HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord - sisukord
Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.08.2014, 3

Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 19.06.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse kohatasu lasteasutustes, soodustused kohatasu maksmisel ja kohatasu tasumise kord.

 (2) Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) lasteasutus – Kernu valla koolieelsed lasteasutused, sealhulgas Laagri Lasteaia Ääsmäe filiaal (edaspidi Ääsmäe lasteaed), kui laps kasutab seal kohta Saue Vallavalitsuse ja Kernu Vallavalitsuse vahel sõlmitud koostöölepingu kohaselt;
 2) kohatasu – vanema poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises;
 3) üksikvanem - lapsevanem, kelle lapsel on õigus riiklikule üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud;
 4) suvine valverühm – lasteaia rühm, mis avatakse lasteaedade suvise sulgemise ajal ja kuhu võetakse lasteaedades juba kohta kasutavaid lapsi vanema avalduse alusel.

§ 2.  Kohatasu suurus

  Kohatasu suurus ühe lapse kohta on 10% Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

§ 3.  Kohatasu maksmine

 (1) Kohatasu maksmise kohustus algab päevast, mil jõustub lapse lasteasutuse nimekirja arvamine (s.o päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda), ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise päevast.

 (2) Kohatasu tuleb tasuda 15. kuupäevaks jooksva kuu eest Kernu Vallavalitsuse (kui laps käib Ääsmäe lasteaias, siis Saue Vallavalitsuse) pangakontole või sularahas vallavalitsuse kassasse.

 (3) Kohatasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest.

 (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus vms), mis vältab rohkem kui kaks nädalat, tasutakse kohatasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

 (5) Kohatasu suvise valverühma kasutamise eest tuleb vanemal tasuda ettemaksuna peale suvises valverühmas käimise avalduse esitamist terve valverühma töötamise perioodi eest, sõltumata sellest mitu päeva laps suvises valverühmas kohta kasutab. Käesolevast määrusest ei tulene lasteasutusele suvise valverühma avamise kohustust.

§ 4.  Kohatasu soodustus

 (1) Kui perest käib lasteasutuses mitu last ning laste ja mõlema vanema või üksikvanema või eestkostja elukoht asub eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga rahvastikuregistri andmetel Kernu vallas, on kohatasu suurus alates teisest lapsest 50% kohatasu määrast kuus.

 (2) Kohatasu soodustusi ei ole õigus saada suvises valverühmas koha kasutajatele.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Määruse § 4 lõikes 1 sätestatud soodustuse puhul tuleb arvestada, et soodustusele on õigus ka lapsevanemal, kelle lastest mõni käib Kernu valla koolieelses lasteasutuses ja mõni Ääsmäe lasteaias. Kui soodustuse saamise nõuded tulenevad Saue valla õigusaktist, on Kernu Vallavalitsusel kohustus vanemaid sellest informeerida. Vajadusel kehtestab vallavalitsus soodustuse rakendamise täpsema korra.

 (2) Arvestades asjaolu, et käesoleval ajal maksavad Haiba Lasteaias „Riisikas“ käivate laste vanemad kohatasu tagantjärele eelmise kuu eest, määruse § 3 lg 2 aga näeb ette ülemineku jooksva kuu eest tasumisele, tuleb lapsevanemal tasuda 2014. aasta augustis ka jooksva kuu kohatasu. Lasteaia direktor võib lubada lapsevanemale nimetatud kohustuse täitmiseks ajalist pikendust kuni 2014.a lõpuni.

 (3) Kernu Vallavolikogu 19. septembri 2013 määrus nr 11 „Koolieelse lasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Määrust (välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sisalduv rakendussäte) rakendatakse 1. septembrist 2014. a.

Kuldar Paju
Vallavolikogu esimees