ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Kernu valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2013, 19

Kernu valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 19.09.2013 nr 12

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Kernu valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse ja äraveoga Kernu valla haldusterritooriumil.

 (2) Eeskirja reguleerimisalasse ei kuulu:
 1) nõuded reoveesette kasutamisele põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel;
 2) reovee käitlemise tulemusel tekkivad jäätmed;
 3) nõuded reovee kohtkäitlusrajatiste ehitamisele.

 (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
 1) teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad reovee äraveo teenust;
 2) osutavad reovee äraveo teenust.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse järgmisi mõisteid:
 1) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele või kompostimine üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires.
 2) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee kogumismahuti, omapuhasti (kohtpuhasti, mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 ie) või kuivkäimla lampkast.
 3) reovee kogumismahuti – lekkekindel äravooluta rajatis reovee kogumiseks.
 4) purgimiskoht – tekkekohast äraveetud heitvee ja/või fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmise koht.

§ 3.  Reovee kohtkäitlus

 (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

 (2) Erandkorras on mitme kinnistu tarbeks lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

 (3) Reovee kogumismahuti on lubatud paigaldada alale, mida Kernu valla üldplaneeringu ning Kernu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

 (4) Omapuhasti rajamine on keelatud keskkonnaministri poolt kinnitatud Laitse ja Haiba reoveekogumisaladel.

§ 4.  Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

 (1) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellest kulgev lokaalne torustik peab olema lekkekindel.

 (3) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
 1) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas ja puur- ning salvkaevu hooldusalas;
 2) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendatav ning tagatud tühjendusveoki juurdepääs;
 3) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
 4) tuleb vältida sade- ja lumesulamisvee sattumist reovee kohtkäitlusrajatisse;
 5) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
 6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatuse;
 7) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja nendest kulgev lokaalne torustik peab olema külmumiskindel;
 8) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peab olema ventileeritav.

§ 5.  Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

 (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

 (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

§ 6.  Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

 (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab omama registreeringut äriregistris.

 (2) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta.

 (3) Reovett on lubatud purgida üksnes purgimiskohtadesse (Kernu vallas on purgimiskohtadeks Haiba ja Laitse puhastusseadmed). Väljaspool purgimiskohti on reovee keskkonda juhtimine keelatud.

§ 7.  Kuivkäimla tühjendamise tingimused

 (1) Kuivkäimla sisu kompostimine, laialilaotamine või maassekaevamine on kompaktse asustusega territooriumi osadel (tiheasustusaladel) keelatud.

 (2) Kuivkäimla sisu tohib oma kinnistule kompostida vaid hajaasustuses. Kompostitud kuivkäimla sisu tohib väetamiseks kasutada vaid hilissügisel, järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid. Kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 8.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle korraldab vallavalitsus.

 (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

 (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

 (4) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

 (5) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

 (6) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust eeskirja § 6 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

Karl-Erik Tender
Vallavolikogu esimees