Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Projektitoetuse andmise tingimused ja kord Vormsi vallas

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.07.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2014, 19

Projektitoetuse andmise tingimused ja kord Vormsi vallas

Vastu võetud 29.09.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1p 5 ja Noorsootöö seaduse § 8 lg 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib vallavalitsuse e. toetuse andja eelarvelistest vahenditest Vormsi valla territooriumil projektitoetuste taotlemise, taotluste menetlemise, väljamaksmise, tagasinõudmise ning järelevalve tingimusi ja korda.

§ 2.   Mõisted

  (1) Projektitoetus - (edaspidi toetus) valla eelarvest antav sihtotstarbeline toetus ürituste ja noorteprojektide korraldamiseks ning teistest allikatest rahastatavate projektide omaosaluse katmiseks.

  (2) Projekt - (edaspidi taotlus) vallaeelarvest toetuse saamiseks esitatud taotlus koos lisadokumentidega.

  (3) Noorteprojekt - (edaspidi taotlus) seitsme kuni kahekümne kuue aastastele füüsilistele isikutele mõeldud tegevuste ja ürituste läbiviimiseks esitatud projekt.

  (4) Abikõlbulikud kulud - kulud, millele saab taotleda toetust valla eelarvest.

2. peatükk TOETUSTE ANDMINE, TAOTLEMINE JA TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Toetuse andmise alused ja toetusvoorude tähtajad

  (1) Vormsi valla eelarves nähakse ette vahendid käesolevas määruses sätestatud toetuste andmiseks.

  (2) Toetuse andmine toimub avaliku konkursi korras vastavalt käesoleva määrusega kehtestatud toetusvooru laekunud taotluste läbivaatamisele.

  (3) Taotlusvoorud avatakse neli korda aastas ja taotluste esitamise tähtajad on 20. jaanuar, 20. mai, 20. juuli ja 20. september. Info taotlusvooru avanemise kohta avaldatakse valla kodulehel hiljemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.
23.01.2015 09:52
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus § 3 lõikes 3 asendatud sõna "kolm" sõnaga "neli". Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel arvestades Vormsi Vallavalitsuse 22.01.2015 taotlust

§ 4.   Toetatavad tegevused

  Käesoleva korra alusel toetatakse:
  1) avalike ürituste ja koolituste korraldamist Vormsi vallas;
  2) Vormsi noortele avatud ja neid kaasavaid noorteprojekte;
  3) Vormsi eripärase rahvakultuuri uurimise, edasikandmise ja tutvustamisega seotud tegevusi ning rahvusvahelistes kultuuri- ja koostööprogrammides osalemist.

§ 5.   Toetuse määr ja abikõlbulikud kulud

  (1) Toetuse määr on kuni 90 % projekti maksumusest;
  1) teistest allikatest rahastatavate projektide puhul kuni 90% omaosaluse maksumusest.

  (2) Abikõlbulikud kulud on:
  1) kulud, mis on otseselt seotud käesoleva määruse § 4 nimetatud tegevuste läbiviimisega.
  2) toitlustamiskulud, mis on seotud laste-, noorte või rahvaspordiüritustel osalejate või noorte projektlaagris osalejate toitlustamisega.
  3) teistest allikatest rahastatavate Vormsi eripärase rahvakultuuri uurimise, edasikandmise ja tutvustamisega seotud tegevuste ning rahvusvahelistes kultuuri- ja koostööprogrammides osalemise projektide omaosaluse kulud.
  4) teistest allikatest rahastatavate Vormsi eripärase rahvakultuuri uurimiseks, edasikandmiseks ja tutvustamiseks vajalike vahendite soetamise kulud (näiteks trükised, andmekandjad, rahvariided, muusikariistad jne).

  (3) Abikõlbulikud ei ole järgmised kulud:
  1) juriidiliste isikute asutamiskulud;
  2) esinduskulud ja kingitused;
  3) liikmemaksud;
  4) igapäevased tegevus- ja majanduskulud;
  5) toitlustamise ja alkohoolsete jookide ostmisega seotud kulud;
  6) kinnisvaraga seotud investeeringud;
  7) materiaalsete vahendite soetamine, välja arvatud konkreetse ürituse tarbeks soetatud ühekordsed kulumaterjalid;
  8) enne taotlusvooru taotluste esitamise lõpptähtaja saabumist tehtud kulutused ning projekti seisukohalt muud põhjendamatud kulud.

§ 6.   Taotlemine

  (1) Toetust on õigustaotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel tegevusteks, mis toimuvad Vormsi vallas või on muul viisil seotud Vormsi vallaga ning vastavad valla arengukavale.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele tähtaegselt käesoleva määruse lisas toodud vormikohase taotluse.

  (3) Taotlus peab vastama vähemalt järgmistele nõuetele:
  1) iga ürituse kohta vormistatakse eraldi taotlus;
  2) ürituse eelarve peab olema kõikide kululiikide viisi lahtikirjutatud (materjalid, töötasud, transport, majutus, toitlustus, esinejad jne);
  3) taotletava toetuse kohta peavad olema esitatud hinnapakkumised (vähemalt üks, soovitav on lisada ka võrdlev hinnapakkumine). Kui hinnapakkumist ei olnud võimalik võtta, või teenuse hinnakiri on internetist leitav (näiteks praamiüleveo hinnad) siis tuleb esitada hinnakalkulatsioon ja viidata allikale.
  4) teistest allikatest rahastatavate projektide omaosaluse katmise taotlemisel peab olema lisatud teisele rahastusallikale esitatud taotlus ja eelarve.

§ 7.   Taotlejale esitatavad nõuded

  Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  2) taotlejal ja taotleja esindajal ei ole Vormsi Vallavalitsuse ees täitmata rahalisi kohustusi;
  3) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  4) taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist „Karistusregistri seaduse“ kohaselt kustutatud.
  5) taotlejal ei ole vallavalitsuse varasematest taotlusvoorudest saadud toetuste aruande võlgu.

3. peatükk TAOTLUSTE MENETLEMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE 

§ 8.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotluse vastuvõtja täidab kvalifitseerimislehe (lisatud) ja viib läbi taotluse esmase tehnilise hindamise.
  1) kui kvalifitseerimislehe punktides 1-4 on üks või rohkem ei vastust, siis taotlus ei kvalifitseeru ja selles taotlusvoorus läbivaatamisele ei kuulu. Taotlejale saadetakse mittekvalifitseerumise kohta teade, millele lisatakse täidetud kvalifitseerimisleht;
  2) kui kvalifitseerimislehe punktides 5-10 on puudusi, siis antakse Taotlejale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil 5 päevane tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Taotleja on kohustatud vallavalitsuse põhjendatud nõudmisel esitama täiendavaid dokumente.

  (3) Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, võib taotluse jätta läbi vaatamata. Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat koos kirjaliku põhjendusega.

§ 9.   Taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsuse tegemine

  (1) Taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Otsustamisel ei lähtu vallavalitsus ainult taotluse üksikust omadusest, vaid hindab seda kompleksselt ja võib põhjendatud juhul jätta selle osaliselt või täielikult toetamata.

  (3) Otsus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) toetuse saaja nimi;
  2) toetatud tegevuste kirjeldus;
  3) toetuse suurus eurodes;
  4) toetuse mitterahuldamise korral põhjendus.

  (4) Vallavalitsuse otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil 7 päeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

§ 10.   Lepingu sõlmimine ja toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse saajaga sõlmitakse vormikohane leping, mis on toetuse väljamaksmisel aluseks.

  (2) Lepingus sätestatakse muuhulgas:
  1) toetuse kasutamise otstarve ja periood ning toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  2) aruande esitamine ja vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  3) tagasimaksmise kohustus lepingu rikkumise ja toetuse mittesihipärase kasutamise korral.

  (3) Toetatud tegevuse või ürituse ärajäämisel lõpetatakse toetuse saajaga leping ja toetuse saaja on kohustatud toetuseks eraldatud summa tagastama 10 päeva jooksul.

4. peatükk ARUANDLUS 

§ 11.   Aruande esitamine

  Toetuse saaja esitab vormikohase toetuse kasutamise aruande, millele peavad olema lisatud kuludokumentide ja maksedokumentide koopiad projekti kogumaksumuse ulatuses.

§ 12.   Aruande menetlemine

  (1) Aruanne vaadatakse läbi 30 päeva jooksul arvates aruande esitamisest.

  (2) Aruande menetlemisel kontrollitakse, kas:
  1) esitatud on kõik kulu ja maksedokumendid;
  2) tehtud kulutused on tegevuste ja kululiikide lõikes põhjendatud;
  3) toetuse saaja tegevus vastab taotlusele ja toetuse kasutamise lepingule.

  (3) Kui aruanne sisaldab puudusi, antakse kuni 7 päeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Kui aruanne ei ole nõuetekohane, esitatakse aruanne vallavalitsusele läbivaatamiseks, kes otsustab toetuse tagasi nõudmise juhul kui:
  1) määratud tähtpäevaks ei ole puudusi kõrvaldatud;
  2) esitatud on valeandmeid;
  3) tegevused pole tähtajaliselt ellu viidud;
  4) toetuslepingut on rikutud.

  (5) Otsus toetuse tagasi nõudmise kohta tehakse teatavaks kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

5. peatükk TOETUSE ANDJA JA TOETUSE SAA JA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus:
  1) esitada kirjalik põhjendatud taotlus tegevuste ajakava või kulude jaotuse (kavandatud tegevuste muutmine ei ole lubatud) ja eelarve muutmiseks enne toetuse kasutamist;
  2) saada toetuse andjalt teavet ja nõu, mis on seotud toetuse saaja kohustuste täitmisega.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) kasutama toetust sihipäraselt;
  2) esitama toetuslepingus ettenähtud tähtajaks toetuse kasutamise aruande;
  3) võimaldama järelevalvet või auditit läbiviival isikul juurdepääsu kõikidele toetuse kasutamisega seotud dokumentidele 14 tööpäeva jooksul sellekohasest nõudmisest arvates;
  4) toetuse kasutamisel teavitama avalikkust, et toetaja on vallavalitsus.
  5) teavitama viivitamata toetuse andjat asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist või mille korral tegevuste jätkamine ei ole otstarbekas;
  6) käesoleva määruse § 12 lg 4 sätestatud juhul maksma toetuse tagasi vastavalt otsusele.

§ 14.   Toetuse andja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse andja võib lepingu erakorraliselt üles öelda valla majandusraskuste korral, teavitades sellest kirjalikult vähemalt 30 päeva ette.

  (2) Toetuse andja teavitab avalikkust eraldatud toetuste kohta valla ajalehes.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Määruse rakendamine

  (1) Käesolev määrus jõustub 1. november 2014.a.

  (2) Vormsi Vallavolikogu 2010. aasta 3. mai määrus nr 10 „Vormsi valla eelarvest kodanikualgatuse ja mittetulundusühenduste toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Käesolevale määrusele on lisatud taotluse vorm, kvalifitseerimisleht, toetuslepingu ja aruande vorm.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm

Lisa Kvalifitseerimisleht

Lisa Toetuslepingu vorm

Lisa Aruande vorm

/otsingu_soovitused.json