Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.09.2020, 1

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 27.08.2020 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) sätestab Otepää valla (edaspidi vald) omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra.

§ 2.   Vallavara mõiste

  Vallavara käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevad kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

§ 3.   Vallavara valitsemine

  (1) Vallavara valitsejad on Otepää Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus) ja ametiasutuse hallatavad asutused.

  (2) Vallavara valitsemine on valitseja õigus ja kohustus valla nimel ning oma pädevuse piirides korraldada vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist.

§ 4.   Vallavara kasutamine

  (1) Vallavara kasutajaks võib olla Otepää Vallavolikogu (edaspidi volikogu), ametiasutus, ametiasutuse hallatav asutus ja kolmandad isikud.

  (2) Vallavara kasutamine on vallavara omaduste tarbimine üldiseks otstarbeks, valitsemiseks või tulu saamiseks.

  (3) Vallavara valitsejad ja kasutajad on kohustatud nende valitsemisel olevat või kasutada antud vallavara majandama heaperemehelikult ning tagama vara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

  (4) Vallavara majandamisega seotud lepingud sõlmib vallavara valitseja, kui korrast või vallavara kasutusse andmise otsusest ei tulene teisiti.

§ 5.   Vallavara arvestus

  (1) Vallavara arvestuse tagab ametiasutus raamatupidamise seaduse alusel, rahandusministri kehtestatud korras ning volikogu ja Otepää Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Vallavara inventeerimine toimub ametiasutuse raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras.

2. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA VALLALE RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 6.   Vallavara omandamise põhimõtted

  (1) Vallavara omandamisel tuleb vahendeid kasutades järgida riigihangete seadust ja volikogu poolt kehtestatud hankekorda.

  (2) Vallale kinnisasja omandamise otsustab volikogu, kui käesolevas peatükis ei ole sätestatud teisiti.

§ 7.   Laenu või muu rahalise kohustuse võtmine

  (1) Laenu ja teiste kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktis 8 sätestatud kohustuste võtmise otsustab volikogu.

  (2) Muu rahalise kohustuse võtmise otsustab:
  1) volikogu, kui sõlmitakse leping, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, juhul kui sellega ei ole eelarvestrateegias arvestatud või kui sellega võetakse vallale kohustusi, mida ei ole ette nähtud eelarves või selle võtmist ei ole delegeeritud vallavalitsusele;
  2) muudel juhtudel vastavalt pädevusele vallavalitsus, ametiasutus või ametiasutuse hallatav asutus.

§ 8.   Pärandi ja kingi vastuvõtmine

  (1) Seadusjärgsel pärimisel täidab valla kui seadusjärgse pärija ülesandeid ametiasutus.

  (2) Pärimisel testamendi järgi otsustab pärandi vastuvõtmise vallavalitsus. Kui pärandiga kaasnevad varalised õigused on ilmselt väiksemad kui sellega kaasnevad kohustused, otsustab pärandi vastuvõtmise volikogu.

  (3) Kingi vastuvõtmise otsustab vallavalitsus. Kui kingiga kaasnevad varalised õigused on väiksemad, kui sellega kaasnevad kohustused, otsustab kingi vastuvõtmise või sellest loobumise volikogu.

§ 9.   Ostueesõiguse teostamine

  Ostueesõiguse kasutamise otsustab vallavalitsus. Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale rahalisi kohustusi, milliseid ei ole ette nähtud eelarves, annab loa ostueesõiguse teostamiseks volikogu.

§ 10.   Piiratud asjaõiguse omandamine

  (1) Valla kasuks piiratud asjaõiguse omandamise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui piiratud asjaõiguse omandamisega ei kaasne tasu maksmise kohustust või nimetatud tasu või perioodilised maksed ei ületa 100 eurot aastas ja piiratud asjaõigus omandatakse valla arengukavas, üldplaneeringus, kehtestatud detailplaneeringus või väljastatud projekteerimistingimustes ettenähtud tegevuste tarbeks;
  2) muudel juhtudel volikogu.

  (2) Juhul, kui piiratud asjaõiguse omandamine tuleneb seadusest või muudest õigusaktidest, lähtutakse piiratud asjaõiguse omandamisel vastavas õigusaktis sätestatust.

3. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 11.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse:
  1) enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras üürile või rendile;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras tasuta kasutada.

  (2) Vallavara kasutusse andmise otsustab:
  1) vallavara valitseja, kui kasutusse antakse väheväärtuslikku kuluinventari (alla põhivara kapitaliseerimise alampiiri) või kasutusse antakse vallavara valitseja valitsemisel olev ruum, mida teine isik kasutab piiratud aja jooksul konkreetse ürituse korraldamiseks või tunnitasu alusel kasutamiseks;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (3) Vallavara kasutusse andmiseks peab andma loa volikogu, kui:
  1) vallavara antakse kasutusse tähtajaga üle viie aasta;
  2) vallavara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega.

  (4) Vallavara kasutusse andmisel ei või kasutusse andmise tähtaeg olla pikem, kui:
  1) vallasasja puhul – 10 aastat;
  2) kinnisasja puhul – 25 aastat, v.a juhul, kui pikem tähtaeg tuleneb seadusest või pikemaks tähtajaks kasutusse andmine on avalikes huvides.

  (5) Vallavara kasutamise kohta sõlmitakse kirjalik leping, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu muud kohustuslikku vormi. Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmib vallavanem. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavara valitseja pädevusse, sõlmib vara kasutusse andmise lepingu vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 2 punktile 1 vastava vallavara valitseja.

  (6) Vara kasutamise eest saadav tasu peab katma kasutamisega seotud kulud (kommunaalteenused, valve, koristamine jmt) ning reeglina andma täiendavat tulu.

§ 12.   Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

  (1) Vallavara võib anda otsustuskorras kasutusse:
  1) valla osalusega äriühingule, valla liikmesusega mittetulundusühingule, valla osalusel asutatud sihtasutusele või teistele isikutele lähtuvalt avalikest huvidest;
  2) kui vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras on ebaõnnestunud;
  3) korra § 11 lõike 2 punktis 1 sätestatud juhtudel;
  4) kui üürile antakse vallale kuuluv eluruum;
  5) isikule, kes soovib temaga sõlmitud vallavara üüri- või rendilepingu tähtaja möödumisel jätkata sama vallavara kasutamist. Sellisel juhul peab kasutusse andja hindama kehtiva lepingu järgsete kohustuste täitmist kasutaja poolt, vallavara vajalikkust valla enda ülesannete täitmiseks, üürile või rendile andmise otstarbekust samale kasutajale olemasolevas turusituatsioonis, sh teiste isikute huvi selle vallavara kasutamise vastu.

  (2) Vallavara kasutusse andmisel otsustuskorras peab kasutusse andmise otsustus olema põhjendatud.

  (3) Vallavara otsustuskorras kasutusse andmisel määrab tasu suuruse vallavalitsus. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavara valitseja pädevusse, peab vallavara valitseja tasu suuruse määramisel arvestama vallavalitsuse poolt kehtestatud piirmäärasid.

  (4) Vallavara võib tasuta või alla turuhinna kasutusse anda ainult lähtudes avalikest huvidest. Vallavara kasutusse andmise otsustaja peab sellist otsust põhjendama.

§ 13.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus kinnitab vallavalitsus:
  1) enampakkumise viisi;
  2) üüri või rendi algsuuruse. Algsuuruse määramisel peab vallavalitsus arvestama samas piirkonnas samal otstarbel ja seisukorras ning samadel tingimustel kasutatavaid määrasid;
  3) enampakkumise korraldamiseks vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ja nimetab nende hulgast komisjoni esimehe – enampakkumise juhataja;
  4) üüri- või rendilepingu põhitingimused;
  5) osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
  6) vajadusel muud tingimused.

  (2) Enampakkumise toimumine kuulutatakse välja kohalikus ajalehes, valla veebilehel ja vajaduse korral ka mujal. Kuulutus avaldatakse vähemalt kümme kalendripäeva enne enampakkumise läbiviimist. Kuulutuse avaldab enampakkumise korraldaja.

  (3) Kuulutuses peavad sisalduma järgmised enampakkumise tingimused ja andmed:
  1) üürile või rendile antava vallavara nimetus, täpne asukoht ja iseloomustus. Vara täpsema iseloomustuse, koosseisu, piiride ja muude sarnaste andmete avaldamine ei ole vajalik, kui kuulutuses teatatakse pakkujatele võimalusest tutvuda varaga kuulutuses nimetatud kohas ja ajal;
  2) üüri või rendi algsuurus;
  3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
  4) enampakkumise läbiviimise viis, kirjaliku pakkumise korral pakkumuste esitamise tähtaeg ja koht ning pakkumusele märgitav märgusõna;
  5) enampakkumise tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses;
  6) enampakkumises osalemise osavõtutasu ja tagatisraha, nende tasumise tähtajad ning viis.

§ 14.   Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

  (1) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

  (2) Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
  1) enampakkumise korraldaja ja temaga seotud isik;
  2) riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

§ 15.   Enampakkumise läbiviimise viisid ja korraldus

  (1) Enampakkumine viiakse läbi avaliku suulise, kirjaliku või elektroonilise pakkumisena.

  (2) Enampakkumise valmistab ette ja viib läbi enampakkumise korraldaja.

§ 16.   Suuline enampakkumine

  (1) Enampakkumisele lubatakse need isikud, kes on õigeks ajaks tasunud nõutava osavõtutasu ja tagatisraha ning on oma kirjalikus avalduses nõustunud väljakuulutatud tingimustega.

  (2) Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed, isiku- või registrikoodid ning elu- ja asukohad registreeritakse. Registreerimiseks tuleb esitada isikut ja volitusi tõendavad dokumendid, tõendid osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta ja muud enampakkumise tingimustes nõutud dokumendid. Registreerimisleht osalejate nimede, elu- või asukohaga on enampakkumise protokolli lahutamatuks osaks. Enne pakkumist annavad pakkujad allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest. Pakkujaid, kes keelduvad allkirja andmisest või ei esita dokumente, enampakkumisest osa võtta ei lubata.

  (3) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (4) Kui enampakkumises osaleja on täitnud talle esitatud nõuded, väljastatakse talle registreerimisnumber, millega ta osaleb enampakkumises kuni selle lõpuni.

  (5) Enne enampakkumise läbiviimist enampakkumise juhataja:
  1) tutvustab enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda;
  2) kuulutab välja enampakkumise alghinna ja enampakkumise sammu suuruse.

  (6) Pakkumist alustatakse pärast enampakkumise juhataja esimest haamrilööki. Pakkuja annab enampakkumise juhatajale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumuse suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise juhatajalt vastava loa. Pakkumine kuulutatakse enampakkumise juhataja poolt haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

  (7) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi kolme tööpäeva jooksul, arvates enampakkumise toimumisest.

  (8) Kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele ning talle ei tagastata tagatisraha. Sellisel juhul on enampakkumise komisjonil õigus teha ettepanek lepingu sõlmimiseks pakkujale, kelle pakkumus on tunnistatud paremuselt järgmiseks.

§ 17.   Kirjalik enampakkumine

  (1) Kirjaliku enampakkumise korral tuleb pakkumus esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumus peab olema märgusõna kandvas kinnises ümbrikus või elektroonilise edastamise korral digitaalallkirjaga krüpteeritud.

  (2) Pakkumuses peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks ja kinnitus tingimustega nõustumise kohta;
  3) vajadusel dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha maksmise kohta;
  4) pakkumuse summa;
  5) esindaja volitusi tõendav dokument;
  6) vajadusel täiendavad dokumendid.

  (3) Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtajaks või ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale, v.a juhul, kui enampakkumise komisjon on tuvastanud, et tegemist ei ole sisulise kõrvalekaldumisega pakkumise kohta esitatud nõuetest.

  (4) Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumused nende saabumise järjekorras. Ära märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

  (5) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumust või ükski pakkumus ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

  (6) Enampakkumise komisjon avab pakkumused enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas. Pakkumused avatakse nende registreerimise järjekorras.

  (7) Pakkumuste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi ja pakutud summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumuste avamisel ning tutvuda pakkumuste avamise protokolliga.

  (8) Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumused võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumus kolme tööpäeva jooksul. Uus pakkumus ei või olla väiksem juba tehtud pakkumusest. Kui ükski pakkuja ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumust, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.

§ 18.   Elektrooniline enampakkumine

  (1) Elektroonilisel enampakkumisel esitavad pakkujad pakkumusi ja suhtlevad enampakkumise korraldajaga üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel. Osalejate kasutajanimed ja tehtud pakkumised on kõigile enampakkumisel osalejatele reaalajas kättesaadavad.

  (2) Elektrooniline enampakkumine avatakse enampakkumise teates märgitud ajal ja kohas vajaliku teabe kättesaadavaks muutmise ning pakkumuste tegemise võimaldamise teel.

  (3) Elektroonilisel enampakkumisel osaleda soovija registreerib end üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel.

  (4) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja enampakkumise tingimusi ning tasuma enda pakutud hinna, kui enampakkumise tulemused tema kasuks kinnitatakse.

  (5) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja tasub osavõtutasu ja tagatisraha, kui see on ette nähtud enampakkumise tingimustes.

  (6) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja võib teha piiramatu arvu pakkumusi, mis ei tohi olla alla alghinna. Ühe pakkuja tehtud mitmest pakkumusest läheb arvesse üksnes parim.

  (7) Elektrooniline enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtajal.

  (8) Elektroonilise enampakkumise võitjaks on parima pakkumise teinud osaleja.

§ 19.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt 15 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest.

  (3) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel on oluliselt rikutud korras sätestatud nõudeid või enampakkumise võitjaks osutub korra § 14 lõikes 2 nimetatud isik. Enampakkumise tulemuste mittekinnitamise korral tuleb vallavalitsuse korralduses ära märkida mittekinnitamise põhjus.

  (4) Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist sõlmitakse parima pakkumuse teinud isikuga üüri- või rendileping. Lepingu sõlmib vallavanem.

  (5) Enampakkumise võitjale toimetatakse korraldus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta kätte postiga või elektrooniliselt. Elektroonilise saatmise korral peab enampakkumise võitja kinnitama korralduse kättesaamist kolme tööpäeva jooksul. Korraldusele peab olema lisatud teade üüri- või rendilepingu sõlmimise aja ja koha kohta.

  (6) Kui enampakkumise võitja keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu teatatud tähtajal lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

  (7) Enampakkumise võitja on kohustatud hiljemalt lepingu sõlmimise ajaks esitama üüri- või rendilepingu alusel nõutavad võimalikud lepingu täitmise tagatised. Nimetatud kohustuse täitmata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse lepingu sõlmimiseks ja tagatisraha.

  (8) Enampakkumise võitja tagatisraha võetakse arvesse edasistes arveldustes, teistele osalejatele tagastatakse see viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.

  (9) Kui enampakkumise komisjon tunnistab enampakkumise nurjunuks korra § 16 lõikes 3 sätestatud alustel, on komisjonil õigus korraldada samadel tingimustel kuni kaks uut enampakkumist.

  (10) Kui enampakkumine on nurjunud, enampakkumise tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus enampakkumise menetluse lõppenuks ning otsustab, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

§ 20.   Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajaline, teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute tegemine;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) vallavalitsuse poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

  (4) Vallavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub korra §-des 13, 14, 16 ja 17 sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
  1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on tasu suurus ja lisatingimused;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks korra § 13 lõikes 3 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  3) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud osalejad;
  4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumust on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  5) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumuse vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta;
  6) võrdväärsete pakkumuste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumusi 10 tööpäeva jooksul täiendada;
  7) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumuse on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumuste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

§ 21.   Vallavara tasuta kasutusse andmine

  Vallavara tasuta kasutusse andmisel tuleb üldjuhul lähtuda järgmistest tingimustest:
  1) tasuta kasutaja kannab kasutusse antud asjaga seotud kõrvalkulud (kommunaalteenused jms);
  2) kasutaja kannab vallavaraga seotud maksud ja koormised;
  3) kasutusse antud vallavarale kulutuste tegemisel lähtutakse korra §-s 22 sätestatust.

§ 22.   Kasutusse antud vallavarale tehtud kulutused

  (1) Vallavara kasutaja võib üüri- või rendilepingu alusel kasutatavale vallavarale teha parendusi või muudatusi ainult vallavara valitseja või vallavalitsuse eelneval kirjalikul nõusolekul. Nõusoleku parenduseks või muudatuseks annab vallavalitsus, kui parenduste ja muudatustega kaasneb kulude hüvitamine, muudel juhtudel vallavara valitseja.

  (2) Enne kirjaliku nõusoleku andmist hinnatakse parendamisel või muutmisel tehtavate kulutuste vajadust ja otstarbekust.

  (3) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab vallavalitsus enne vastavate töödega alustamist, näidates ära, millised ja millises ulatuses parendustega seotud kulud hüvitatakse, ning näidates vajadusel tehtavate parenduste amortisatsiooni määra.

  (4) Vallavara parendamisel või muutmisel tehtud kulutused hüvitatakse ainult juhul, kui see tuleneb üüri- või rendilepingust.

  (5) Vallavara parendamisel ja muutmisel tehtud kulutuste hüvitamise kohustuse, samuti kohustuse hüvitise maksmiseks, kui üüri- või rendilepingu lõppemisel ilmneb, et asja väärtus on parenduste ja muudatuste tõttu oluliselt suurenenud, võib üüri- või rendilepingus ette näha ainult lähtuvalt avalikest huvidest. Avaliku huvi olemasolu tuleb lepingu sõlmimise otsustamisel põhjendada.

  (6) Vallavara parendamisel ja muutmisel tehtud kulutused hüvitatakse tulevikus tasumisele kuuluva üüri või rendi arvel, st vallavara kasutaja vabastatakse üüri tasumisest, kui seaduses või lepinguga ei ole sätestatud teisiti.

§ 23.   Eluruumi üürile andmine

  (1) Vallale kuuluv eluruum antakse üürile sotsiaalhoolekandelise abina, tööandja eluruumina või vallale tulu saamiseks.

  (2) Eluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsus. Eluruumi üürilepingu sõlmib vallavanem.

  (3) Üürnik tasub üüri ja kõik eluruumiga seotud kõrvalkulud.

4. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 24.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab volikogu, kui:
  1) võõrandamise objektiks on kinnisasi;
  2) võõrandamise objektiks on valla osalusega äriühingu aktsiad või osa või rahalised õigused ja kohustused;
  3) võõrandatava vara alghind on suurem kui 30 000 eurot;
  4) vara võõrandatakse eelläbirääkimistega pakkumisel.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavara valitseja, kui võõrandatav vara kuulub tema valitsemise alla, on mittevajalik ning vara bilansiline jääkväärtus on alla põhivara kapitaliseerimise alampiiri.

  (3) Muudel juhtudel otsustab vallavara võõrandamise vallavalitsus.

  (4) Vallavara võõrandamise lepingu, asjaõiguslepingu ja võõrandamisel tagatise nõudmise korral hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavanem. Kui vallavara võõrandamise otsustamine kuulub vallavara valitseja pädevusse, sõlmib vallavara võõrandamise lepingu vastava vallavara valitseja.

§ 25.   Vallavara võõrandamise viisid

  (1) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest, tasuta või alandatud hinna eest;
  2) enampakkumise korras (suuline, kirjalik, elektrooniline);
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (2) Vallavara võõrandamisel otsustuskorras tasuta või alandatud hinna eest peab võõrandamise otsustaja vastavat otsust põhjendama.

§ 26.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  Vallavara võib võõrandada otsustuskorras:
  1) kui võõrandatav vara võib laguneda või hävineda enne enampakkumise lõpuleviimist;
  2) kui enampakkumise korras või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
  3) kui vara võõrandatakse valla osalusega äriühingule, valla liikmesusega mittetulundusühingule või valla osalusel asutatud sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule;
  4) kinnisasja võõrandamisel hoonestajale, kui hoonestaja on täitnud hoonestusõiguse seadmise lepingus ettenähtud kohustused;
  5) muudel juhtudel, lähtudes avalikest huvidest.

§ 27.   Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

  Vallavara müük enampakkumise korras toimub korra §-des 13–19 sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on ostuhind;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks korra § 13 lõikes 3 nimetatud andmetele ära müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtajad. Käesolevas punktis nimetatud andmeid võib mitte avaldada, kuid sellisel juhul peab kuulutus sisaldama enampakkumise tingimustega tutvumiseks ettenähtud kohta ja aega;
  3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse müügileping;
  4) pärast enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  5) müügileping sõlmitakse ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus enampakkumise menetluse lõppenuks ning otsustab vallavara edasise käsutamise.

§ 28.   Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Vallavara müüakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine vallavara müügil on olulisem müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajaline, teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute tegemine;
  3) keskkonnakaitsealaste tingimuste täitmine;
  4) volikogu poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Volikogul on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisatingimustele piirsuurusi.

  (4) Vallavara müük eelläbirääkimistega pakkumise korras toimub korra §-des 13, 14, 16 ja 17 sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
  1) eelläbirääkimistega pakkumise esemeks on ostuhind ja lisatingimused;
  2) eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks korra § 13 lõikes 3 ja § 27 punktis 2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused;
  3) eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud osalejad;
  4) eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumust on tehtud ja mitu vastab nõuetele;
  5) pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumuse vara ostuhinna ja kõigi lisatingimuste kohta;
  6) võrdväärsete pakkumuste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumusi 10 tööpäeva jooksul täiendada;
  7) eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumuse on vallavalitsus tunnistanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud hinda. Sobivate pakkumuste puudumisel tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks;
  8) pärast eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse saamist on eelläbirääkimistega pakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna või järelmaksu rakendamisel osa sellest pakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;
  9) müügileping sõlmitakse ühe kuu jooksul, arvates eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest. Kui müügilepingut ei sõlmita, tunnistab vallavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise menetluse lõppenuks ning otsustab vallavara edasise käsutamise.

§ 29.   Müügihinna määramine

  (1) Müügihinna määramisel võetakse aluseks eksperdi hinnang või vara eeldatav turuväärtus või vara erilised omadused või bilansiline väärtus.

  (2) Alghinna määrab vara võõrandamise otsustaja.

  (3) Tasu eest otsustuskorras võõrandamisel ei tohi vara müügihind olla väiksem selle eeldatavast turuväärtusest.

§ 30.   Osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Osavõtutasu ja tagatisraha suuruse määrab või nende ärajätmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Osavõtutasu pakkujale ei tagastata. Osavõtutasu arvel kaetakse enampakkumise korraldamisega seotud kulud.

  (3) Enampakkumise võitja tagatisraha võetakse arvesse temaga sõlmitava lepingu kohase osalise maksena, teistele osalejatele tagastatakse see viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.

§ 31.   Müügilepingu kulud

  Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 32.   Vallavara koormamise mõiste

  Vallavara koormamine korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise, isikliku servituudi, hüpoteegi, kasutusvalduse, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

§ 33.   Reaalservituudi, reaalkoormatise, isikliku servituudi, hüpoteegi, kasutusvalduse või ostueesõiguse seadmine

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise, isikliku servituudi või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks või avalikes huvides.

  (2) Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi või reaalkoormatise seadmise otsustab vallavalitsus. Reaalservituudi või reaalkoormatise seadmise lepingu sõlmib vallavanem.

  (3) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui see toimub vastaval kinnisasjal asuva tehnovõrgu või -rajatise omaniku kasuks;
  2) muudel juhtudel volikogu.

  (4) Isiklik servituut võib olla tasuline või tasuta. Tasu suuruse määrab isikliku servituudi seadmise otsustaja. Tasuta isikliku servituudi seadmine võib toimuda seaduses sätestatud juhtudel või avalikest huvidest lähtuvalt. Isikliku servituudi seadmise lepingu sõlmib vallavanem.

  (5) Valla omandis olevale kinnisasjale hüpoteegi, kasutusvalduse või ostueesõiguse seadmise otsustab volikogu. Hüpoteegi, kasutusvalduse või ostueesõiguse seadmise lepingu sõlmib vallavanem.

§ 34.   Hoonestusõiguse seadmine

  (1) Valla omandis olevat kinnisasja võib koormata tasulise või tasuta hoonestusõigusega.

  (2) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

  (3) Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
  1) valla osalusega äriühingu, valla liikmesusega mittetulundusühingu või valla osalusel asutatud sihtasutuse kasuks;
  2) avalik-õigusliku juriidilise isiku kasuks;
  3) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks;
  4) munitsipaalomandis oleva elamumaa kasuks;
  5) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (4) Hoonestusõiguse seadmise otsustab volikogu, kui hoonestusõiguse tähtaeg ületab 50 aastat või hoonestusõigus seatakse enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras. Muudel juhtudel otsustab hoonestusõiguse seadmise vallavalitsus. Hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmib vallavanem.

  (5) Ennetähtaegse hoonestusõiguse lõpetamise otsustab hoonestusõiguse seadja.

§ 35.   Hoonestusõiguse seadmise algatamine ja ettevalmistamine

  (1) Hoonestusõiguse seadmise algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette ametiasutus omal algatusel või huvitatud isiku taotlusel.

  (2) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub korra §-des 13-19 sätestatud korras, arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse aastatasu;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks korra § 13 lõikes 3 nimetatud andmetele hoonestusõiguse tähtaeg ning hoonestamise tingimused ja tähtaeg.

§ 36.   Hoonestusõiguse seadmise lepingu tingimused

  Hoonestusõiguse seadmise lepingus tuleb kindlaks määrata:
  1) hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtotstarve, katastritunnus ja kinnistu registriosa number;
  2) hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
  3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
  4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
  5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise teostamise kohustus;
  6) kindlustamiskohustus (vajadusel) ja hoonestusõiguse võõrandamise ning jagamise tingimused;
  7) hoonestamise tähtaeg;
  8) lepingu täitmise tagatised;
  9) muud vajalikud andmed.

6. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA NÕUETEST LOOBUMINE 

§ 37.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara utiliseeritakse või hävitatakse, kui see ei ole enam vajalik, seda ei ole võimalik võõrandada ning selle säilitamine on ebaotstarbekas.

  (2) Vallavara mahakandmise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui vara jääkmaksumus ületab või on võrdne põhivara kapitaliseerimise alampiiriga;
  2) vallavara valitseja, kui vara jääkmaksumus on alla põhivara kapitaliseerimise alampiiri.

  (3) Vallavara kantakse maha vastavalt raamatupidamise seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele.

§ 38.   Nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõudeid hinnatakse vastavalt raamatupidamise seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele.

  (2) Nõudeid võlgnike suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras ametiasutus.

  (3) Nõuetest loobumise otsustab:
  1) vallavalitsus, kui nõue on kuni 25 000 eurot;
  2) volikogu, kui nõue ületab 25 000 eurot.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 39.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2010. a määrus nr 3 „Otepää valla vallavara eeskirja kehtestamine“;
  2) Otepää Vallavolikogu 23. septembri 2010. a määrus nr 11 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“.

§ 40.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Pullerits
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json