HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2017, 2

Huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 30.08.2017 nr 68

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesolev kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel alalise elukohaga Sõmeru vallas elavate üldhariduskoolides õppivate 6-19 aastaste laste ja noorte (edaspidi õpilased) huvihariduse ja -tegevuse toetamist valla eelarvest.

  (2) Käesoleva korra eesmärgiks on luua lisaväärtus üldhariduskoolis omandatavale haridusele, pakkuda võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ning toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

§ 2.   Põhimõisted

  (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis.
  1) Huvikool käesoleva määruse tähenduses on kool, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ning mis lisaks haridusstandardit tagavatele koolidele pakub täiendavaid võimalusi hariduse omandamiseks ja isiksuse arenguks ning kus õpe toimub haridusstandardit tagavate koolide õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Huvitegevus käesoleva korra tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms.
  1) Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

  (3) Toetus käesoleva korra mõistes on valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid õpilase huvihariduse või -tegevuse toetamiseks.

§ 3.   Huvihariduse ja -tegevuse toetamise eeldused

  (1) Sõmeru vald toetab õpilase huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist, kui on täidetud järgmised eeldused:
  1) õpilase ja tema vähemalt ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Sõmeru vallas;
  2) õpilase seaduslik esindaja on vallale tähtaegselt esitanud avalduse ning Sõmeru Vallavalitsuse ja teenuse osutaja vahel on sõlmitud leping.

  (2) Õpilase huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetamise otsustab Sõmeru Vallavalitsuse poolt kinnitatud vähemalt 3-liikmeline komisjon.

§ 4.   Huvihariduse ja -tegevuse toetuse ulatus

  (1) Sõmeru Vallavalitsus toetab kuni kahe huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist ühes õppeaastas.

  (2) Toetust makstakse ühes õppeaastas õppemaksu, kohamaksu, osalustasu või transpordi kulude katteks.
  1) toetatakse ühe huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist kuni 100% ulatuses.
  2) toetatakse teist huvihariduse omandamist või huvitegevuses osalemist kuni 50% ulatuses.
  3) erandkorras makstakse huvihariduse omandamise või huvitegevuses osalemisega tekkinud sõidukulude hüvitamiseks toetust kuni 100% ulatuses kuludokumentide alusel puudega lapse vanemale, paljulapselistele või vähekindlustatud peredele.

  (3) Maksumuse määr lepitakse huvikooli või -tegevuse teenuse osutaja ja Sõmeru Vallavalitsuse vahel kokku iga õppeaasta alguses, kuid mitte hiljem kui 31. oktoober.

§ 5.   Huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlemine

  (1) Huvihariduse ja -tegevuse toetuse taotlemiseks õppeaastal esitab õpilase seaduslik esindaja hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsusele avalduse, milles on märgitud õpilase ja tema esindaja andmed, huvikooli või -tegevuse teenust osutava asutuse nimetus, eriala, tegelemise aeg ning õppemaksu, kohamaksu või osalustasu suurus (Lisa 1).

  (2) Huvihariduse omandamise või huvitegevuses osalemisega tekkinud sõidukulude hüvitamiseks esitab õpilase seaduslik esindaja põhjendatud avalduse.

  (3) Peale 15. oktoobrit esitatud avaldusi ei arvestata, väljaarvatud elukohamuutusest tulenevatel juhtudel.

  (4) Huvihariduse ja –tegevuse toetamise eeldusteks on:
  1) teenuse osutaja on registreeritud äriregistris;
  2) teenust osutatakse ühe õppeaasta jooksul (v.a suvekuud) vähemalt kord nädalas üks akadeemiline tund;
  3) spordi valdkonnas tegutsev teenuse osutaja on kantud Eesti spordiregistrisse.

§ 6.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Määruse rakendamist korraldab Sõmeru Vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida õpilaste osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

  (3) Huvikoolist või -tegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt (hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) informeerima vallavalitsust.

  (4) Huvikool või -tegevust pakkuva teenuse osutaja teavitab vallavalitsust, kui õpilane on huvikoolist või -tegevusest puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

  (5) Käesoleva korra sätete või lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse Sõmeru Vallavolikogu 13.08.2014 määrus nr 20 Huvihariduse toetamise kord kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Maido Nõlvak
Volikogu esimees

Lisa Avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json