HaridusKool

HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Rae vallas

Väljaandja:Rae Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2017, 18

Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Rae vallas

Vastu võetud 29.08.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lõike 3 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ja § 33 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrus reguleerib transporditoetuse (edaspidi toetus) maksmist haridusliku erivajadusega õpilastele (edaspidi õpilane), kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Rae vald ning kes õpivad väljaspool Rae valla haldusterritooriumi asuvas koolis, kui tulenevalt õpilase hariduslikust erivajaduses ei ole võimalik Rae valla koolis talle õpet korraldada.

 (2) Toetust makstakse valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

 (3) Toetuse määramist ja maksmist korraldab ning maksmiseks valla eelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust Haridus- ja sotsiaalamet.

 (4) Sõidukulu ei hüvitata õpilastele, kelle sõidukulu kuulub hüvitamisele muudel alustel.

§ 2.  Toetuse taotlemine ja maksmine

 (1) Toetust võivad taotleda põhi- või üldkeskharidust päevases õppes omandavate õpilaste seaduslikud esindajad, kui Rae valla koolides ei ole võimalik korraldada õpet tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest.

 (2) Toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja Haridus- ja sotsiaalametile taotluse, millele on lisatud nõustamiskomisjoni soovitus vm dokument haridusliku erivajaduse tõendamiseks. Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

 (3) Hüvitamisele kuuluvad õpilase ja tema saatja ühistranspordi sõidupiletite soetamisega seotud kulud, isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulud või taksoteenuse kasutamisega seotud kulud.

 (4) Isikliku transpordi kasutamise korral hüvitatakse sõiduauto kasutamisega seotud kütusekulud. Kütusekulu kompenseerimisel võetakse aluseks sõiduki tegelik kütusekulu, kuid mitte rohkem kui 10 liitrit 100 km kohta.

 (5) Sõiduauto kütusekulude hüvitatakse kütuse tšeki alusel. Kütuse ostmist tõendav dokument võib erineda sõiduperioodist kuni 1 päeva.

 (6) Taksoteenuse kasutamisega seotud kulud hüvitatakse teenuse osutajale vallavalitsusega sõlmitud lepingu alusel või selle puudumisel kuludokumentide alusel.

 (7) Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul pärast transpordi kasutamist.

 (8) Toetust makstakse välja õpilase seadusliku esindaja poolt märgitud arveldusarvele.

§ 3.  Otsuse tegemine ja vaidlustamine

 (1) Otsus toetuse määramise ja selle suuruse kohta või toetuse määramisest keeldumise kohta võtab vastu vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud asjaoludel toetuse maksmise tingimusi muuta.

 (3) Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele.

 (4) Toetuse määramisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis 10 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

 (5) Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie ja kaebuse seaduses sätestatud korras.

§ 4.  Toetuse tagasinõudmine

  Vallavalitsusel on õigus toetusi tagasi nõuda, kui toetuste määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul kui toetuse saaja keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib vallavalitsus teha temale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Mart Võrklaev
vallavanem

Helle Sipelgas
jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json