HaridusHuviharidus

HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Antsla Muusikakooli põhimäärus

Antsla Muusikakooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2016, 5

Antsla Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 30.08.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 34, § 22 lõike 2 ning „Huvikooli seaduse” § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Antsla Muusikakooli (edaspidi muusikakool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab muusikakooli ametliku täieliku nime ja asukoha, muusikakooli liigi vastavalt huviharidusstandardile, muusikakooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, muusikakooli juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, muusikakooli finantseerimise alused, alused muusikakooli ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.  Muusikakooli nimi ja asukoht

 (1) Muusikakooli ametlik ja täielik nimi on Antsla Muusikakool.

 (2) Muusikakooli asukoht on Kooli tee 19 Antsla linn 66403 Antsla vald Võru maakond.

§ 3.  Muusikakooli õiguslikud alused

 (1) Muusikakool on Antsla valla ametiasutuse hallatav asutus, mis registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris ning Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 (2) Muusikakool on huvikoolina tegutsev kool.

 (3) Muusikakooli kõrgemalseisev asutus on Antsla Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi valla ametiasutus).

 (4) Kool tegutseb Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavade alusel.

 (5) Taotluse ja vajalikud dokumendid muusikakooli registreerimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis esitab Haridus- ja Teadusministeeriumile Antsla Vallavalitsus.

 (6) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, aga eelkõige huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala riiklikust raamõppekavast, vallavolikogu ja vallavalitsuse kui täitevorgani õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat ja eelarve

 (1) Muusikakoolil on omanimeline pitsat.

 (2) Pitsat on sõõrikujuline ja 35 millimeetrise läbimõõduga. Pitsati ülemisel äärel on kiri VÕRU MAAKOND ja sõõri alumisel kiri ANTSLA MUUSIKAKOOL, sõõri keskel valla vapp.

 (3) Muusikakoolil on Antsla valla eelarves iseseisev eelarve.

§ 5.  Õppekeel

  Muusikakooli õppekeel on eesti keel.

§ 6.  Asjaajamise alused

 (1) Asjaajamine muusikakoolis toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes ja Antsla valla asutuste asjaajamiskorras sätestatust.

 (2) Muusikakooli asjaajamise keel on eesti keel.

 (3) Asjaajamise korraldamise täpsustatud nõuded muusikakoolis kehtestab vajadusel muusikakooli direktor käskkirjaga.

§ 7.  Muusikakooli sümboolika

 (1) Muusikakoolil on oma sümboolika.

 (2) Sümboolika kujundamise ja kasutamise korra kehtestab muusikakooli direktor käskkirjaga.

2. peatükk MUUSIKAKOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED  

§ 8.  Tegevuse eesmärk

 (1) Muusikakooli tegevuse eesmärk on anda huviala riiklikust raamõppekavast ja huviharidusstandardist lähtuvalt muusikalist haridust.

 (2) Kool annab muusikahariduse õpet järgmiselt:
 1) klahvpillid;
 2) keelpillid;
 3) rahvapillid;
 4) puhkpillid;
 5) löökpillid;
 6) pärimusmuusika;
 7) helidisain.

 (3) Kool võib oma põhitegevuse kõrval viia läbi õpet täiskasvanutele, korraldada seminare ja kursusi, arendada kontserttegevust, tegeleda õppematerjalide kirjastamisega ning õppevahendite valmistamisega, samuti välja üürida muusikainstrumente ning osutada tasulisi teenuseid vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

§ 9.  Muusikakooli teeninduspiirkond

 (1) Muusikakooli teeninduspiirkond on Antsla valla haldusterritoorium.

 (2) Muusikakool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Antsla vallas elavatele lastele ja täiskasvanutele.

 (3) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õppur kooli juhul, kui õppuri elukohajärgne omavalitsus või õppuri elukohajärgne omavalitsus ja õppuri seaduslik esindaja või õppuri seaduslik esindaja üksi on nõus katma kooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse. Õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus on muutuv suurus, mis kinnitatakse igaks eelarveaastaks.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud kohustuse tagamiseks tuleb Antsla valla ja kulu katta lubava isiku (õppuri elukohajärgne omavalitsus või õppuri seaduslik esindaja või õppuri elukohajärgne omavalitsus ja õppuri seaduslik esindaja) vahel sõlmida leping. Leping peab olema sõlmitud enne õppuri kooli õppurite nimekirja arvamist. Antsla valla nimel sõlmib vastava lepingu ametiasutus.

§ 10.  Muusikakooli ülesanded

  Muusikakooli ülesanded on:
 1) lapse ja noore muusikaalase võime avastamine ja kavakindel arendamine eesmärgiga võimaldada neil hiljem jätkata professionaalset muusikaharidust;
 2) õppurite arengu, iseseisvuse, omaalgatuse, initsiatiivi ja aktiivsuse toetamine;
 3) kohaliku kultuurielu edendamine;
 4) koostöö arendamine õppetegevuse korraldamisel lastevanemate ja hoolekoguga;
 5) muusikakooli ja Antsla valla muusikaelu edendamiseks teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöö korraldamine;
 6) tegevuse eesmärgiga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

3. peatükk MUUSIKAKOOLI STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 11.  Muusikakooli struktuur ja struktuuriüksuste ülesanded

 (1) Muusikahariduse andmine toimub järgmiste õppeastmetena:
 1) ettevalmistusklass 1-2 aastat;
 2) põhikooli noorem aste 1.-4. klass;
 3) põhikooli vanem aste 5.-7. klass;
 4) lisa-aasta(d) – peale põhiõppe lõpetamist.

 (2) Ettevalmistusklassi ülesandeks on õppurite kooliks ettevalmistamine ning nende eelduste väljaselgitamine ja suunamine eriala valikul.

 (3) Põhikooli noorema astme (1.-4. klass) läbimine annab õppurile muusikalise alghariduse ja võimaldab edasi õppida vanemas astmes.

 (4) Põhikooli vanema astme (5.-7. klass) läbimine annab õppurile muusikalise põhihariduse ja võimaldab edasi õppida lisa-aastal või jätkata muusika erialadel kõrgemas õppeasutuses. Põhikooli vanema astme lõpetamisel saavad õppurid lõputunnistuse koos hinnetelehega.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 12.  Õppeaasta

 (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

 (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

 (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppeveerand ja õppetund. Õppeperiood jaguneb veerandiks. Õppeperioodi pikkus kokku on 175 õppepäeva.

 (4) Õppevaheajad on Antsla Gümnaasiumi õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal.

 (5) Õppetunni pikkus on üldjuhul 45 minutit. Kahe järjestikuse õppetunni vahel on puhkepaus vähemalt 5 minutit. Ettevalmistusklassi ja 1. klassi õppuri pilliõppe individuaaltunni pikkus on 30 minutit.

 (6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab direktor.

§ 13.  Õppekorralduse alused

 (1) Õpe toimub alus-, põhi- ja üldkeskharidust andva õppeasutuse õppetegevusest vabal ajal.

 (2) Õppekorralduse aluseks on huvialastandardi ja soovitusliku raamõppekava alusel koostatud õppekavad.

 (3) Õpe toimub õpperühmades ja individuaalselt õppuri individuaalset erinevust arvestades.

 (4) Õpperühmad moodustatakse muusikaloo õppeaines, solfedžos ja muudes teoreetilistes ainetes. Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei oleks rohkem kui 12 õppurit.

 (5) Täiskasvanud õppur õpib muusikakoolis individuaalse õppekava alusel ja õppimine on tasuline.

§ 14.  Õppekava

 (1) Muusikakool koostab õppekava lähtudes huviharidusstandardist ja huvialade riiklikust raamõppekavast.

 (2) Õppekavaga sätestatakse:
 1) õppe eesmärk ja kestus;
 2) õppeainete loend;
 3) ainekavad

 (3) Õppekava alusel koostatakse igaks õppeperioodiks tunnijaotuskava ja tööplaanid ning õppurite individuaalplaanid.

 (4) Direktor kinnitab õppekava käskkirjaga pärast hoolekogu ja õppenõukogu heakskiitu ning esitab 5 tööpäeva jooksul valla ametiasutusele..

§ 15.  Õppekava registreerimine ja muutmine

 (1) Muusikakooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 (2) Ettepanekuid muusikakooli õppekava muutmiseks, uue kehtestamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha valla ametiasutus või tema poolt selleks volitatud isik, muusikakooli hoolekogu või õppenõukogu.

 (3) Õppekava või õppekava muudatuste registreerimiseks on kooli direktor pärast õppekava kinnitamist kohustatud õppekava 5 tööpäeva jooksul esitama valla ametiasutusele.
Õppekava või õppekava muudatused õppekavas registreerib Eesti Hariduse Infosüsteemist ametiasutus või õigusaktidega sätestatud juhul tema volitatud asutus või isik.

 (4) Muusikakooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

§ 16.  Õppurite hindamine

  Õppurite hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

5. peatükk MUUSIKAKOOLI VASTUVÕTMINE JA MUUSIKAKOOLIST VÄLJAARVAMINE 

§ 17.  Muusikakooli vastuvõtmine

 (1) Muusikahariduse õppekava alusel muusikahariduse omandamiseks on muusikakooli vastuvõtmise aluseks lapse seadusliku esindaja (lapse vanem või eestkostja) avaldus, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 märgitud erisusi.

 (2) Ettevalmistusklassi võetakse õppurid vastu katseteta.

 (3) Põhikooli noorema astme 1. klassi võetakse õppur vastu sisseastumiskatsete alusel. Sisseastumiskatsete nõuded sätestatakse muusikakooli õppekavas ning katsete hindamine muusikakooli õppurite hindamise juhendis. Otsuse õppuri muusikakooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.

 (4) Põhikool noorema astme 2.-4. klassi ja vanema astme 5.-7. klassi võetakse õppur, kes on läbinud mõnes muus õppeasutuses eelnevad klassid muusikakooli riikliku õppekava alusel. Selleks peab õppuri seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama ka muusikakooli tunnistuse ja eriala individuaalplaani koopia.

 (5) Lisa-aasta õppesse võetakse õppur, kes on muusikakooli põhikooli eelnevalt lõpetanud, kuid õppur soovib õpet jätkata.

 (6) Õppuri muusikakooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

 (7) Õppevormi vahetamine toimub õppuri seadusliku esindaja sooviavalduse alusel.

 (8) Täiskasvanud õppuri vastuvõtt toimub õppuri avalduse alusel.

§ 18.  Muusikakooli lõpetamine

 (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast asjakohase huviala õppekava täitmist.

 (2) Muusikakooli lõpetamist tõendab muusikakooli lõpudokument, milles kajastatakse muusikakoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 19.  Muusikakoolist väljaarvamine

 (1) Õppuri muusikakoolist välja arvamine toimub õppuri või tema seadusliku esindaja avalduse alusel, muusikakooli algatusel või muusikakooli lõpetamisel.

 (2) Õppur või tema vanem esitab muusikakooli direktorile avalduse omal soovil muusikakoolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne muusikakoolist lahkumist.

 (3) Muusikakoolist võib õppuri välja arvata:
 1) kui õppur on põhjuseta puudunud õppeaasta jooksul enam kui pooltest tundidest või järjestiku rohkem kui kaks kuud;
 2) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
 3) kui õppuri poolt kaetav osalustasu on kahel järjestikusel kuul tasumata;
 4) muusikakooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide rikkumise tõttu.

 (4) Õppuri kooli nimekirjast väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

6. peatükk MUUSIKAKOOLI JUHTIMINE 

§ 20.  Direktori pädevus ja ülesanded

 (1) Muusikakooli juhib direktor, kes tagab muusikakooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab muusikakooli üldseisundi ja arengu ning varaliste ja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor annab aru muusikakooli ja enda tegevusest ametiasutusele kui teenistusliku järelevalve korraldajale või eelnimetatud volitatud isikule.

 (3) Direktor:
 1) teeb muusikakooli kasuks muusikakooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalikud muusikakoolile, selle alusel antud õigusaktide või põhimääruses ja töölepingus sätestatud ülesannete täitmiseks;
 2) juhatab muusikakooli õppenõukogu;
 3) tagab muusikakooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
 4) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud muusikakooli töötajatega;
 5) kinnitab muusikakooli asjaajamis- ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
 6) kinnitab muusikakooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
 7) koostab eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuste avaldamiseks ja ametiasutusele menetlemiseks;
 8) esitab vähemalt üks kord aastas aruande muusikakooli tegevusest hoolekogule ja ametiasutusele;
 9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 10) lahendab muid käesoleva seadusega, muusikakool põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

 (4) Muusikakooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja muusikakooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 21.  Direktori ametisse kinnitamine

 (1) Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursi direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja ja korraldab vallavalitsus.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja korra, direktorile esitatavad kvalifikatsiooninõuded, sealhulgas ka vajalike erialateadmiste taseme kehtestab vallavalitsus.

 (3) Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

 (4) Muusikakooli direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu Antsla vallavanem.

§ 22.  Direktori asendamine

 (1) Direktorit asendab tema puhkusel või töölähetuses olemise ajal või haiguslehel viibimise ajal kõigi õiguste ja kohustustega isik, kes on määratud asendajaks direktori käskkirjaga või vajadusel vallavanema käskkirjaga.

§ 23.  Õppenõukogu töökord

 (1) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

 (2) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

 (3) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord õppeveerandis.

 (4) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse liikmeid vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

 (5) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu liikmetest.

 (6) Päevakorras märgitud otsused võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsuse vastu võtmiseks on vajalik koosolekul osalevate õppenõukogu liikmete häälteenamus.

 (7) Õppenõukogu koosolekuid protokollitakse. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 24.  Muusikakooli hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

 (1) Hoolekogul on 7 liiget.

 (2) Hoolekogusse kuuluvad:
 1) Antsla Vallavalitsuse esindaja;
 2) üks õppurite esindaja;
 3) üks õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindaja, vastavalt õppenõukogu otsusele (va muusikakooli direktor);
 4) kolm lastevanemate esindajat lastevanemate üldkoosoleku otsusel;
 5) üks muusikakooli toetavate organisatsioonide esindaja kooli direktori ettepanekul. Juhul kui koolil ei ole toetavat organisatsiooni, valitakse veel üks lastevanemate esindaja.

 (3) Hoolekogu moodustab ja koosseisu kinnitab muusikakooli direktori ettepanekul vallavalitsus kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste vaheliseks perioodiks.

 (4) Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees ja aseesimees.

 (5) Hoolekogu esimees ja aseesimees valitakse poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmisel peab kandidaat andma suulise nõusoleku. Hoolekogu esimeheks või aseesimeheks ei või valida õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajat.

 (6) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul muusikakooli direktor.

§ 25.  Hoolekogu töökord

 (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (2) Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt neli kord aastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees tema äraolekul aseesimees.

 (3) Hoolekogu esimese koosoleku pärast uue hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt ühe kuu jooksul kokku muusikakooli direktor.

 (4) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord. Päevakorra juurde kuuluvad materjalid edastatakse hoolekogu liikmetele vähemalt 3 päeva enne koosoleku toimumist.

 (5) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

 (6) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekus aseesimees.

 (7) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

 (8) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsuse vastu võtmiseks on vajalik koosolekust osavõtvate hoolekogu liikmete häälteenamus. Hoolekogu otsused on muusikakooli juhtkonnale täitmiseks.

 (9) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kätte saadav muusikakooli direktori kabinetis hiljemalt seitsmendal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokoll edastatakse kõikidele hoolekogu liikmetele.

 (10) Hoolekogu koosolekust võtab hoolekogu esimehe kutsel osa muusikakooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Kolmandad isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel.

§ 26.  Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu:
 1) teeb vajadusel ametiasutusele ettepaneku järelevalve teostamiseks muusikakooli tegevuse üle;
 2) kuulab ära muusikakooli direktori aruande muusikakool tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab Antsla Vallavalitsusele omapoolseid soovitusi;
 3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks ning edastab selle koos omapoolse hinnanguga Antsla Vallavalitsusele.
 4) teeb ettepanekuid muusikakooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
 5) teeb ettepanekuid muusikakooli põhimääruse muutmiseks;
 6) teeb ettepanekuid muusikakooli tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate poolt kaetavate osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;
 7) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks ja majandusliku olukorra parandamiseks;
 8) osaleb oma esindaja kaudu muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjonitöös;
 9) otsustab teisi õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

7. peatükk MUUSIKAKOOLI TÖÖTAJAD JA ÕPPURID  

§ 27.  Muusikakooli töötajad ning nende õigused, kohustused, vastutus ja tööülesanded

 (1) Muusikakooli töötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad (direktor, õpetajad) ja muusikakooli teenindav personal.

 (2) Muusikakooli töötajate koosseisu kinnitab Antsla Vallavolikogu direktori taotluse alusel.

 (3) Töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu muusikakooli direktor

 (4) Muusikakooli töötajal on õigus:
 1) saada teavet oma tööd ning töötingimusi puudutavate asjaolude ja dokumentide kohta;
 2) täiendada või tõsta oma kvalifikatsiooni selleks ettenähtud rahaliste vahendite olemasolul muusikakooli eelarves ning vastavalt direktori poolt koostatud töötajate koolituse korraldamise kavale;
 3) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid muusikakooli õppetööd ning arengut puudutavates küsimustes;
 4) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes.

 (5) Muusikakooli töötaja on kohustatud:
 1) täitma täpselt põhimääruses, töölepingus, ameti(töö)juhendis ja töökorralduse reeglites ettenähtud kohustusi;
 2) õigeaegselt ja täpselt täitma muusikakooli juhtkonna poolt antud korraldusi, mis ei ole vastuolus kehtiva seadusandlusega;
 3) hoidma muusikakooli vara ja inventari;
 4) hoidma nõutavas korras õppetööd kajastava dokumentatsiooni;
 5) haldus- ja abipersonali kohustus on tagada muusikakooli häireteta töö ja majandamine.

 (6) koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse töötaja töölepingus ja ameti(töö)juhendis.

 (7) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse muusikakooli töökorraldusreeglitega.
Töökorraldusreeglid kinnitab muusikakooli direktor.

§ 28.  Õppurite õigused ja kohustused

 (1) Õppuril on õigus:
 1) tutvuda enne muusikakooli õppimaasumist ja õppimise ajal muusikakooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
 2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
 3) osaleda valitud esindaja kaudu muusikakooli hoolekogu tegevuses.

 (2) Õppur on kohustatud:
 1) järgima muusikakooli kodukorda;
 2) hoidma muusikakooli kasutuses olevat vara;
 3) täitma muid seaduses ja muusikakooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

 (3) Alaealise õppuri kasutusse antud inventari eest kannab materiaalset vastutust lapsevanem (eestkostja, hooldaja) vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 (4) Muusikakooli direktor sõlmib lapsevanemaga (eestkostjaga) muusikainstrumendi kasutusse andmise lepingu.

 (5) Kool tagab õppuri muusikakoolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

8. peatükk MUUSIKAKOOLI VARA JA FINANTSMAJANDUS NING JÄRELEVALVE 

§ 29.  Vara

 (1) Muusikakooli kasutuses oleva vara moodustavad vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra alusel Antsla vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt muusikakoolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

 (2) Muusikakooli valduses olev vara on Antsla valla omand.

 (3) Muusikakooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korras.

§ 30.  Eelarve

 (1) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab direktor vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud.

 (2) Antsla valla eelarve koosseisus on muusikakooli kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastuvad muusikakooli omatulud, millest osa moodustab muusikakooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu.

 (3) Direktor korraldab muusikakooli tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

 (4) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult valla ametiasutuses.

§ 31.  Finantseerimine

 (1) Muusikakooli finantseeritakse Antsla valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest.

 (2) Muudeks allikatest saadud vahenditeks on:
 1) eraldised riigieelarvest;
 2) eraldised vallaeelarvest;
 3) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppetasu;
 4) laekumised sihtfondidest;
 5) lepingute alusel teistelt omavalitsustelt laekuvad rahalised vahendid;
 6) muusikakool põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tuludest;
 7) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused;
 8) õppekava välistest tegevustest saadud tuludest (koolituste korraldamine, ringitöö organiseerimine jne).

 (3) Õppekulude katmiseks on muusikakoolil õigus võtta õppetasu. Õppetasu suuruse kinnitab vallavolikogu muusikakooli direktori ettepanekul.

 (4) Täiskasvanud õppuri õppetasu suuruse kinnitab Antsla Vallavalitsus muusikakooli direktori ettepanekul.

 (5) Muusikakooli finantstegevust juhib koostöös muusikakooli hoolekoguga muusikakooli direktor.

§ 32.  Õppetasust vabastamine ja soodustuse andmine

  Õppemaksu tasumise ning õppemaksu soodustuse andmise korra kehtestab vallavolikogu eraldiseisva määrusega.

§ 33.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Muusikakool esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet muusikakooli tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (3) Haldusjärelevalvet muusikakooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või tema volitusel Võru maavanem.

9. peatükk MUUSIKAKOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE  

§ 34.  Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Muusikakooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub seadusega sätestatud korras.

 (2) Muusikakooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab ametiasutus.

 (3) Muusikakool ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse kirjalikult täisealistele õppuritele, lapsevanematele (eestkostjatele) ja muusikakooli töötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötajale vähemalt neli kuud enne muusikakooli õppeperioodi lõppu.

10. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE 

§ 35.  Muusikakooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

 (1) Põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

 (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu töötab välja muusikakooli direktor koostöös valla ametiasutusega.

 (3) Eelnõu peab enne kinnitamist tutvustama õppenõukogus ja selle peab heaks kiitma muusikakooli hoolekogu.

§ 36.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 01. oktoobril 2016. a.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees