Teksti suurus:

Väätsa valla arengukava aastateks 2010-2020 muutmine

Väljaandja:Väätsa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2013, 8

Väätsa valla arengukava aastateks 2010-2020 muutmine

Vastu võetud 18.09.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 1, § 371 lõike 1, § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

  Väätsa Vallavolikogu 30. septembri 2010 a määrusesse nr 12 (muudetud Väätsa Vallavolikogu 30. augusti 2012 määrusega nr. 7) tehakse järgmised muudatused:
1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“Väätsa valla arengukava aastani 2023”
2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 1, § 371 lõike 1, § 372 lõike 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.”
3) määruse paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“§ 1. Kinnitada Väätsa valla arengukava aastani 2023 vastavalt lisale. Määruse lisana kinnitatud Väätsa valla arengukava muudetakse ja kinnitatakse uues redaktsioonis vastavalt lisale 1, lisale 2 ja lisale 3.”

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Väätsa Vallavolikogu 30. augusti 2012 määrus nr. 7 “Väätsa valla arengukava aastateks 2010-2020 muutmine ja tegevuskava uue redaktsiooni kinnitamine” ning Väätsa Vallavolikogu 27. septembri 2012 määrus nr 8 “Väätsa valla eelarvestrateegia aastateks 2012-2016” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Marge Kannel
volikogu esimees

Lisa 1  Arengukava

Lisa 2 Eelarvestrateegia

Lisa 3 Tegevuskava