Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Tõrva linna heakorra eeskiri

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2013, 59

Tõrva linna heakorra eeskiri

Vastu võetud 13.06.2006 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393, 82,480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23,141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610; 2005, 31, 230; 32, 235; 63, 481) § 6 lg 1; § 22 lg 1 p 36¹ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Tõrva linna territooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele heakorra eeskirjad (edaspidi nimetatud Eeskiri).

 (2) Eeskirja ülesandeks on koos riigi vastavate õigusaktidega tagada Tõrva linnas puhtus ja heakord.

 (3) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Tõrva linna territooriumil viibivatele ja/või tegutsevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

 (4) Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt õigusaktidele.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) eeskirja nõuete täitmisel on omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja,
haldaja või kasutaja;
 2) üldkasutatav territoorium – territoorium, mis hõlmab teid, tänavaid, parke, väljakuid, platse, haljasalasid, kinnistuid, ruume, ehitisi, mänguväljakuid, üldkasutatavaid supelrandu jms., mida võivad kasutada kõik isikud;
 3) kinnistu mõistega võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
 4) puhastusala – juriidilise või füüsilise isiku omandis või valduses oleva kinnistu või muu territooriumiga vahetult piirnev üldkasutatav territoorium. Puhastusala ulatub ristsuunast krundi piirist või ehitisest kümne meetri kaugusele, kuid mitte rohkem kui sõidutee (sealhulgas kvartalisisese tee) servani ja veekogude kaldaaladel vee piirini;
 5) heakorratööd – tolmu, liiva, killustiku, prahi, lume ja jää koristamine ning libedustõrje, muru ja rohttaimede niitmine, hekkide pügamine, laoplatside korrastamine;
 6) jäätmemahuti – prügiurn, -konteiner, mitmesektsiooniline prügikonteiner prügi sorteeritud kogumiseks.

§ 3.  Üldised heakorra nõuded

 (1) Füüsilised ja juriidilised isikud on kohustatud järgima järgmisi heakorra nõudeid:
 1) linna üldkasutataval territooriumil võib jäätmeid ja prügi ladustada vaid selleks
ettenähtud kohtadesse;
 2) puhastusalal ei või olla prahti ja muid jäätmeid;
 3) puude mahavõtmine või kärpimine (v.a viljapuud, marjapõõsad, hekid oma
krundil) võib toimuda linnavalitsuse raieloa olemasolul;
 4) kruntide piirdeaiad peavad olema korras, hekid peavad olema pügatud. Kasvav rohi peab olema kruntidel niidetud, lehed riisutud ning krundile sattunud praht ja jäätmed koristatud. Kasvava rohu kõrgus võib olla maksimaalselt 10 cm;
 5) tänava ääres kasvavate puude võrad ning jalgteele ulatuvate põõsaste oksad peavad olema jalgtee kohalt vähemalt 2 m kõrguselt lõigatud. Kasvavate puude külge on keelatud tarade, traatide jms kinnitamine ning nende kasutamine puuriitade jms. toestamiseks;
 6) pesu võib kuivatada rõdudel varjatult (st. piirdest allpool) ning eraomandis olevatel kruntidel tagapool ehitusjoont või hekiga piiratud alal;
 7) tahket kütet, ehitusmaterjale jms. võib hoida krundi piires tagapool ehitusjoont ja laoplatsidel korralikult ladustatuna. Erandkorras on tahke kütte, ehitusmaterjalide jms mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile lubatud tingimusel, et territoorium koristatakse 24 tunni jooksul ja ei takistata liiklust ning kaasinimesi;
 8) ehitusobjektid peavad olema varustatud piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumist objektile. Piirdel peab olema info territooriumi valdaja ja tööde läbiviija kohta. Ehitusplats peab olema koristatud;
 9) ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja peab vältima nimetatud töödega seonduva igasuguse prahi sattumise sõidu- ja kõnniteele;
 10) kauplemise või toitlustamisega tegelevad isikud ja ettevõtted on kohustatud hoidma müügikoha ja selle ümbruse puhta ja paigaldama sinna vajalikul arvul prügikaste või urne ning organiseerima nende tühjendamise, talvisel ajal tagama küllaldase libeduse tõrje, mis tagaks inimeste liiklusohutuse;
 11) üldkasutataval territooriumil vabaõhuürituse korraldamisel kohustub ürituse korraldaja tagama tema kasutusse antud territooriumi korrastamise kolme tunni jooksul peale ürituse lõppemist;
 12) sõidukite pikemaajalistel parkimisel tuleb jälgida, et see ei segaks üldkasutataval territooriumil lumekoristus- ja muid heakorratöid;
 13) mitte hoidma tänaval või krundil selle üldist välisilmet rikkuvaid asju (auto- vrakid, mööbel jms);
 14) toru-, elektri- ja muude trasside ning kommunikatsioonide omanikud peavad tagama liikluse ja kaasinimeste ohutuse. Ohtlikud kohad peavad olema tähistatud ja oht peab olema likvideeritud 24 tunni jooksul arvates avastamisest;
 15) kuulutusi, reklaame ja teisi teatisi võib paigaldada ainult selleks ettenähtud kohtadesse ning ettenähtud tingimustel; kuulutuse, reklaami või teatise tähtaja möödumisel see eemaldatakse ülespanija poolt;
 16) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid;
 17) paigaldama kinnistule ettenähtud kohta vajalikul määral jäätmemahuteid ja neid õigeaegselt tühjendama, sõlmima jäätmeveolepingu linna poolt aktsepteeritud jäätmeluba omava ettevõttega. Omanik peab korraldama kinnistul jäätmekäitlust vastavalt Tõrva linna jäätmehoolduseeskirjale;
 18) tagama heitvee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise ja õigeaegse tühjendamise;
 19) regulaarselt tuleb puhastada krundil ja puhastusalal olevad sadeveekraavid ning truubid;
 20) kaevetööde tegemiseks ja truupide paigaldamiseks peab olema linnavalitsuse luba;
 21) krundil või puhastusalal tuleb kindlustada tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
 22) katuselt, räästast või muudest kohtadest tuleb koheselt eemaldada varisemis- ohtlikud kivid, plaadid, samuti lumi ja jää ning erandkorras tähistada ohtlik maa-ala. Nimetatud tööde tegemisel tuleb tagada ohutus;
 23) talvel tuleb kasutatavate hoonete välistrepid õigeaegselt puhastada lumest ja jääst ning neid vajaduse korral liivatada. Puhastusalal on libeduse tõrjet lubatud teha liiva ja graniitkillustikuga;
 24) kahe- või enamkorterilise hoone puhul tuleb tagada korterite välisustel numbrisiltide olemasolu;
 25) hoone tuleb varustada ka pimedal ajal nähtavate numbrisiltidega (soovitavalt sinine taust ja valged numbrid ) ja ristmikel asuvatele hoonetele tuleb linnavalitsusel paigaldada kokkuleppel hoone omanikuga tänavate nimesildid.

 (2) Tõrva linna territooriumil on keelatud:
 1) prügi, jäätmete, solgi ja keskkonnaohtlike ainete ning materjalide paigaldamine ja ladustamine selleks mitteettenähtud kohtadesse ja teiste isikute omandis või valduses olevale territooriumile;
 2) akendest ja rõdudelt kloppida või harjata vaipu, mööbli- ning voodiriideid jms;
 3) pumbata vett oma territooriumilt sõiduteele või haljasalale, välja arvatud kraavi olemasolul puhastusalal;
 4) visata ühiskanalisatsiooni või veekogudesse prahti, pühkmeid või pinnast;
 5) lahtise tulega puulehtede, okste, kokkuriisutud prahi jms. põletamine kinnistul hiljem kui kaks nädalat lume sulamise möödumisest;
 6) lume sulatamine soola, soolaseguse liiva või teiste kemikaalidega sõidu- ja kõnniteedel, v.a. linnavalitsuse poolt piiritletud tänavatel. Soolaga segatud lume koristamisel on lubatud seda ladestada ainult selleks ettenähtud kohtadesse;
 7) lumetõrje tööde teostamisel on keelatud lume ladestamine sõiduteele;
 8) sõita laadimistöödeks kõnniteele üle 3500 kg täismassiga veokiga;
 9) haljasalade, teekatte, puude, põõsaste, pargiinventari valgustite, skulptuuride jms kahjustamine või lõhkumine, joonistada ehitiste seintele või määrida seda mingil muul viisil;
 10) puude külge, linna omandis olevatele hoonetele ja üldkasutataval territooriumil asuvale inventarile (bussiootepaviljonid, tänavavalgustuspostid jms.) reklaami või muu teabevahendi paigaldamine ilma omaniku kirjaliku nõusolekuta;
 11) sõita mootorsõidukitega või parkida neid kõnniteedel, haljasaladel, parkides, mänguväljakutel, staadionitel ja teistes kohtades, mis pole selleks ette nähtud (välja arvatud omaniku loal);
 12) olme-, ehitus- ja ohtlike jäätmete maasse kaevamine, veekokku uputamine, ladestamine metsa või mujale selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
 13) telkida või teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas ja ilma kinnistu omaniku loata;
 14) pesta või ujutada looma üldkasutatavas supluskohas;
 15) risustada ja reostada linna territooriumi (sh. sülitada, urineerida, roojata, loopida
prahti, suitsukonisid jms).

§ 4.  Põllumajandusloomade ja kodulindude pidamine

 (1) Põllumajandusloomade ja kodulindude pidamine on lubatud linnavalitsuse nõusolekul.

 (2) Põllumajandusloomade ja kodulindude karjatamine üldkasutataval territooriumil on keelatud.

 (3) Põllumajandusloomade ja kodulindude sõnnik peab olema ladestatud kompostris või patareis, kaetud vastava materjaliga, et ei levitaks lõhna ega reostaks loodust.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 66² alusel.

 (2) Tunnistada kehtetuks Tõrva linnavolikogu 11.oktoobri 2002 määrus nr 18 “Heakorra eeskirja kehtestamine”.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.juulist 2006.

Ülle Juht
Volikogu esimees