HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põltsamaa Lasteaed Tõruke põhimäärus

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2020, 30

Põltsamaa Lasteaed Tõruke põhimäärus

Vastu võetud 28.06.2018 nr 32
RT IV, 06.07.2018, 11
jõustumine 09.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.07.2020RT IV, 08.07.2020, 911.07.2020, osaliselt 01.09.2020

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  Käesolevas põhimääruses sätestatakse:
  1) lasteasutuse nimetus;
  2) lasteasutuse asukoht;
  3) lasteasutuse liik;
  4) lasteasutuse struktuur;
  5) hoolekogu ja direktori pädevus;
  6) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
  7) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
  8) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused;
  9) põhimääruse muutmise kord.

§ 2.   Lasteasutuse nimetus

  Koolieelse lasteasutuse nimetus on Põltsamaa Lasteaed Tõruke (edaspidi lasteasutus).

§ 3.   Lasteasutuse asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Lasteasutus asub aadressil Lembitu tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, 48106 Jõgeva maakond.

  (2) Lasteasutuse teeninduspiirkonna kehtestab Põltsamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 4.   Lasteasutuse liik

  (1) Lasteasutus on ühe asutusena tegutsev lasteaed.

  (2) Lasteasutus on Põltsamaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav koolieelne lasteasutus, mis juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja Põltsamaa valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Struktuur

  (1) Lasteasutus on lastele alates vanusest 1,5 eluaastat kuni seitsmenda (koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel kaheksanda) eluaastani.

  (2) Lasteasutuse direktor (edaspidi direktor) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele kuni 11 sõime-, lasteaia- või liitrühma, järgides koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud rühmade jagunemise nõudeid ning laste arvu rühmas.

  (3) Direktori ettepanekul ning nõustamiskomisjoni soovitusel moodustab Põltsamaa Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) lasteasutuses sobitus- ja erirühmi, järgides koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud rühma liike ning laste arvu rühmas.

  (4) Arengulise erivajadusega laps võetakse sobitus- või erirühma vastu koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

  (5) Lasteasutus võib võimalusel ja vajadusel moodustada ühe rühma lastekeskusena, kus:
  1) tegutsevad osalise tööajaga beebi- ja mängurühmad;
  2) teostatakse vastavalt vajadusele ajutist päeva- ja ööhoidu;
  3) tegutsevad huviringid;
  4) toimub vanemate nõustamine ja koolitused.

  (6) Rühmade komplekteerimise kooskõlastab iga õppeaasta algul hoolekogu.

§ 6.   Hoolekogu, hoolekogu moodustamise kord

  (1) Lasteasutuses moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavolikogu määratud valla esindaja.

  (3) Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul lastevanemate koosolekul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev vanem. Valituks osutub enam hääli saanud kandidaat.

  (4) Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul. Õpetajate esindajaks võib olla lasteasutuse iga õpetaja, kes valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga koosolekust osavõttev õpetaja. Valituks osutub enam hääli saanud kandidaat.

  (5) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (6) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (7) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

§ 7.   Hoolekogu pädevus

  Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja ametiasutusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja ametiasutusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

§ 8.   Direktor

  (1) Lasteasutuse tööd juhib direktor, kellega töölepingu sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktor kindlustab lasteasutuse tulemusliku ja häireteta töö ning lasteasutuse kodukorra ja lepingute täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös pedagoogilise nõukogu, lasteasutuse hoolekogu, ametiasutuse ja muude institutsioonidega.

  (3) Direktor vastutab lasteasutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti vastutab direktor lasteasutusele kasutada antud vallavara heaperemeheliku majandamise ja selle säilimise ning korrashoiu eest.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (5) Direktor:
  1) esindab lasteasutust ja teeb oma pädevuse piires tehinguid, mis on suunatud käesolevas põhimääruses, õigus- ja haldusaktides ning töölepingus (sh ametijuhendis) sätestatud ülesannete täitmisele;
  2) korraldab lasteasutuse pedagoogilise nõukogu tegevust;
  3) esitab ühe kuu jooksul õppeaasta algusest hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab lapsevanemaga kohustuste täitmise lepingu;
  5) kinnitab käskkirjaga kohustuste täitmise lepingu alusel lapse rühma nimekirja arvamise ja sealt väljaarvamise vastavalt õigus- ja haldusaktidega kehtestatud nõuetele;
  6) sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles personaliga sõlmitud töölepingud ning võtab vastutusele tööülesannete ja -kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest;
  7) tagab personalile ohutud ja tervislikud töötingimused;
  8) kinnitab käskkirjaga õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavad töökorralduse reeglid ja muud lasteasutuse tegevust korraldavad dokumendid;
  9) tagab lasteasutuse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu seaduslike otsuste täitmise;
  10) esitab ametiasutusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava lasteasutuse eelarve eelnõu;
  11) tagab lasteasutuse eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
  12) esitab üks kord aastas ametiasutusele ja lasteasutuse hoolekogule kirjaliku ülevaate õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult ametiasutusele lasteasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalve tulemusena tehtud ettekirjutustest;
  13) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  14) esitab ametiasutusele lasteasutuse tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente;
  15) annab oma pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  16) moodustab vajadusel ajutisi nõuandvaid töögruppe ja komisjone;
  17) vastutab sisehindamise ja atesteerimise korraldamise eest;
  18) täidab muid talle töölepingu ja ametijuhendiga pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (6) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik. Ettepaneku asendaja määramiseks esitab vallavanemale direktor.

§ 9.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Lasteasutus töötab koolitusloa alusel.

  (2) Lasteasutuses toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (3) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (4) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (5) Õppetöö põhivormiks on kodulooline üldõpe, õppe-kasvatustöö filosoofiliseks aluseks lapsekeskne metoodika.

  (6) Lasteasutuse õpetajal on õigus valida erinevate õppe- ja kasvatustöö metoodikate vahel pedagoogilise nõukogu heakskiidul.

  (7) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (8) Lasteasutuse igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse lasteasutuse õppekava. Tegevus- ja päevakavad kinnitab direktor.

  (9) Lasteasutuse õppekava ja arengukava kalenderplaani aluseks võttes koostab iga rühm koostöös lasteasutuse erialaspetsialistidega oma õppetegevuse ajalise plaani.

  (10) Pedagoogid jälgivad lapse arengut ja toimetulekut lasteasutuses ning vajaduse korral kohandavad õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi. Erivajadusega lapsele luuakse arengutingimused sobitus- või erirühmas.

  (11) Lasteasutus võimaldab lastele logopeedilist ja eripedagoogilist abi, vajadusel ja võimalusel töötab lastega füsioterapeut.

  (12) Lasteasutuse ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteasutuses rühmade lastevanemate koosolekud ja ühistegevused ning laste õpetajate ja vanemate vahelised vestlused lapse arengust.

  (13) Õppe - ja kasvatustööd juhib ja koordineerib pedagoogiline nõukogu, mille koosseisu kuuluvad lasteaia pedagoogid.

  (14) Lasteasutusel on kodukord, mille koostab direktor ja kinnitab lasteasutuse hoolekogu ning mille täitmine on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele kohustuslik.

  (15) Vastavalt nõudlusele töötavad lasteasutuse juures osavõtjate kulul või projektidena laagri- ja mängurühmad lastele ja õpilastele ning täiendõpperühmad täiskasvanutele.

§ 10.   Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lapsel on õigus:
  1) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;
  2) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  3) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  4) pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Vanemal on õigus:
  1) tuua laps lasteasutusse lasteasutuse lahtiolekuaegadel, arvestades päevakava, Põltsamaa valla koolieelses lasteasutuses koha kasutamise lepingut, õigus- ja haldusaktidest tulenevaid nõudeid;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist lapse mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, tehes tingimuste loomisel koostööd pedagoogidega;
  3) saada nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) tutvuda lasteasutuse õppekava, tegevus- ja päevakavaga;
  5) teha direktorile ettepanekut lapse paigutamiseks soovitavasse rühma;
  6) külastada lapse rühma;
  7) olla valitud hoolekogu liikmeks;
  8) saada lasteasutuselt ja ametiasutuselt teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse ning oma õiguste kohta;
  9) pöörduda oma õiguste kaitseks ametiasutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseorganisatsiooni, lasteasutuse hoolekogu, pedagoogilise nõukogu ja direktori poole.

  (3) Vanemal on kohustus:
  1) luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) järgida lasteasutuse päevakava ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõudeid;
  3) tasuda vanema poolt kaetavat osa (kohamaks) ja toiduraha;
  4) sõlmida kirjalik lasteasutuse koha kasutamise leping;
  5) täita lasteasutuse kodukorda, sõlmitud lepingut ning kanda vastutust nende rikkumise eest;
  6) informeerida lasteasutust lapse tervisehäiretest;
  7) hoida lasteasutuse kasutuses olevat vallavara;
  8) täita muid lepingus kokkulepitud või õigusaktides sätestatud kohustusi.

§ 11.   Õpetajate ja töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteasutuse töötajad on õpetajad, tervishoiutöötaja ja õpetajaid abistavad töötajad.
[RT IV, 08.07.2020, 9 - jõust. 01.09.2020]

  (2) Direktor esitab lasteasutuse personali koosseisu vallavalitsusele kooskõlastamiseks, võttes aluseks haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuded ning lasteasutuse personali miinimumkoosseisu, arvestades konkreetseid vajadusi ja lähtudes rühmade komplekteerimisest. Personali koosseis kooskõlastatakse vallavalitsuse korraldusega enne õppeaasta algust üldjuhul üheks õppeaastaks. Personali koosseis kinnitatakse direktori käskkirjaga vastavalt vallavalitsuse kooskõlastusele.
[RT IV, 08.07.2020, 9 - jõust. 11.07.2020]

  (3) Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul. Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, siis lähtub direktor edasises tegevuses koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatust.

  (4) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

  (5) Lasteasutuse personali õigused ja kohustused tulenevad käesolevast põhimäärusest, töökorralduse reeglitest, töölepingust, ametijuhendist ning muudest lasteasutuse tööd reguleerivatest õigusaktidest.

  (6) Õpetajad on kohustatud:
  1) looma tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning teiste lasteasutuse töötajatega;
  2) jälgima lapse arengut ja toimetulekut lasteasutuses ning vajaduse korral kohandavad õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi. Lapse arengu hindamisel ja toetamisel lähtutakse põhimõtetest, mis on sätestatud koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas;
  3) nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (7) Personal on kohustatud andma teavet vallaametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond kahjustab lapse tervist või arengut või kui laps on kehalise, vaimse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (8) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse ja tema perekonna kohta.

  (9) Tervishoiutöötaja:
  1) jälgib laste tervist, lähtudes sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest ning informeerib lapse tervisehäiretest vanemaid ja lapse arsti;
  2) koostab lasteasutuse päevakava, mille kinnitab direktor;
  3) kontrollib laste toitlustamise vastavust sotsiaalministri määrusega kehtestatud laste toitlustamise nõuetele, nõustab vanemaid ja pedagooge lapse tervisega seotud küsimustes.

  (10) Lasteasutuse töötajal peab olema kehtiv tervisetõend.

§ 12.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json