Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse nr 7 “Harku valla arengukava aastani 2037” muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2013, 27

Harku Vallavolikogu 31. märtsi 2011 määruse nr 7 “Harku valla arengukava aastani 2037” muutmine

Vastu võetud 26.09.2013 nr 19
jõustumine 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 37 lõike 7 ja § 37 lõike 6 ning Harku Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 21 kehtestatud “Harku valla põhimääruse” § 74 lõigete 1 ja 2 alusel:

§ 1.   Võtta vastu Harku Vallavolikogu 31.03.2011 määruse nr 7 „Harku valla arengukava aastani 2037” muudatused, asendades nimetatud määruse lisas 1 toodud arengukava redaktsiooni käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks Harku Vallavolikogu 29.11.2012 määrus number 21 „Harku valla eelarvestrateegia 2013-2016 kinnitamine“.

§ 3.   Käesolev määrus avalikustatakse Harku valla veebilehel ja õigusaktide registris.

§ 4.   Harku Vallavalitsusel esitada käesolev määrus maavanemale ja Siseministeeriumile.

§ 5.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2014.

Helikar Õepa
Volikogu esimees

Lisa 1 Harku valla arengukava aastani 2037 Harku valla tegevuskava

Lisa 2 HARKU VALLA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2014 - 2017

/otsingu_soovitused.json