi ning teenistuskohustuste täitmise korrektsust ja kvaliteeti;
  5) teenistuskoha eripära, sealhulgas töö intensiivsust ja vastutusastet, vajadust asendada juhti või teist teenistujat;
  6) teisi asjaolusid, mis on palga määramisel olulised.

  (6) Igale teenistusgrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse teenistusgruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära:

TeenistusgruppPõhipalga miinimummäärPõhipalga maksimummäär
I – TöötajadRiiklik töötasu alammäär1000
II – Spetsialistid9001600
III – Keskastme spetsialistid14002000
IV – Tippspetsialistid ja keskastmejuhid18002500
V – Juhid (valitavad)2500volikogu otsustab

  (7) Põhipalga miinimum- ja maksimummäärad vaadatakse läbi ja vajadusel korrigeeritakse vastavalt arenguvestluse tulemustele üks kord aastas ning kinnitatakse volikogu poolt enne järgmise aasta eelarve eelnõu esitamist volikogule.

§ 7.   Muutuvpalk

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest.

  (2) Muutuvpalga maksmise piirangud:
  1) muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul;
  2) muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

  (3) Muutuvpalk määratakse teenistujale vallavanema käskkirjaga.

§ 8.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

  (1) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest on muutuvpalga osa ja seda makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (2) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui ülesannete kestus on pikem kui kuus kuud ja on alust eeldada, et lisaülesanded muutuvad alaliseks, muudetakse teenistuja ametijuhendit/töölepingut ning vaadatakse üle tema põhipalk/töötasu.

  (3) Lisatasu maksmine otsustatakse ja vormistatakse üldjuhul enne lisaülesannete täitma asumist vallavanema käskkirjaga, milles fikseeritakse lisaülesanded, nende täitmise periood ja lisatasu suurus.

  (4) Kiireloomuliste täiendavate teenistusülesannete puhul vormistatakse vajalikud dokumendid tagasiulatuvalt.

§ 9.   Preemia

  (1) Preemia on muutuvpalga osa, mida võib teenistujale maksta teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise või kauaaegse laitmatu teenistuse eest vallavanema käskkirjaga.

  (2) Preemia maksmiseks teeb ettepaneku vahetu juht.

§ 10.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vallavanema käskkirja alusel vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

  (3) Teenistujale ületunnitöö või ööajal töötamise eest lisatasu maksmise või riigipühal töötamise hüvitamise aluseks on tööaja arvestuse tabel ning vahetu juhi ettepanek.

  (4) Eritingimustes töötamise eest lisatasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülemmäär.

§ 11.   Asendustasu

  (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse lisaks põhipalgale lisatasu (edaspidi asendustasu), kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse ajal kauem kui 10 kalendripäeva eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast.

  (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, säilitatakse tema senine palk. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse asendajale suuremat palka.

  (4) Puhkusel oleva teenistuja asendamisel, kui see tuleneb ametijuhendist, asendustasu ei maksta.

  (5) Asendustasu määratakse vallavanema käskkirjaga. Asendamise ja asendustasu määramise käskkiri tuleb üldjuhul vormistada enne asendamist.

  (6) Puuduva teenistuja asendamise eest asendustasu maksmisel ei kehti muutuvpalga ülemmäär.

§ 12.   Palga maksmise aeg ja viis

  (1) Palga maksmise arvestusperioodiks on kalendrikuu ning arvestus toimub tööaja arvestuse tabeli alusel. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (2) Palka makstakse üks kord kuus palgasumma kandmisega teenistuja pangakontole hiljemalt töötatud kuule järgneva kuu 04. kuupäeval.

  (3) Kui palgapäev langeb riigipühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

§ 13.   Puhkusetasu

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korra alusel.

  (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovil järgmisel palgapäeval, mille kohta esitab teenistuja finantsteenistusele vastava avalduse vähemalt 3 kalendripäeva enne puhkuse algust.
Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või kuude palgast või töötasust.

§ 14.   Haigushüvitise maksmine

  Ametnikule ja töötajale makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral töövõimetuslehe alusel teisest kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% ametniku keskmisest palgast ja töötaja keskmisest töötasust.

§ 15.   Vastutus palgajuhendi täitmise eest

  Ametiasutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Põhja-Sakala Vallavolikogu 30.11.2017. a määrus nr 3 „Põhja-Sakala Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2020. a.

Aino Viinapuu
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json