Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tallinna Perekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2013, 34

Tallinna Perekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.12.2005 nr 124
jõustumine 01.01.2006

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, Tallinna põhimääruse § 52 lõike 7 ja Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud „Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord" punkti 2.6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. oktoobri 2005 otsusega nr 262 „Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse Tallinna Perekeskus asutamine".

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Perekeskus (edaspidi asutus) on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi amet) hallatav linna asutus, mis nõustab lapsi ja lastega peresid ning osutab neile toetavaid sotsiaalteenuseid.

  (2) Asutuse ametlik nimi on: Tallinna Perekeskus.

  (3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Asula tn 11, 11312 Tallinn.

  (4) Asutusel on oma alaeelarve, arvelduskonto pankades, oma nime ja Tallinna suure vapi kujutisega pitsat ja dokumendiplangid.

  (5) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ettepanekul.

  (6) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, ameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma eesmärgi täitmiseks on asutusel kooskõlastatult ametiga õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Asutuse koosseisu kuuluvad järgmised üksused:
  1) nõustamisteenistus;
  2) pereteenistus;
  3) tugiisikuteenistus;
  4) päevakeskus;
  5) laste ööpäevakeskus.

  (3) Asutuse üksuste tööd juhivad üksuste juhid.

§ 3.   Tegevusvaldkond ja eesmärk

  (1) Asutuse tegevusvaldkond on laste ja lapsi kasvatavate perede nõustamine ning perekonda toetavate sotsiaalteenuste osutamine lastele ja lastega peredele, kes suunatakse teenusele linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekandeosakondade poolt.

  (2) Asutuse eesmärgiks on toetada lapsevanemaid laste kasvatamisel, arendamisel ja hooldamisel ning toetada lapsi ja lastega peresid toimetulekuoskuste omandamisel, sotsiaalsete probleemide teadvustamisel ja lahendamisel.

§ 4.   Põhiülesanded

  (1) Asutuse põhiülesanded on:
  1) psühholoogiline nõustamine;
  2) laste nõustamine telefoni teel;
  3) laste nõustamine interneti vahendusel;
  4) perekeskne aitamistöö;
  5) tugiisikuteenuse osutamine;
  6) individuaalne ja rühmatöö lastega;
  7) päevakeskuse teenuse osutamine;
  8) kooliealiste laste ööpäevaringne hooldamine.

  (2) Lähtudes Tallinna linna vajadustest võib asutus osutada muid teenuseid lastele ja lastega peredele.

§ 5.   Asutuse tegevus põhiülesannete täitmiseks

  (1) Põhiülesannete täitmiseks asutus:
  1) nõustab ja koolitab lapsevanemaid;
  2) kogub ja haldab oma põhiülesannete täitmiseks vajalikke andmeid;
  3) korraldab võrgustikukohtumisi konkreetsete juhtumite lahendamiseks;
  4) teeb koostööd linnaosade valitsustega, koolidega, politseiga ja teiste sotsiaalteenuste osutajatega;
  5) algatab ja osaleb laste hoolekande projektides;
  6) osutab oma põhiülesannetega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muud asutuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevust;
  7) kirjastab ja levitab asutuse tegevusega seotud trükiseid;
  8) arendab koostööd teiste samalaadsete asutuste ja organisatsioonidega Eestis ja välismaal.

§ 6.   Vara ja vahendid

  (1) Asutuse valduses olevat linnavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma põhiülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Asutuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust Tallinna õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Asutuse kulud katab Tallinna linn. Asutuse alaeelarves nähakse ette vajalikud vahendid ja planeeritakse tulu tasuliste teenuste osutamisest. Ameti poolt kinnitatud hindade alusel osutatud teenuste eest laekuvaid vahendeid kasutatakse eelarveliste vahenditega samadel alustel asutuse tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (3) Asutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis tuleb arvele võtta õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab asutus teavitama ametit ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 7.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja. Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab linnavalitsuse korralduse alusel ameti juhataja. Asutuse juhatajat asendab ameti juhataja käskkirjaga määratud isik.

  (2) Juhataja, oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) tegutseb tööandjana asutuse töötajate suhtes vastavalt seadustele ja käesolevale põhimäärusele;
  5) kinnitab töötajate ametijuhendid ja sõlmib, peatab, muudab ning lõpetab töötajatega töölepingud;
  6) esitab asutuse alaeelarve projekti, asutuse alaeelarve ning alaeelarve täitmise aruande vastavalt Tallinna linna õigusaktides kehtestatud korrale;
  7) annab oma pädevuse piires asutuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) kooskõlastatult ameti juhatajaga kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise asutuse direktorile otsustab ameti juhataja;
  9) teavitab ametit eraldistest ja annetustest, tagab eraldise ja annetuse kasutamise järgides annetaja soovi ning nimetatud vahendite arvestuse;
  10) täidab muid ülesandeid.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib amet.

  (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ning Tallinna õigusaktidele tsentraliseeritult ameti poolt.

  (3) Asutus esitab aruanded eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

§ 9.   Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole sätestatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga ametile.

  (3) Asutuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2006.

Jüri Ratas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json