HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2014, 35

Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 06.09.2011 nr 7
RT IV, 21.11.2011, 82
jõustumine 15.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.10.2012RT IV, 12.10.2012, 5615.10.2012
30.09.2014RT IV, 08.10.2014, 1311.10.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga sätestatakse lapse Saku valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) vastuvõtmine ja väljaarvamine.

  (2) Lasteasutusse võetakse Saku valla territooriumil elav 1,5- kuni 7-aastane laps, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on avalduse esitamisest kuni lapse lasteasutusse võtmiseni Saku vald.

  (3) Võimalusel võetakse ühest perest pärit lapsed samasse lasteasutusse.

  (4) Saku Vallavalitsuse ettepanekul võetakse lasteasutusse väljaspool järjekorda laps, kes vajab lasteaiakohta tema arengu huvidest lähtuvalt, mitmikud, vallavalitsuse ametnike ja töötajate ning hallatavate asutuste töötajate lapsed asutuse juhi põhjendatud taotluse alusel.
[RT IV, 08.10.2014, 13 - jõust. 11.10.2014]

  (5) Arvestust laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor (edaspidi direktor).

  (6) Lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale (edaspidi vanem) lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda, Saku Vallavolikogu määrust “Koolieelsete lasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa määr ja tasumise kord”.

  (7) Vanemal on õigus saada informatsiooni vabade kohtade olemasolust lasteasutuses ja muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

§ 2.   Lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile vormikohase kirjaliku avalduse (lisa 1).

  (2) Avalduse alusel kantakse § 1 lõike 2 tingimustele vastav laps elektroonselt peetavasse Saku valla lasteasutuste järjekorda. Järjekorra koha aluseks on avalduse esitamise kuupäev, avalik vaade järjekorrale on lapse isikukoodi põhine.

  (3) Lapse vastuvõtul lasteasutusse arvestatakse ajaliselt varem esitatud avaldusi.

  (4) Kui vanema poolt eelistatud lasteasutuses puudub vaba koht ja kohta pakutakse teise lasteasutusse ning kui lapsevanem võtab koha vastu, jääb laps vanema kirjaliku teate alusel soovitud lasteasutuses kohataotlejana järjekorda.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatu ei kehti Saku alevikus asuvate lasteasutuste osas.

  (6) Kui vanem on kahel korral loobunud pakutavast kohast, viiakse laps Saku valla lasteasutuste järjekorra lõppu.

  (7) Direktor komplekteerib lasteasutuse rühmad hiljemalt 20. aprilliks ja kinnitab rühmade nimekirjad 1. septembriks. Kohatasu maksmine algab lapse lasteasutusse vastuvõtmise kuust, kuid mitte hiljem kui 1. septembrist.

  (8) Direktor teatab vanemale kirjalikult hiljemalt 1. maiks lapsele koha eraldamisest lasteasutuses. Ühe nädala jooksul teatise saamisest arvates on vanem kohustatud teatama lasteasutusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koha vastuvõtmisest või loobumisest või avalduses esitatud andmete muutmisest.

  (9) Vaba koha tekkimisel võetakse laps järjekorra alusel lasteasutusse kogu õppeaasta kestel.

  (10) Enam kui kaks kuud puuduva lapse kohale võib järjekorra alusel ajutiselt vastu võtta teise lapse.

  (11) Tingimuste olemasolul pakub lasteasutuse direktor järjekorra alusel lapsele osaajalist kohta. Direktor kinnitab käskkirjaga osaajalise koha eraldamise lapsele.

  (12) Osaajalise koha saanud laps jääb vanema kirjalikul soovil Saku valla lasteasutuste järjekorda.

§ 3.   Lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirja alusel.

  (2) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks (v.a lapse kooliminek) esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse vähemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lahkumise aeg.

  (3) Direktor arvab lapse lasteasutusest välja seoses lapse kooliminekuga.

  (4) Direktor võib lapse lasteasutusest välja arvata:
  1) [kehtetu - RT IV, 12.10.2012, 56 - jõust. 15.10.2012]
  2) vallavalitsuse ettepanekul, kui lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus pole tasunud kehtestatud lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse eest ühe lapse kohta kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist.

  (5) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel teatab direktor vanemale kolme tööpäeva jooksul arvates käskkirja andmisest. Kirjalik teade saadetakse vanemale väljastusteatega kirja teel või antakse vanemale allkirja vastu.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 15. septembril 2011.

Lisa 1 AVALDUS LAPSE LASTEASUTUSE JÄRJEKORDA VÕTMISEKS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json