Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Türi valla eelarvest sporditoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2018, 2

Türi valla eelarvest sporditoetuste taotlemise ja eraldamise kord

Vastu võetud 30.08.2018 nr 38

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Türi valla eelarvest eelarveaastaks sporditöö edendamiseks spordiorganisatsioonide tegevuse, treeningrühmades osalemise ning noorsportlaste tiitlivõistlustel osalemise ning nendeks valmistumiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Määrus on rakendusakt spordiseadusele ning määruses kasutatakse mõisteid spordiseaduse tähenduses.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja liigid

  (1) Toetuse andmise eesmärk on arendada ja mitmekesistada spordialast ja terviseedenduslikku ning liikumisharrastuslikku tegevust Türi vallas ning toetada noortespordi edendamist, noorsportlaste treeningtegevust ja võistlustel osalemist.

  (2) Toetust antakse
  1) tegevustoetusena Türi valla spordiorganisatsioonile selle põhikirjaliste eesmärkide, tegevuste ja tegevussuundade elluviimiseks ja ühekordsete projektide realiseerimiseks, spordiklubides ja ‑koolides noortega tehtavaks tulemuslikuks sporditööks;
  2) ühekordse toetusena spordiorganisatsioonidele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste teostamiseks;
  3) Türi vallas igapäevaselt elava lapse ja noore treeningtegevustes osalemise toetamiseks väljaspool Türi valla haldusterritooriumi toimuvas treeningtegevuses juhul, kui lapse osalemine väljaspool Türi valda on põhjendatud ajutise elukoha või üldhariduskoolis osalemise tõttu.

§ 3.   Õigustatud isikud

  (1) Toetust võivad taotleda spordiorganisatsioonid, kes
  1) tegutsevad Türi valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Türi valla eri piirkondade elanikele spordi- ja liikumisharrastuse tegevuste võimaluste pakkumisega;
  2) tegutsevad põhiliselt väljaspool Türi valda, kuid pakuvad treeningutel osalemise võimalust ka Türi vallas juhul, kui samal alal või samal tasemel Türi vallas treeningtegevust ei pakuta.

  (2) Tegevustoetust antakse spordiorganisatsioonidele, mille põhitegevuseks on spordi arendamine ja mis korraldab organiseeritud sporditegevust vastavalt spordiseadusega sätestatud nõuetele.

  (3) Toetust ei anta spordiorganisatsioonidele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele või neile taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta nõuetekohast aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotlus esitatakse Türi Vallavalitsusele kui ametiasutusele või ametiasutuse poolt halduslepinguga haldusülesannet täitma volitatud organisatsioonile (edaspidi haldusorgan) järgmistel tähtaegadel:
  1) järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse saamiseks või ürituste ja ühistegevuse korraldamise toetamiseks järgneva aasta veebruarist juulini planeeritavate ürituste korraldamise toetamiseks üldjuhul jooksva eelarveaasta 1. detsembriks;
  2) ühekordse toetuse saamiseks jooksvalt vähemalt üks kuu enne ürituse toimumist.

  (2) Erandjuhtudel, kui taotlust ei saanud põhjendatult esitada lõikes 1 määratud ajaks, võib taotluse esitada ka taotlustähtaegade vahelisel ajal.

  (3) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente ning koostada näidiseid taotluse vormistamiseks.

§ 5.   Toetuse andmise tingimused, kulu liigid ning toetuse piirmäärad

  (1) Tegevustoetuse määramisel arvestatakse spordiorganisatsioonis tegutsevate harrastajate arvu, treenerite arvu, sportlikke saavutusi, spordiorganisatsiooni head juhtimistava, vallas ja vallarahvale spordi- ja liikumisharrastuse ürituste korraldamist või osalemist nende korraldamises, valla esindamist ja võistkondade koostamist omavalitsuste spordivõistlustel ning osalemist rahvusvaheliste, vabariiklikel ja maakondlikel võistlustel.

  (2) Tegevustoetuse maksimummääraks on 2000 eurot aastas.

  (3) Ühekordse toetuse taotlemisel peab olema täidetud tingimus, et toetatav tegevus on piirkonna (küla, alevik, kant jne) või valla spordielu edendamiseks oluline. Toetuse taotlemisel on abikõlblikud need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Vallaeelarvest ei toetata:
  1) projektijuhtimisega seotud personalikulu;
  2) kinnisvara soetamist;
  3) toitlustuskulu;
  4) tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamata muu kulu.

  (4) Väljaspool Türi valla haldusterritooriumi treeningtegevuses osalemise toetuse määraks on 200 eurot lapse kohta kalendriaastas ning toetus antakse spordiorganisatsioonide taotluste alusel. Spordiorganisatsiooni tegevuses osalejate arv fikseeritakse 10. jaanuari seisuga. Taotleja peab omama koolitusluba, esitama õppekava, esitama treeninggrupi nimekirja (Türi valla laste nimed ja isikukoodid), treeningute ajad, toimumiskohad ning treeneril peab olema kehtiv treenerikutse ja tema tegevus peab vastama kultuuriministri 26.11.2014 määruses nr 9 “Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” sätestatud nõuetele. Taotlejal peavad olema õigeaegselt esitatud andmed spordiregistrile ja äriregistrile.

  (4) Kui laps osaleb mitmes väljaspool Türi valda tegutseva spordiorganisatsiooni töös, jagatakse toetussumma nende vahel võrdsetes osades.

  (5) Lapse osalemisel erinevate treeningrühmade töös ei tohi tema treeningute ajad nende töös osalemisel kattuda.

§ 6.   Taotluse menetlemine ja toetuse eraldamine ja järelevalve

  (1) Esitatud taotlusi menetleb ja teeb otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks Türi Vallavalitsus (täitevorgan) või halduslepingu alusel ülesannet täitma volitatud isik (edaspidi haldusorgan).

  (2) Otsuse tegemisel lähtub haldusorgan taotluse vastavusest toetuse andmise eesmärgile, avalikust huvist, kodanikkonna hõlmatusest, ürituse uudsusest või järjepidevusest ning mõjust Türi valla spordielule.

  (3) Otsuses, millega raha eraldatakse, tuleb esitada järgmised andmed:
  1) isiku nimi või nimetus, kellele toetus määrati;
  2) toetuse liik ja suurus;
  3) ürituse korraldamiseks ja ühistegevuse teostamiseks raha eraldamisel näidatakse, millist üritust või ühistegevust toetatakse;
  4) tähtaeg aruande esitamiseks.

  (4) Kui taotlust ei rahuldata, tuleb otsuses märkida rahastamata jätmise põhjendused.

§ 7.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud otsuses märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta
aruande, milles tehakse kokkuvõte toetatava ürituse või ühistegevuse ning selle toetusena eraldatud raha kasutamise kohta. Tegevustoetuse saaja esitab toetusele vastava perioodi tegevusaruande.

  (2) Haldusorgani taotlusel on toetuse kasutajal kohustus esitada toetuse kasutamise kohta täiendavaid andmeid ning kuludokumente.

  (3) Haldusorgan esitab iga aasta 1. veebruariks Türi Vallavolikogule toetuse kasutamise kohta kokkuvõtte, milles näidatakse vähemalt eelarveaastal toetust saanud isikute/organisatsioonid arv, toetuste andmise kogusumma ning lühikokkuvõte toetatud tegevustest.

§ 8.   Toetuse tagastamine

  (1) Haldusorganil on õigustoetus täielikult või osaliselt tagasi nõuda, kui
  1) toetust ei kasutatud toetuse saamise eesmärgil;
  2) toetuse kasutamise kohta ei ole haldusotsuse märgitud tähtpäevaks esitatud aruannet;
  3) toetuse taotlemisel või projekti elluviimisel on esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud esitamata;
  4) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.

  (2) Toetuse tagasinõude korral teeb haldusorgan vastava otsuse, märkides toetuse tagasinõude põhjused ning määrates toetuse tagasimaksmise tähtpäeva ja tagasimakstava toetuse suuruse.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json