Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Spordiürituse korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhend

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 30.06.2017, 7

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Spordiürituse korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhend

Vastu võetud 12.10.2005 nr 99
RT IV, 08.08.2013, 18
jõustumine 01.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2017RT IV, 30.06.2017, 104.07.2017

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 punkti 4 ja Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” § 30 lõike 2 alusel, kooskõlas Spordiseaduse § 20 – 24 ja arvestades Põhja Politseiprefektuuri ettepanekut lisada määrusesse nende poolt turvalisuse tagamise eesmärgil igale spordiüritusele esitatav lisatingimus ning arvestades Jalgpalliklubi FCF 3. oktoobri 2005 kirjas esitatud taotlust kehtestada UEFA karikasarja mängu või turniiri osas taotluse esitamise tähtajaks vähemalt 14 päeva enne spordiürituse toimumist asjaolul, et nimetatud sarja loosid (mängude asukohad ja vastased) toimuvad UEFA reeglite kohaselt kaks nädalat enne iga ringi esimest mängu.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Spordiürituse korraldamise loa taotluse esitamise ja menetlemise juhendi (edaspidi juhend) eesmärk on anda juhised spordiürituste korraldamiseks loa taotlemisel ja taotluse menetlemisel.

  (2) Juhend on täitmiseks kohustuslik kõigile isikutele, kes korraldavad Tallinna linna haldusterritooriumil käesoleva juhendi § 2 lõikes 1 ja § 6 lõikes 2 nimetatud spordiüritust.

  (3) Spordiürituse korraldamisel juhindutakse spordiseadusest ja teistest vastavatest õigusaktidest.

2. peatükk LOA TAOTLEMINE JA MENETLEMINE 

§ 2.   Spordiürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Spordiüritused, mille korraldamiseks on vaja taotleda käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud luba, on:
  1) jalgpalli, jäähoki ja korvpalli A-koondise mäng või turniir;
  2) jalgpalliklubi UEFA karikasarja mäng või turniir;
  3) meistriliiga jalgpalli-, jäähoki- või korvpalliklubi sõpruskohtumine välismaa klubi või koondisega.

  (2) Spordiürituse korraldaja (edaspidi korraldaja) esitab käesoleva juhendi § 2 lõike 1 punktis 1 ja 3 nimetatud spordiürituse puhul vähemalt 1 kuu ja punktis 2 nimetatud spordiürituse puhul vähemalt 14 päeva enne spordiürituse toimumist Tallinna Linnakantseleile (edaspidi linnakantselei) linnavalitsuse teenindusbüroosse (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) või digitaalallkirjaga allkirjastatult aadressil teenindus@tallinnlv.ee spordiürituse korraldamise loa (edaspidi luba) saamiseks kirjaliku vormikohase taotluse (lisa 1), milles märgitakse:
  1) spordiürituse nimetus, selle toimumise koht ja aeg (alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg);
  2) korraldaja nimi (esindaja nimi), elukoht või aadress, sünniaeg või registrikood, kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress);
  3) osalevate klubide või koondiste nimed;
  4) eeldatav pealtvaatajate arv, iga võistkonna toetajate arv eraldi;
  5) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest (nimi, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress);
  6) andmed turvaettevõtja kohta (nimi, registrikood, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress) ja turvatöötajate arv, tööülesanded ja turvatöötajate väljaõppe vajadus või korraldajapoolsete korrapidajate arv ja nende tööülesannete kirjeldus;
  7) andmed piletimüügi korraldamise kohta (hulk, piletimüügi kohad);
  8) andmed osalevate võistkondade toetajate üksteisest eraldamise korraldamise kohta;
  9) kui võistluspaigas kavandatakse alkohoolse joogi jaemüüki, siis andmed selle korralduse kohta;
  10) andmed sõidukite parkimise korralduse kohta (lisada liiklusskeem);
  11) korraldaja hinnang võistluse ajal esineda võivate turvariskide kohta.

  (3) Spordiürituse korraldaja esitab lõplikud andmed turvatöötajate kohta (ees- ja perekonnanimed; sünniaeg; kvalifikatsioonitunnistuse number; väljaandmise kuupäev ja väljaandja ning töögraafik) ja prognoositava arvu võistkondade toetajate ning pileti eelmüügi kohta Põhja Politseiprefektuurile ja Harjumaa Päästeteenistusele kooskõlastamiseks hiljemalt 2 tööpäeva enne spordiürituse toimumist.

  (4) Linnakantselei registreerib ja edastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loa taotluse viivitamata kooskõlastamiseks Põhja Politseiprefektuurile, Harjumaa Päästeteenistusele, Tallinna Spordi- ja Noorsooametile, Tallinna Transpordiametile ja spordiürituse toimumiskohajärgsele linnaosa valitsusele, kes kooskõlastavad või jätavad loa taotluse kooskõlastamata 5 tööpäeva jooksul loa taotluse kooskõlastamiseks esitamisest. Turvalisuse tagamise eesmärgil võib loa taotluse kooskõlastada tingimuslikult. Kooskõlastamata jätmist tuleb põhjendada.

§ 3.   Loa andmine

  Linnakantselei annab loa 10 tööpäeva jooksul loa taotluse esitamisest. Loas märgitakse:
  1) spordiürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht või aadress, sünniaeg või registrikood ja telefoninumber;
  3) võistluspaiga asukoht;
  4) spordiürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimused.

§ 4.   Loa andmisest keeldumine

  Linnakantselei võib keelduda loa andmisest 10 tööpäeva jooksul loa taotluse esitamisest, teatades sellest korraldajale kirjalikult 3 tööpäeva jooksul. Linnakantselei võib jätta loa andmata:
  1) kui loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud tähtaja jooksul;
  2) kui loa taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  3) kui korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastanud ametkondade kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist.

§ 5.   Korraldaja kohustused

  Korraldaja on kohustatud spordiürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja korraldamisel:
  1) tagama spordiüritusel osalejate turvalisuse;
  2) tagama piletimüügi korralduse range kontrolli, et eri võistlejate toetajad oleksid üksteisest eraldatud;
  3) korraldama sõidukite parkimise;
  4) tagama võistluspaigas avaliku korra ja heakorra;
  5) täitma loa taotluse kooskõlastanud ametkondade esitatud tingimusi.

§ 6.   Kodumängude korraldamise loa taotlemine, loa andmine ja selle andmisest keeldumine

  (1) Kodumängude korraldaja esitab vähemalt 1 kuu enne hooaja algust linnakantseleile loa taotluse, milles märgitakse käesoleva juhendi § 2 lõikes 2 nimetatud andmed kõigi teadaolevate kodumängude kohta.

  (2) Kodumäng on jalgpalli, jäähoki ja korvpalli meistriliigasse kuuluva spordiklubi puhul mäng teise spordiklubi vastu oma koduväljakul või koduhallis, rahvuskoondise puhul mäng teise riigi koondise vastu Eesti Vabariigis.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa andmine või selle andmisest keeldumine toimub käesoleva juhendi §-des 3 ja 4 sätestatud tingimustel ja korras.

§ 7.   Dokumentide vormistamine

  Spordiürituse luba ja selle andmisest keeldumine vormistatakse käesoleva määruse lisade 2-3 kohaselt ning dokumendid allkirjastab linnasekretär või tema määratud isik.
[RT IV, 30.06.2017, 1 - jõust. 04.07.2017]

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

Lisa 1  Spordiürituse korraldamise loa taotluse vorm

Lisa 2  Spordiürituse korraldamise loa vorm

Lisa 3  Spordiürituse korraldamise loa andmisest keeldumise otsuse vorm

/otsingu_soovitused.json