SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Tallinna linna eelarvest lapse perekonnas hooldamiseks ettenähtud vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 16

Tallinna linna eelarvest lapse perekonnas hooldamiseks ettenähtud vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 15.12.2005 nr 62
jõustumine 23.12.2005

Määrus kehtestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Tallinna linna eelarvest Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile (edaspidi amet) lapse perekonnas hooldamiseks ettenähtud vahendite kasutamist hooldajale lapse perekonnas hooldamise toetuste maksmisel ja hooldajatele teabepäevade, seminaride ning eneseabigruppide korraldamisel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) lapse perekonnas hooldamine on orvu või vanemliku hoolitsuseta lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. Hooldamine perekonnas toimub Sotsiaalhoolekande seaduse § 25³ tulenevalt linnaosa valitsuse ja hooldaja vahel sõlmitud lapse perekonnas hooldamise lepingu (edaspidi leping) alusel;
  2) hooldaja on isik, kes hooldab last lepingu alusel ja kellel ei ole lapse suhtes perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust;
  3) laps on alla 18. aastane isik või 18. aastane ja vanem isik, kes on hooldusele paigutatud enne 18. aastaseks saamist ja kes jätkab õpinguid päevases õppevormis või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis esmase õppekava alusel kuni nominaalse õppeaja lõpuni ja kelle elukoht enne hooldusele paigutamist on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn;
  4) raskesti kasvatatav laps on laps, kes on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud kuriteo- või väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo ja kellele alaealiste komisjon on kohaldanud mõjutusvahendit.

§ 3.   Lapse perekonnas hooldamise toetused

  (1) Tallinna linna poolt makstavad lapse perekonnas hooldamise toetused on:
  1) lapse hooldamise toetus;
  2) raskesti kasvatatava lapse hooldamise toetus.

  (2) Lapse hooldamise toetuse ja raskesti kasvatatava lapse hooldamise toetuse piirmäärad kehtestab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Lapse hooldamise toetust ja raskesti kasvatatava lapse hooldamise toetust makstakse igakuiselt.

  (4) Lapse hooldamise toetuse maksmisel lähtutakse linnavalitsuse poolt kinnitatud lapse hooldamise toetuse piirmäärast, millest arvatakse maha lapsele igakuiselt makstav pension, peretoetused ja elatis. Lapsele makstava pensioni, peretoetuste ja elatise suuruse muutumisel muudetakse ka lapse hooldamise toetuse suurust.

  (5) Raskesti kasvatatava lapse hooldamise toetust makstakse lisaks lapse hooldamise toetusele kuni hoolduse lõpuni juhul, kui laps on raskesti kasvatatav juba enne hooldusele võtmist.

§ 4.   Lapse perekonnas hooldamise toetuste määramine ja maksmine

  (1) Otsuse lapse hooldamise toetuse ja raskesti kasvatatava lapse hooldamise toetuse (edaspidi toetused) määramiseks teeb lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja arvestades lapsele määratud igakuiseid riiklikke peretoetusi ja pensioni ning elatist, kogudes ise vastavad andmed, raskesti kasvatatava lapse puhul ka alaealiste komisjoni otsuse ärakirja. Otsus toetuste maksmiseks on hooldajaga sõlmitava lepingu lisa.

  (2) Toetusi maksab linnaosa valitsus iga hooldusele järgneva kuu esimeseks kuupäevaks hooldaja arvelduskontole. Kui laps on hooldusel olnud vähem, kui kalendrikuus päevi, makstakse toetusi ainult nende päevade eest, mil laps on hooldusel olnud.

  (3) Asjaoludest, mis mõjutavad toetuste maksmist või suurust, on hooldaja kohustatud linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalikult teatama kümne tööpäeva jooksul nende asjaolude teadasaamisest.

  (4) Linnaosa valitsusel on õigus ja kohustus enammakstud toetused tagasi nõuda või teha tasaarvestus. Juhul, kui hooldaja keeldub enammakstud toetusi vabatahtlikult tagastamast, võib linnavalitsus teha hooldajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib linnavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.
(Tvk m 01.06.2006 nr 29 jõust. 08.06.2006)

  (5) Toetuste maksmiseks vajalike vahendite planeerimist, linnaosade valitsustele jaotamist ja toetuse maksmiseks ettenähtud vahendite kasutamist korraldab amet.

  (6) Toetuste maksmiseks ettenähtud vahendite kasutamise kohta aruande linnavalitsuse kinnitatud toetuste aruande vormi alusel esitavad linnaosade valitsused iga kalendrikuu viimasel tööpäeval ametile.

§ 5.   Hooldajatele teabepäevade, seminaride ja eneseabigruppide korraldamine

  Hooldajatele teabepäevi, seminare ja eneseabigruppe korraldab amet.

§ 6.   Vaidluste lahendamine

  (1) Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem. Linnaosa vanema korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide linnavalitsusele või maavanemale. Linnavalitsusele esitatud vaide vaatab läbi ja valmistab ette linnavalitsuse korralduse eelnõu amet. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (2) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

§ 7.   Rakendamine

  Tallinna linna poolt makstavate lapse perekonnas hooldamise toetuste piirmäärad ja lapse perekonnas hooldamise toetuste aruande vormi kinnitab linnavalitsus kuu aja jooksul Tallinna linna eelarve vastuvõtmisest.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 23. detsembril 2005.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json