Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 7 "Saue valla kaevetööde eeskiri" muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.07.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.07.2022, 2

Saue Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 7 "Saue valla kaevetööde eeskiri" muutmine

Vastu võetud 30.06.2022 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

§ 1.   Saue Vallavolikogu 25.01.2018 määrust nr 7 "Saue valla kaevetööde eeskiri" muudetakse järgmiselt:

  (1) paragrahv 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"3) kaevaja on juriidiline isik, kes omab vastavat ehitusalast pädevust ning on esitanud ehituse valdkonna tegevusala teate ja omab registreeringut majandustegevuse registris (MTR), kes otseselt teostab kaevetöid, kellele on väljastatud luba kaevetööde tegemiseks, kes vastutab kaevetöödega seonduvate tegevuste eest käesoleva eeskirja kohaselt. Teekatete taastamistööd tuleb läbi viia vastavat pädevust omava teedeehitus ettevõtte poolt;";

  (2) paragrahv 2 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"8) katete taastamise plaan on katete taastamise joonis, mis sisaldab katete taastamise mahtude näitamist geodeetilisel alusplaanil sh äärekivid (nende kõrgused) ja teekonstruktsiooni taastamisel kasutatavad materjalid ning nende kvaliteedi viited (sh tee ristlõiked);";

  (3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Kaevetööde loa avaldus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: kaevaja nimi, kaevetööde tellija, kaevetööde eest vastutav isik, ehitise omanikujärelevalve teostaja, teehoiutööde järelevalve teostaja, tööde teostamise alus ning asukoht (ehitusloa nr, katete taastamise plaan, projekti nimetus jms), tööde teostamise aeg (algus ja lõpp), kaevaja esindaja, vajadusel tellija esindaja.";

  (4) paragrahv 3 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Avaldus kaevetööde loa väljastamiseks esitatakse Saue valla digitaalses menetluskeskkonnas hiljemalt 10 päeva enne planeeritavat kaevetöödega alustamist kaevaja esindaja (äriregistrisse kantud esindamise õigusega isik) või kaevaja volitatud esindaja või tellija või tema volitatud esindaja poolt.";

  (5) paragrahv 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

  (6) paragrahv 3 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Koos avaldusega esitatavad dokumendid ja kooskõlastused peavad olema eelnevalt nende koostajate poolt allkirjastatud (taotleja allkiri ei asenda dokumendi koostaja ja/või kooskõlastaja allkirja). Juhul, kui kooskõlastamine toimub Saue valla digitaalses menetluskeskkonnas, pole digitaalne allkirjastamine vajalik.“;

  (7) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

  (8) paragrahv 4 lõige 2 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt:
"7) kehtestada nõudeid liikluse korraldamiseks sh pädeva isiku poolt koostatud liikluskorraldusskeeme iga töö etapi juures;“;

  (9) paragrahv 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Kaevaja on kohustatud sõiduteel või jalgratta- ja jalgteel toimuva kaevetöö ajal ja kohal (+10m raadiuses kaevekohast sh teekatete määrdumisel kogu määrdunud tänavavõrgustiku ulatuses) üle võtma talihoolde ja tänavate regulaarse st igapäevase puhastuskohustuse, et tagada jalgratta- ja jalgteede ja tänavate puhtus kogu kaevetööde perioodi vältel.";

  (10) paragrahv 7 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:
„(12) Kaevetöö planeerimisel (kaevemeetodi valikul) eelistada võimalusel kinnisel meetodil tehnovõrkude paigaldamist. Alla 5 aasta vanustel asfaltkatetel peab kinnine meetod olema esimene valik ja avatud meetodi korral tuleb teeomaniku esindajale valikut põhjendada. Kaevetöö meetodi kooskõlastab menetleja. Kinnise meetodi puurimiskaevikud tuleb planeerijal kavandada haljasaladele või ruumipuudusel mahasõitudele ning vaid erandjuhtudel kõnniteedele.“;

  (11) paragrahv 7 lõiget 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Juhul, kui võrkude kaevupead ja kaped ei ole paigaldatud vastavalt nõuetele või tee tasemenõuded ei ole tagatud või kaevupead ja kaped on muul viisil liiklusohtlikud, on võrguvaldaja kohustatud kahe tööpäeva jooksul arvestades tema enda poolt nõude eiramise avastamisest või menetlejalt teate saamisest viima võrkude osad ja teekatte nõuetega vastavusse. Käesoleva kohustuse mittetäitmisel on menetlejal õigus tellida töö ükskõik milliselt pädevalt isikult ning nõuda võrguvaldajalt sisse kõik kulutused ning Saue vallale tekitatud kahjud.“;

  (12) paragrahv 7 lõiked 11 ja 12 tunnistatakse kehtetuks;

  (13) täiendada määruse paragrahvi 7 lõikega 13 järgmises sõnastuses:
„(13) Kaevaja poolt tagatakse kaevetöö ala ja sellega piirnevate alade heakord sh vajadusel kogu veoteekonna puhtus igapäevaselt vastavalt valla heakorra eeskirjale sh rakendades meetmeid tänavate määrdumise vältimiseks. Samuti tagatakse ohutu juurdepääs ja möödapääs kergliiklejatele (sh ilma püsikatteta alal ja haljasalal kummimattidega vms.) minimaalse laiusega 1,2 m ja läbisõit kruntidele kohtades, kus see enne kaevetööde alustamist oli olemas.“;

  (14) täiendada määruse paragrahvi 7 lõikega 14 järgmises sõnastuses:
„(14) Kaevaja kohustub rakendama vajalikke kaitsvaid meetmeid, et mitte rikkuda olemasolevat tee infrastruktuuri sh äärekive, haljasalasid ja haljastust. Ilma vallavalitsuse loata ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme ega veotransporti kergliiklusega teedele ning jalgratta- ja jalgteedele ning haljasalale.“;

  (15) täiendada määruse paragrahvi 7 lõikega 15 järgmises sõnastuses:
„(15) Talvel rakendatakse meetmeid, et teekatted ei muutuks libedaks. Kaevetöö kohaga külgnevad sõidu- ja kõnniteed hoitakse kaevaja poolt vabad lumest ja jääst ning liiklejatele ohutus seisukorras seni, kuni teekate ei ole nõuetekohaselt taastatud ja üle antud vallale.“;

  (16) täiendada paragrahvi 7 lõikega 16 järgmises sõnastuses:
„(16) Kaevetööl on lubatud kasutada vaid sõidukeid ja mehhanisme, mis toetuvad teepinnale elastsete rehvide või roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad või koorem võivad rikkuda teekatet või teerajatisi. Viimati nimetatud mehhanismide kasutamine teedel või tänavatel toimuvateks töödeks on lubatud ainult vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul.“;

  (17) täiendada paragrahvi 7 lõikega 17 järgmises sõnastuses:
„(17) Kaevaja ei või sulgeda ega tõkestada liiklust mis tahes esemete, sõidukite või veosega, v.a juhul, kui selleks on vallavalitsuse poolt väljastatud luba.“;

  (18) täiendada paragrahvi 7 lõikega 18 järgmises sõnastuses:
„(18) Kaevetrassi otstesse ning kaevetrassi ja põhitänavate ristumise kohta paigaldatakse nähtavale kohale teabetahvlid, millele on märgitud:
1) ehitise omaniku (hoonestaja) nimi ja aadress;
2) kaevaja nimi ja aadress;
3) kaevetöö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
4) töö nimetus;
5) töö alg- ja lõpptähtpäev;
6) tööpiirkonna pikkus.“;

  (19) täiendada paragrahvi 7 lõikega 19 järgmises sõnastuses:
„(19) Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel lähtutakse Eesti standardi nõuetest. Sõiduteel, kõnniteel või avalikult kasutataval haljasalal kaevetööde eeskirja kohaseid töid teostades lähtutakse tööde koha märgistamisel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud liikluskorralduse nõuetest.“;

  (20) täiendada määrust paragrahviga 71 järgmises sõnastuses:
§ 71 Teekatte taastamise põhimõtted
(1) Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmisse asfaldikihti jäävad liitekohad töödeldakse bituumeni või bituumenemulsiooniga ning puistatakse üle graniitsõelmetega või jämedateralise liivaga v.a. jalg- ja jalgrattateedel, kus tuleb kasutada üksnes vuugiliimi. Kogu teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses tuleb paigaldada asfaltkate sooja vuugiga. Asfaltkatete taastamisel määratakse kaevetööde loas ka asfaltsegu tardkivi protsent segu massist ja segu mark.
(2) Piki kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt: asfalt- ja sillutiskate taastatakse kogu kõnnitee laiuses, vajaduse korral reguleeritakse või vahetatakse välja ka äärekivid (sh kaevetööde aegselt rikutud äärekivid). Ülekäigukohtades ja -radades madaldatakse ülekäigukoha või -raja äärekivid kõrgusele 0-1cm (eelistatud 0 cm või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut); ühe rajatava ristisuunalise tehnovõrgu korral tuleb asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga kogu kõnnitee laiuses vähemalt 10 m pikkuse paigana.
(3) Risti kõnniteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
1) ehitatakse uus killustikalus 1 m pikkuselt üle kaeviku otsaservade. Kui kaeviku sügavus on rohkem kui 1,5 m, siis tuleb uue killustikaluse ehitust teha 1,5 m pikkuselt üle otsaservade;
2) kui kõnniteega risti rajatavate tehnovõrkude paikade vahe on alla 20 m või kui 100 m ulatuses on kolm või enam ristisuunalist kaevamist, tuleb asfaltkate nendel kohtadel taastada asfaldilaoturiga ühise paigana;
3) kui kõnniteega risti kaevatavate tehnovõrkude paikade vahe (sh viimase 5 aasta jooksul teiste kaevetööde raames tehtud paigad või jätkuvuugid) on alla 20 m tuleb asfaltkate nendel kohtadel taastada asfaldilaoturiga ühise paigana.
(4) Tänava suhtes risti või diagonaalis tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
1) ehitatakse uus killustikalus ristisuunalise tehnovõrgu rajamise korral 1 m pikkuselt üle kaeviku otsaservade sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral madaldatakse teeületuskohal äärekivid kõrgusele 0-1 cm (eelistatud 0cm või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut) või vahetatakse välja äärekivid, mis on töö käigus vigastatud; Kui kaeviku sügavus on rohkem kui 1,5 m, siis tuleb killustikaluse ehitust teha 1,5 m pikkuselt üle otsaservade;
2) ühe rajatava ristisuunalise tehnovõrgu korral tuleb asfaltkatte pealiskiht taastada asfaldilaoturiga kogu sõidutee laiuselt vähemalt 10 m pikkuse paigana;
3) kui sõidutee risti rajatavate tehnovõrkude paikade vahe on alla 20 m või kui 100 m ulatuses on kolm või enam ristisuunalist kaevamist, tuleb asfaltkate nende kohal taastada asfaldilaoturiga ühise paigana;
4) kui sõidutee risti kaevatavate tehnovõrkude paikade vahe (sh viimase 5 aasta jooksul teiste kaevetööde raames tehtud paigad või jätkuvuugid) on alla 20 m tuleb asfaltkate nende kohal taastada minimaalselt sõiduraja laiuselt asfaldilaoturiga ühise paigana;
5) diagonaalis paigaldavate tehnovõrkude kaevikute taastamisel tuleb teekatted taastada risti liikumissuunaga.
(5) Vajunud kaevupäised korrastatakse järgmiselt:
1) asfaltkatte pealiskiht taastada kaevu servast vähemalt 0,5 m ulatuses ning pikivuuk ei tohi paikneda sõiduraja sõidujäljes. Pikivuugi asukoht viia sõiduraja keskele või sõiduraja piirile;
2) kui kaevu remonttöödel kahjustatakse tee aluskonstruktsiooni, taastatakse asfaltkate pikisuunas vähemalt 1,5 m kommunikatsioonikaevu servast ning sõiduraja laiuselt ja alla 8 m laiusel teel kogu sõidutee laiuselt.
(6) Asfaltkatete taastamisel on lubatud kasutada ringfreesimist.
(7) Piki sõiduteed tehtava kaevetöö korral taastatakse katted järgmiselt:
1) betoon- ja sillutiskatted taastatakse kogu tänava laiuselt;
2) asfaltkatted taastatakse asfaldilaoturiga kuni 8 m laiustel teedel sõidutee kogu laiuses, üle 8 m laiustel teedel, kus ühel sõidusuunal on kaks või enam sõidurada, taastatakse asfaltkate vähemalt 10 m paigana sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse. Vajaduse korral madaldatakse teeületuskohal äärekivid kõrgusele 0-1 cm (eelistatud 0 cm) või vahetatakse välja äärekivid või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut;
3) ehitatakse uus killustikalus sõidutee sõiduraja laiuselt nendel sõiduradadel, kus kaevetöid teostatakse ja 1 m pikkuselt üle kaeviku otsaservade. Kui kaeviku sügavus on rohkem kui 1,5 m, siis tuleb killustikaluse ehitust teha 1,5 m pikkuselt üle otsaservade. Vajaduse korral madaldatakse teeületuskohal äärekivid kõrgusele 0-1 cm või vahetatakse välja äärekivid või teeomanikuga kooskõlastatult ehitatakse äärekivita lahendus sh kasutades vaegnägijate ohutuse tagamiseks ristumiskohal reljeefseid sillutisplaate või muud reljeefset markeeringut.
(8) Kaevaja vahetab tema poolt lõhutud või rikutud äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned.
(9) Olemasoleva teekatte kaevetöötrassiga piirnev serv lõigatakse enne taastamist sirgeks. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalekaldeid ega varisemisi.
(10) Vastavalt vajadusele võib vallavalitsus määrata täiendavaid nõudeid kaevetööde läbiviimisele, kaevetöödel kasutatavate ehitusmaterjalidele ning muudele kaevetöödega seotud toimingutele.
(11) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust taastada koheselt nõuetekohaselt, taastab kaevaja teekatte või haljastuse ajutiselt. Sõidutee kaeviku asfaltkatte servade ja ajutise materjali kõrguste erinevust (maksimaalne lubatud erinevus 3 m lati aluses pilus on +/- 2 cm) kohustub kaevaja vastutav isik igapäevaselt jälgima ning vajaduse ilmnemisel koheselt tagama täiendava materjali lisamise ning kogu kaeveala ulatuses tihendamistööd. Asfaltkattega ja kuumpinnatud kergkattega tänaval või teel on lubatud ajutise teekatte taastamise materjalina kasutada killustiku kihi kiilumiseks asfaltfreespuru ning ka külmalt paigaldatavat bituumenit sisaldavat (külm)asfaldisegu. Risti jalgratta- ja jalgteed tehtud kaevetööde puhul on lubatud üksnes külmalt paigaldatavat bituumenit sisaldavat (külm)asfaldisegu või valuasfalti kasutamine sh peab peale tihendamist katte tasasus ajutisel kaevekohal olema selline, kus 3 m lati all olev pilu ei ole suurem kui +/- 7 mm. Kaeviku ajutine taastamine tuleb kaevajal teostada esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates peale kaevetöö alustamist objektil ning kaeviku lõplik taastamine tuleb kaevajal teostada hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale kaeviku ajutist taastamistööd. Kaevaja on kohustatud teavitama kaevetöö loa menetlejat kirjalikult kaevetöö alustamisest, kaeviku ajutisest taastamisest, kui ka kaeviku lõplikust taastamisest. Talviste kaevetööde puhul taastab kaevaja objekti lõpliku katendmaterjaliga hiljemalt 15. maiks.
(12) Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõike  11 nimetatud tähtaegu pikendada.
(13) Kaevetööde käigus kolmandatele isikutele tekitatud kahjustused peavad olema likvideeritud kaevetööde teostaja poolt kaevetööde loa kehtivuse ajal.
(14) Teekatete taastamisel lähtutakse kõikidest asjakohastest õigusaktidest, sh Majandus- ja Taristuministri 03.08.2015 määrusest nr 101 “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded”; Transpordiameti juhistest „Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“ ja „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ ning Eesti Standardikeskuse standarditest EVS 901-1, EVS 901-2, EVS 901-3 ja muudest asjakohastest standarditest.;

  (21) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 10. Kaevetööde lõpetamise alused
(1) Kaevetöö lõpetamise eelduseks on:
1) nõuetekohaselt ehitatud ehitis;
2) nõuetekohaselt korrastatud kogu ehituseks kasutatud ja hõlmatud maa-ala;
3) vastavalt nõuetele koostatud ja teehoiutööde järelevalvet teostanud isiku poolt heaks kiidetud ning allkirjastatud teehoiutööde täitedokumentatsioon;
4) kohustuslike maksete tasumine vallavalitsusele ja tasumist tõendav maksedokument.
(2) Kaevetööde lõpetamiseks esitatakse Saue valla digitaalses menetluskeskkonnas kaevetöö lõpetamise taotlus.
(3) Kaevetöö loetakse lõpetatuks, kui menetleja on kaevetöö vastu võtnud ja väljastanud kaevetöö lõpetamise otsuse.“

  (22) paragrahv 12 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kaeveloa alustel läbiviidud tööle kehtib garantii vähemalt viis aastat.“;

  (23) paragrahv 13 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

  (24) paragrahv 15 lõike 1 punktid 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

  (25) paragrahv 15 lõike 1 punktid 3, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub üldises korras.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punkt 4, punkt 5 ja punkt 25 jõustuvad 1. septembril 2022.

Lavly Perling
vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json