Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2013, 13

Saue valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 26.09.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse “Rahvaraamatukogu seaduse” § 16 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Saue valla raamatukogude (edaspidi raamatukogu) teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Teavik käesoleva eeskirja tähenduses on mistahes objekt raamatukogus, millele on talletatud informatsiooni.

 (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (3) Eriteenused (koopiate valmistamine, printimine jm) on tasulised. Tasuliste teenuste nimekirja ja hinnad kehtestab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (4) Raamatukogus tuleb säilitada kord ja vaikus, teisi raamatukogu kasutajaid ei tohi häirida.

 (5) Raamatukogu kasutamise eeskirjas käsitlemata probleemid lahendab raamatukogu direktor.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreerimisel esitatakse ID-kaart või muu isikukoodi ja fotoga varustatud dokument.

 (2) Lapsi registreeritakse lugejaks isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel lapsevanema (eestkostja) nõusolekul, mille kohta lapsevanem annab allkirja.

 (3) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta ja saab raamatukogust lugejakaardi, mida ta kohustub igakordsel raamatukogu külastamisel esitama.

 (4) Lugeja on kohustatud raamatukogu teavitama oma nime, koduse aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri, õppeasutuse (alla 16 aasta vanused lapsed) muutumisest.

 (5) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontrollimine. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

 (6) Kui lugeja elukohaks rahvastikuregistri järgi ei ole Saue vald, võib nõuda teavikute kojulaenamisel tagatist. Tagatist võib nõuda ka Saue valla elanikelt, kui see on vajalik laenutatud teavikute väärtuse tõttu. Tagatise suuruse, selle võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 4.  Teavikute kasutamise üldkord

 (1) Teavikute tagastamistähtaeg sõltub teaviku laadist ja raamatukogust (Saue Vallaraamatukogu ja Ääsmäe Raamatukogu).

 (2) Tagastamistähtpäeva võib pikendada, kui teavikuid ei vaja teised lugejad.

 (3) Lugeja soovil on võimalik teda väljalaenutatud raamatule järjekorda panna. Raamatu saabumisest teavitatakse lugejat kokkulepitud viisil. Teavikut hoitakse lugejale kolm päeva.

 (4) Teavikut reserveerida, järjekorda panna ja tagastamistähtaega pikendada on võimalik ka e-teeninduses, telefoni ja e-posti teel.

 (5) E-teenuste kasutamise aluseks on ID-kaart või kasutajanimi ja parool, mis fikseeritakse raamatukogutöötaja vahendusel URRAM süsteemis.

 (6) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse RVL-i (raamatukogudevahelise laenutuse) teel lugeja soovil teistest Eesti raamatukogudest. Teaviku tellimise postikulud tasub lugeja.

§ 5.  Saue Vallaraamatukogu teavikute kasutamise kord

 (1) Raamatute tagastamistähtaeg on üldjuhul kolm nädalat, koolikirjandusel ja suure nõudlusega uudiskirjandusel 14 päeva.

 (2) Perioodikaväljaannete kõige värskemat numbrit koju ei laenutata, viimase kuue kuu numbreid laenutatakse kolmeks kuni seitsmeks päevaks, ülejäänud numbrite tagastamistähtaeg on 21 päeva.

 (3) Eriti väärtuslikke teavikuid ja ajalehti saab üldjuhul kasutada vaid kohapeal, teatmekirjanduse ainueksemplaride tagastamistähtaeg on kolm päeva.

 (4) Hüüru harukogu teavikute tagastamistähtaeg on kuni 30 päeva.

§ 6.  Ääsmäe Raamatukogu teavikute kasutamise kord

 (1) Raamatute tagastamistähtaeg on üldjuhul 30 päeva.

 (2) Perioodika ja suure nõudlusega teavikute tagastamistähtaeg on seitse päeva.

 (3) Eriti väärtuslikke teavikuid, teatmeteoseid, jooksva kuu ajakirju ja viimase nädala ajalehti välja ei laenutata.

§ 7.  Arvutite kasutamise kord

 (1) Internetiteenuse ja teiste raamatukogu arvutis olemasolevate programmide kasutamine on tasuta. Printimine, koopiate tegemine ja skaneerimine on tasulised teenused. Tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

 (2) Raamatukogu töötajal on õigus küsida arvutikasutajalt, kes ei ole registreeritud lugeja, isikut tõendavat dokumenti.

 (3) Arvuti kasutamiseks on võimalik aeg broneerida kohapeal või eelregistreerimise teel, maksimaalselt kaheks tunniks.

 (4) Põhikooli õpilastele on arvuti kasutusaeg maksimaalselt üks tund, algkooli õpilastele pool tundi päevas. Piirang ei kehti õppetegevuses vajaliku arvutikasutuse ja õpilastööde vormistamise puhul.

 (5) Ilma erikokkuleppeta kasutab arvutit üks inimene korraga.

 (6) Arvutikasutaja on kohustatud:
 1) teatama raamatukogu töötajale isikliku andmekandja kasutamise soovist;
 2) teatama raamatukogu töötajale kõigist tõrgetest arvuti töös;
 3) kustutama peale arvuti kasutamist kõik enda poolt salvestatud failid.

 (7) Arvutikasutajal on keelatud:
 1) arvuti konfiguratsiooni muutmine ja programmide installeerimine;
 2) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;
 3) muul moel riistvara ja tarkvara kahjustamine;
 4) arvuti töökohal söömine ja joomine;
 5) arvutimängude mängimine;
 6) ebasündsate ja tasuliste internetilehekülgede külastamine.

 (8) Järjekorra tekkimisel on arvuti kasutuse aeg mittebroneerinud kasutajale pool tundi, mille möödumisel peab ta vabastama arvuti järgmisele arvutikasutajale.

 (9) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest ega muude võrgus sooritatud toimingute tagajärgede eest.

 (10) Interneti kasutaja peab järgima veebikasutuse häid tavasid, mitte häirima oma käitumisega teisi arvutikasutajaid ja raamatukogu külastajaid.

 (11) Nõuannete ja abi saamiseks arvuti kasutamisel on võimalik pöörduda raamatukogu töötaja poole. Individuaalse konsultatsiooni ja koolituse saamiseks on vajalik eelnev kokkulepe.

§ 8.  Lugeja vastutus

 (1) Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma, saamisel kontrollima nende korrasolekut, rikutud teavikust tuleb koheselt teatada.

 (2) Lugeja on kohustatud tagastama laenatud teavikud tagastamistähtaja jooksul. Tagastamistähtpäeva möödumisel saadetakse lugejale meeldetuletus posti, elektronposti teel või helistatakse.

 (3) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, nõuab raamatukogu viivitatud aja eest viivist kolm eurosenti iga hilinenud päeva eest teaviku kohta.

 (4) Kaotatud või rikutud teaviku on lugeja kohustatud asendama teise eksemplariga või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Erandkorras võib lugeja teaviku asendada raamatukogu poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga. Laste tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).

 (5) Lõikes 2 ja 4 sätestatud kohustuse rikkumise korral võib raamatukogu direktor võtta lugejalt koju laenutamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

 (6) Raamatukogu annab lugejale tähtaja lõigetes 3 ja 4 nimetatud summa tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega. Alla 18-aastase isiku e lapse puhul esitatakse ettekirjutus lapsevanemale (eestkostjale).

 (7) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 (8) Vallavalitsus võib ettekirjutuse tegemise pädevuse üle anda raamatukogule.

 (9) Tasutud summad laekuvad Saue valla eelarvesse.

§ 9.  Määruse rakendamine

  Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 31. mai 2012 määrus nr 13 „Saue valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine“.

Mati Tartu
Saue Vallavolikogu esimees