Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Puhja piirkonnakogu statuudi kinnitamine

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2017, 12

Puhja piirkonnakogu statuudi kinnitamine

Vastu võetud 30.08.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punkti 4 ja § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev statuut reguleerib piirkonnakogu moodustamist Puhja valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust.

§ 2.   Piirkonnakogu

  Piirkonnakogu on Puhja valla territooriumi (edaspidi – piirkond) elanike esindajate kogu, mis moodustatakse piirkonna elanike huvide paremaks arvestamiseks kohaliku omavalitsuse teostamisel.

§ 3.   Piirkonnakogu pädevus

  (1) Piirkonnakogul on õigusteha kohaliku elu küsimustes moodustuvale Elva Vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

  (2) Piirkonnakogul on õigus olla informeeritud valla eelarve koostamise protsessid ja esitada ettepanekuid eelarve kujundamiseks.

  (3) Piirkonnakogu informeerib vallavolikogu ja -valitsust piirkonna probleemidest ja vajadustest ning teeb ettepanekuid nende lahendamiseks.

  (4) Piirkonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks:
  1) valla arengukava ja eelarvestrateegia;
  2) valla üldplaneering ja selle muudatused;
  3) muud piirkonna jaoks olulised eelnõud.

  (5) Piirkonnakogul on õigustaotleda valla eelarvest vahendeid oma tegevuse toetuseks.

§ 4.   Piirkonnakogu moodustamine

  (1) Piirkonnakogu moodustatakse 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiste valimistulemuste alusel. Kohad piirkonnakogus jaotatakse piirkonnas elavate volikogu valimistel kandideerinud ja enim hääli saanud isikute vahel, kes ei osutunud volikokku valituks.

  (2) Piirkonnakogu liikmete arv on maksimaalselt 13.

  (3) Kui liige lahkub piirkonnakogust, asub tema asemele valimistel saadud häälte poolest järgmine isik.

§ 5.   Piirkonnakogu töökorraldus

  (1) Piirkonnakogu töövormiks on koosolek.

  (2) Esimese piirkonnakogu koosoleku kutsub kokku 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiseni ametis olev/olnud volikogu esimees.

  (3) Piirkonnakogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul.

  (4) Piirkonnakogu päevakorrapunktide arutelule on piirkonnakogul õigus kaasata valla ametiisikuid jt spetsialiste olenevalt arutlusele tulevatest küsimustest.

  (5) Piirkonnakogu koosolekud protokollitakse ja avalikustatakse valla dokumendiregistris.

  (6) Piirkonnakogu koosolekute läbiviimiseks on piirkonnakogul õigustasuta kasutada piirkonnas asuvaid vallale kuuluvaid ruume koos vajalike tehniliste vahenditega.

  (7) Piirkonnakogul on õigus oma töökorda täpsustada võttes vastu sellekohase otsuse.

§ 6.   Piirkonnakogu esimees

  (1) Esimesel koosolekul valib piirkonnakogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe määrates kindlaks nende volituste kestuse.

  (2) Esimees:
  1) kutsub kokku piirkonnakogu koosoleku ning juhib selle tööd;
  2) esindab piirkonnakogu suhtlemisel volikogu ja vallavalitsusega;
  3) korraldab piirkonnakogu koosoleku protokollimist ja valla dokumendiregistrisse edastamist.

  (3) Aseesimees asendab esimeest tema äraolekul.

§ 7.   Otsuste langetamine piirkonnakogu koosolekul

  (1) Piirkonnakogu on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt pool selle koosseisust.

  (2) Piirkonnakogu langetab otsuseid konsensuse alusel. Kui arutelust selgub, et konsensust ei ole võimalik saavutada, langetatakse otsus häälteenamusega. Vastu hääletajatel on õigus nõuda oma eriarvamuse protokollimist.

§ 8.   Piirkonnakogu liikme õigused

  (1) Isiku saab nimetada piirkonnakogu liikmeks tema kirjalikul nõusolekul.

  (2) Piirkonnakogu liikmel on õigusteha ettepanekuid koosoleku päevakorra kujundamiseks, osaleda päevakorraküsimuste arutelul ja hääletamisel.

  (3) Piirkonnakogu liige võib oma kohast loobuda teatades sellest kirjalikult esimehele.

§ 9.   Muudatused piirkonnakogu koosseisus

  Piirkonnakogu koosseisus teeb muudatusi piirkonnakogu koosolek arvestades valimistulemusi.

§ 10.   Piirkonnakogu tegevuse lõpetamine

  (1) Piirkonnakogu volitused kestavad 2017. a. kohalikel valimistel valitud Elva valla volikogu volituste lõpuni.

  (2) Enne volituste lõppemist võib piirkonnakogu teha ettepaneku valimiste tulemusena moodustuvale Elva valla volikogule piirkonnakogu tegevuse jätkamiseks.

  (3) Piirkonnakogu võib oma tegevuse lõpetada enne tähtaega, kui selle poolt hääletab 3/4 piirkonnakogu koosseisust.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi teatajas avaldamist.

Vahur Jaakma
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json