Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2020, 27

Põltsamaa Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 18.01.2018 nr 1
RT IV, 25.01.2018, 20
jõustumine 28.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.07.2020RT IV, 08.07.2020, 711.07.2020

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 34 ja § 35 lõike 2 ning rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põltsamaa Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Põltsamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu. Raamatukogu teeninduspiirkond on Põltsamaa vald.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Põltsamaa Raamatukogu. Raamatukogu ametlik nimetus inglise keeles on Põltsamaa Library.

  (3) Raamatukogu aadress on Veski tänav 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48106, Jõgeva maakond.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

  (5) Raamatukogu täidab Jõgeva maakonnas raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid.

  (6) Raamatukogul on oma eelarve, registrikood, kassa ja sümboolika.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3.   Raamatukogu ülesanded

  (1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja lugejale kättesaadavaks teha temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab lugejale tasuta rahvaraamatukogu põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) ning vajadusel koduteenindust vastavalt rahvaraamatukogu seadusele;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid, mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.
  3) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid, töötleb ning peab kogude arvestust ja kindlustab nende säilimise õigusaktidega sätestatud korras;
  4) teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  5) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul;
  6) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
  7) võimaldab arvutitöökohtade kasutamist avalikus internetipunktis;
  8) korraldab lugejale individuaalset kasutajakoolitust, raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning muid kultuuriloolisi üritusi, seminare ja konverentse;
  9) teeb koostööd teiste Eesti ja välismaa raamatukogudega;
  10) säilitab arhiivis raamatukogu tegevuse käigus loodud dokumente.

  (3) Raamatukogu ülesanded raamatukoguteeninduse maakondlikul koordineerimisel on:
  1) kogude komplekteerimine ja töötlemine;
  2) rahvaraamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, täistekst- ja muude andmebaaside loomine ja pidamine, sh maakonna koduloolise andmebaasi pidamine;
  3) rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja tegevuse analüüsimine;
  4) erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine;
  5) teatmebibliograafilise töö korraldamine.

§ 4.   Raamatukogu juhtimise korraldus

  (1) Raamatukogu tööd juhib raamatukogu direktor (edaspidi direktor).

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (4) Direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või muu kõrghariduse korral minimaalselt raamatukoguhoidja tase 6.

  (5) Direktorit asendab tema puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on töölepingu või direktori käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

  (6) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (7) Raamatukogu raamatupidamist teostab vallavalitsus.

  (8) Raamatukogu teeninduse korraldamisel ja raamatukogu tegevust reguleerivate küsimuste lahendamisel nõustab direktorit raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu).

§ 5.   Raamatukogu direktori õigused ja kohustused

  Direktor:
  1) tagab raamatukogu ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, rahaliste vahendite ja raamatukogu kasutuses oleva vara õiguspärase kasutamise ja säilimise eest;
  2) tagab raamatukogu tegevuse ja arengu, algatab või osaleb raamatukogu tegevust reguleerivate õigusaktide ja raamatukogu põhimääruse eelnõu ning arengukava koostamisel, täiendamisel või muutmisel ja esitab need vastuvõtmiseks, kehtestamiseks või kinnitamiseks vallavalitsusele ja vallavolikogule;
  3) koostab raamatukogu eelarve eelnõu ja esitab selle vallavalitsusele ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest ning juhib lähtudes kehtivatest õigusaktidest raamatukogu majandus- ja finantstegevust;
  4) kinnitab raamatukogu töötajate haridusnõuded, ametipalgad ja premeerimissüsteemi ning esitab töötajate koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks;
[RT IV, 08.07.2020, 7 - jõust. 11.07.2020]
  5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid raamatukogu töötajatega, kinnitab käskkirjaga ametijuhendid ning kohaldab hoiatusi ja ergutusi;
  6) kinnitab käskkirjaga raamatukogu lahtioleku ajad;
  7) sõlmib raamatukogu töö korraldamiseks oma pädevuse piires lepinguid, annab välja käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
  8) kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglid, töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid ning tagab nende täitmise;
  9) korraldab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) esindab raamatukogu või volitab teisi isikuid raamatukogu esindama;
  11) täidab muid raamatukogu tegevusega seotud ja kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja ülesandeid.

§ 6.   Raamatukogu struktuur

  (1) Pearaamatukogu on Põltsamaa Raamatukogu, asukohaga Veski t 3, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald 48106, osakondadega kogude arenduse osakond, laste- ja noorteosakond, täiskasvanute osakond.

  (2) Haruraamatukogud:
  1) Adavere raamatukogu, asukohaga Kooli tänav 1, Adavere alevik, Põltsamaa vald 48001;
  2) Aidu raamatukogu, asukohaga Kooli tee 7, Vägari küla, Põltsamaa vald 48222;
  3) Esku raamatukogu, asukohaga Kooli tee 2, Esku küla, Põltsamaa vald 48005;
  4) Lustivere raamatukogu, asukohaga Kooli tee 6, Lustivere küla, Põltsamaa vald 48032;
  5) Pajusi raamatukogu, asukohaga Kooli/1, Pisisaare küla, Põltsamaa vald 48216;
  6) Puurmani raamatukogu, asukohaga Ülejõe 4, Puurmani alevik, Põltsamaa vald 49014.
[RT IV, 08.07.2020, 7 - jõust. 11.07.2020]

  (3) Välisteeninduspunkt on Tapiku teeninduspunkt, asukohaga Tapiku küla, Põltsamaa vald 48218.

§ 7.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Nõukogu moodustatakse raamatukoguteeninduse koordineerimiseks, töö analüüsimiseks ja hindamiseks ning eelarve, arengukava ja vallavalitsusele ja vallavolikogule esitatavate ettepanekute läbivaatamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks.

  (2) Nõukogu nõustab direktorit ja teeb vallavalitsusele ja vallavolikogule ettepanekuid raamatukogu töö korraldamise kohta.

  (3) Oma tegevuses juhindub nõukogu rahvaraamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (4) Nõukogu on vähemalt seitsmeliikmeline, koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus korraldusega kuni 4 aastaks. Nõukogu koosseisu kuuluvad lugejate, raamatukogu töötajate ja vallavalitsuse esindaja.

  (5) Nõukogu valib esimehe ja aseesimehe. Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (6) Nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, esimehe äraolekul aseesimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas. Koosolekud protokollitakse.

  (7) Nõukogul on õigus saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, dokumente ja aruandeid direktorilt.

  (8) Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 4 liiget. Nõukogu teeb oma otsused poolthäälte enamusega. Otsused protokollitakse.

  (9) Direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ta ei kuulu nõukogu koosseisu.

§ 8.   Raamatukogu vara

  Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 9.   Raamatukogu rahalised vahendid ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu finantseeritakse kohaliku omavalitsuse eelarvest, riigieelarvest, annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Raamatukogu eelarve kinnitab ja selle täitmist kontrollib vallavolikogu.

  (3) Põltsamaa valla eelarvest tagatakse:
  1) töötajate töötasud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 3 nimetatud töötajate puhul;
  2) kogude regulaarse varustatuse teavikutega, lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
  3) rahvaraamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustuse ja majandamiskulud.

  (4) Toetusena riigieelarvest finantseeritakse Kultuuriministeeriumi ettepanekul kulud:
  1) teavikute soetamiseks;
  2) riiklike programmide realiseerimiseks;
  3) maakonna raamatukoguteenindusega seotud töötajate töötasudeks ja ülalpidamiseks;
  4) üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomiseks ja asjakohaste tehniliste vahendite soetamiseks.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kulude jaotamise korra kehtestab kultuuriminister määrusega.

§ 10.   Kontroll, järelevalve ja aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet rahvaraamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Haldusjärelevalvet rahvaraamatukogude võrgu ja maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab Kultuuriministeerium.

  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ja lepingutes ettenähtud aruanded.

§ 11.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

  (2) Vallavalitsus teatab raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json