Teksti suurus:

Räpina valla 2013. aasta eelarve

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2013, 56

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Räpina valla 2013. aasta eelarve

Vastu võetud 23.01.2013 nr 4
RT IV, 31.01.2013, 39
jõustumine 03.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2013RT IV, 07.05.2013, 1010.05.2013, 2013. aasta eelarve muudatused on kättesaadavad avaldamismärke lingist avanevas "Räpina valla 2013. aasta I lisaeelarve" ning ei ole sisse viidud käesolevasse tervikteksti
25.09.2013RT IV, 08.10.2013, 1211.10.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Räpina Vallavolikogu 20. juuni 2012. a määruse nr 16 „Räpina valla finantsjuhtimise kord” § 4 lõike 4 ja § 6 lõike 10 alusel.

§ 1.   Räpina valla 2013. aasta eelarve tulud, kulud ja finantseerimistegevus (eurodes)

  (1) Põhitegevuse tulud

Tunnus

Nimetus

Summa

30

Maksutulud

1 941 000

3000

Füüsilise isiku tulumaks

1 881 000

3030

Maamaks

60 000

320

Tulu kaupade ja teenuste müügist

203 853

320

Riigilõivud

5 000

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

129 257

3221

Laekumised kultuuriasutuste majandustegevusest

44 400

3222

Laekumised spordiasutuste majandustegevusest

6 096

3233

Üüri ja renditulud

17 100

3238

Muu kaupade ja teenuste müük

2 000

35

Saadavad toetused tegevuskuludeks

1 624 237

3520

Tasandusfond

1 624 237

38

Muud tegevustulud

8 000

3825

Laekumine vee-erikasutusest

3 000

3882

Saastetasud

5 000


Põhitegevuse tulud kokku

3 777 090  (2) Põhitegevuse kuludTegevusala

Nimetus

Summa

01

Üldised valitsussektori teenused

475 698


Antavad toetused

23 400


Muud tegevuskulud

452 298

01111

Vallavolikogu

30 917


Muud tegevuskulud

30917

01112

Vallavalitsus

358 211


Muud tegevuskulud

358 211

01114

Reservfond

37 770


Muud tegevuskulud

37 770

01330

Muud üldised teenused (kinnisvara)

20 000


Muud tegevuskulud

20 000

01600

Valimised

5 400


Muud tegevuskulud

5 400

01600

Muud valitsussektori teenused

23 400


Antavad toetused

23 400

03

Avalik kord ja julgeolek

3 000

03600

Muu avalik kord ja julgeolek

3 000


Muud tegevuskulud

3 000

04

Majandus

222 986


Antavad toetused

90 663


Muud tegevuskulud

132 323

04110

Üldine kaubandus- ja majanduspoliitika

90 663


Antavad toetused

90 663

04510

Vallateede ja tänavate korrashoid

110 560


Muud tegevuskulud

110 560

04730

Turism

11 258


Muud tegevuskulud

11 258

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid

10 505


Muud tegevuskulud

10 505

05

Keskkonnakaitse

104 750


Muud tegevuskulud

104 750

05100

Jäätmekäitlus

24 750


Muud tegevuskulud

24 750

05200

Heitveekäitlus

1 000


Muud tegevuskulud

1 000

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus

79 000


Muud tegevuskulud

79 000

06

Elamu- ja kommunaalmajandus

102 838


Antavad toetused

8 385


Muud tegevuskulud

94 453

06300

Veevarustus

485


Antavad toetused

485

06400

Tänavavalgustus

75 312


Muud tegevuskulud

75 312

06605

Muud elamu- ja kommunaaltegevused

27 041


Antavad toetused

7 900


Muud tegevuskulud

19 141

08

Vaba aeg, kultuur, religioon

585 456


Antavad toetused

75 224


Muud tegevuskulud

510 232

08102

Spordikool

60 052


Muud tegevuskulud

60 052

08102

Sporditegevus

27 450


Antavad toetused

25 450


Muud tegevuskulud

2 000

08105

Räpina Muusikakool

130 177


Muud tegevuskulud

130 177

08105

Teiste OV muusika- ja kunstikoolid

2 629


Muud tegevuskulud

2 629

08107

Noorsootöö ja noortekeskused

13 622


Antavad toetused

13 622

08109

Vaba aja üritused

10 700


Muud tegevuskulud

10 700

08201

Räpina Raamatukogu

59 835


Muud tegevuskulud

59 835

08201

Linte Raamatukogu-Külakeskus

29 720


Muud tegevuskulud

29 720

08201

Leevaku Raamatukogu

21 631


Muud tegevuskulud

21 631

08201

Ruusa Raamatukogu

12 662


Muud tegevuskulud

12 662

08201

Võõpsu Raamatukogu

13 063


Muud tegevuskulud

13 063

08202

Ruusa Kultuurimaja

38 291


Muud tegevuskulud

38 291

08202

Räpina Rahvamaja

80 468


Muud tegevuskulud

80 468

08203

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

24 658


Muud tegevuskulud

24 658

08203

Sillapää loss

12 000


Muud tegevuskulud

12 000

08207

Muinsuskaitse

5 110


Antavad toetused

5 110

08209

Seltsitegevus

31 042


Antavad toetused

31 042

08300

Valla ajaleht

12 346


Muud tegevuskulud

12 346

09

Haridus

1 952 074


Antavad toetused

31 000


Muud tegevuskulud

1 921 074

09110

Lasteaed Vikerkaar

467 161


Muud tegevuskulud

467 161

09110

Teiste OV lasteaiad

21 486


Muud tegevuskulud

21 486

09212

Ruusa Põhikool

157 230


Muud tegevuskulud

157 230

09212

Teiste OV põhikoolid

26 890


Muud tegevuskulud

26 890

09220

Räpina Ühisgümnaasium

1 193 503


Muud tegevuskulud

1 193 503

09220

Teiste OV gümnaasiumid

15 046


Muud tegevuskulud

15 046

09221

Teiste OV täiskasvanute gümnaasiumid

5 658


Muud tegevuskulud

5 658

09500

Erivajadustega laste koolid

28 000


Muud tegevuskulud

28 000

09600

Õpilasveo eriliinid

33 000


Antavad toetused

31 000


Muud tegevuskulud

2 000

09601

Muud hariduse abiteenused

4 100


Muud tegevuskulud

4 100

10

Sotsiaalne kaitse

314 814


Antavad toetused

189 309


Muud tegevuskulud

125 505

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

186 605


Antavad toetused

79 100


Muud tegevuskulud

107 505

10201

Muu eakate sotsiaalne kaitse

4 000


Antavad toetused

4 000

10402

Muu perede ja laste sotsiaalne kaitse

65 601


Antavad toetused

64 601


Muud tegevuskulud

1 000

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

17 000


Antavad toetused

2 000


Muud tegevuskulud

15 000

10701

Riiklik toimetulekutoetus

41 608


Antavad toetused

39 608


Muud tegevuskulud

2 000


Põhitegevuse kulud kokku

3 761 616


Antavad toetused

417 981


Muud tegevuskulud

3 343 635


Põhitegevuse tulem

15 474  (3) Investeerimistegevuse tuludTunnus

Nimetus

Summa


Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine


3502

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt

120000

381

Põhivara müük

6500

3820

Intressitulu hoiustelt

800


Investeerimistegevuse tulud kokku

127 300  (4) Investeerimistegevuse kuludTunnus

Nimetus

Summa


Põhivara soetus


01112

Vallavalitsus

4 208

01330

Kinnisvarainvesteeringud

3 000

04510

Valla teed ja tänavad (ka liikluskorraldus)

197 426

04730

Turism

10 800

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid

169 483

05100

Jäätmekäitlus

12 800

06400

Tänavavalgutus

34 812

08103

Puhkepargid

11 449

08108

Täiskasvanute huviasutused

39 500

08109

Noorsootöö ja noortekeskused

0

08201

Räpina Raamatukogu

9 000

08201

Linte Raamatukogu-Külakeskus

2 900

08201

Leevaku Raamatukogu

2 900

08201

Ruusa Raamatukogu

2 900

08201

Võõpsu Raamatukogu

2 900

08203

Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum

600

08203

Sillapää loss

27 500

09220

Räpina Ühisgümnaasium

14 000

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

41 395


Põhivara soetus kokku

587 573


Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine


05200

Heitveekäitlus

22 000

06300

Veevarustus

26 000

08108

Täiskasvanute huviasutused

49 310


Finantskulud


1700

Võla teenindamine

38 000


Investeerimistegevuse kulud kokku

722 883


Investeerimistegevus kokku

-595 583
[RT IV, 08.10.2013, 12 - jõust. 11.10.2013]

  (5) FinantseerimistegevusTunnus

Nimetus

Summa

208158

Kohustuste võtmine

240 000

20819

Võetud laenude tagasimaksmine

-143 751


Finantseerimistegevus kokku

96 249

1001

Likviidsete varade muutus

-483860§ 2.   Summade kasutamine, mille võrra 2012. a tulud ületasid kulusid

  Suunata 2012. a lõpus kulusid ületanud tulud 2013. a eelarve kuludesse kogumahus 483 860 eurot.

§ 3.   Laenu võtmine

  Lubada vallavalitsusel võtta laenu investeeringute katteks 240 000 eurot.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2013. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Lisa Räpina valla 2013. a eelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json