Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2020, 2

Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetamise kord

Vastu võetud 30.09.2020 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Kadrina valla eelarvest kultuuri- ja spordiürituste ning tegevuste toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ja kasutamise üle järelevalve teostamise tingimused ja korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada kultuuri- ja spordialast tegevust Kadrina vallas.

§ 2.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, seltsingud ja füüsilised isikud (edaspidi taotleja või saaja).

  (2) Toetust antakse tegevusteks, mis on suunatud valla elanikele vaba aja sisustamiseks või mis on seotud valla esindamisega alljärgnevalt:
  1) kultuuri- ja spordiüritusteks;
  2) tegevustoetuseks.

  (3) Tegevustoetust ei anta või vähendatakse, kui juhendaja saab antud tegevuseks vallalt tasu.

  (4) Toetust antakse taotlejale, kellel puuduvad ajatamata maksuvõlad taotluse rahuldamise otsuse hetke seisuga. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt.

  (5) Toetust ei anta kui taotlejal on võlgnevused valla ees.

  (6) Toetust ei anta, kui taotleja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või tehtud pankrotiotsus.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Kadrina Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) vormikohase taotluse e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 15. novembriks toetuse saamiseks järgmise aasta eelarvest ning 15. aprilliks jooksva aasta eelarvest.

  (2) Ürituse sh projekti toetuse taotluses esitatakse:
  1) taotleja nimi või nimetus, registri- või isikukood
  2) taotleja kontaktandmed;
  3) pangakonto number;
  4) ürituse nimetus;
  5) toetuse kasutamise eesmärk, kavandatavad tegevused ja ajakava;
  6) ürituse eelarve sh oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu.

  (3) Tegevustoetuse taotlemisel esitatakse:
  1) taotleja nimi või nimetus, registri- või isikukood
  2) taotleja kontaktandmed;
  3) pangakonto number;
  4) tegevus(t)e kirjeldus;
  5) tegevus(t)e eelarve sealhulgas oma-ja kaasfinantseeringu olemasolu;
  6) ülevaade jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
  7) rahvastikuregistri järgi Kadrina vallas elavate osalejate nimekiri.

  (4) Toetuse taotlusi üksikürituste korraldamiseks võetakse vastu eelarveaasta jooksul, kuid taotluse rahuldamine toimub üksnes eelarves ettenähtud vahendite olemasolu korral.

  (5) Toetuste taotluse ja aruande vormid kehtestab vallavalitsus.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Ametiasutus kontrollib 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest taotluse vastavust käesoleva korra §-des 1 ja 2 sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab sellest kirjalikult e-posti teel taotlejale ja annab kuni 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Taotlused vaatab läbi volikogu kultuurikomisjon, kuhu on kaasatud vallavanem, valla kultuurivaldkonna eest vastutav isik ja valla spordivaldkonna eest vastutav isik.

  (3) Kultuurikomisjon teeb hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest taotluse rahuldamise kohta ettepaneku vallavalitsusele.

  (4) Vallavalitsus kinnitab korraldusega taotlused kuni 10 000 eurot.

  (5) Vallavalitsusel on õigus rahuldada taotlused täies mahus või osaliselt või jätta rahuldamata ühes põhjuse ära näitamisega.

  (6) Taotlused üle 10 000 eurot esitatakse volikogule otsustamiseks koos vallavalitsuse ettepanekuga.

§ 5.   Toetuse eraldamine ja järelevalve

  (1) Toetuste kogumahu määramisel on aluseks vallavolikogu poolt vastuvõetud eelarves kultuuri-ja spordiüritustele ja tegevustoetustele planeeritud summa.

  (2) Maksimaalne toetuse määr on 70% ürituse või tegevuse maksumusest.

  (3) Vallavalitsus ja vallavolikogu tulenevalt käesoleva korra §-st 4 otsustavad toetuse eraldamise või eraldamata jätmise. Toetuste eraldamise järgmise aasta eelarvest otsustab vallavalitsus 30 tööpäeva jooksul eelarve vastuvõtmisest. Jooksva aasta eelarvest toetuste eraldamise otsustab vallavalitsus kultuurikomisjoni ettepaneku saamisel 14 tööpäeva jooksul.

  (4) Toetuse kasutamise kohta esitab toetuse saaja vormikohase aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppu

  (5) Ametiasutusel on õigus nõuda toetuse kasutamise aruande juurde vajadusel kuludokumentide koopiaid, selgitusi, vahearuandeid ja viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (6) Toetuse saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates toetuse eraldamise otsuse vastuvõtmisest.

  (7) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetuse suurus ja kasutamise eesmärk;
  3) toetuse maksmise tähtaeg;
  4) poolte õigused ja kohustused sh toetuse saaja kohustus teavitada trükistel ja teistes infokanalites toetuse andjana Kadrina valda;
  5) toetuse kasutamise aruande esitamise kohustus ja esitamise tähtaeg,

  (8) Toetuse maksmist ja kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle teostab ametiasutus.

  (9) Ametiasutusel on õigus nõuda toetus tagasi või teha ümberarvestus:
  1) kui toetuse saaja ei esita tähtaegselt toetuse kasutamise kohta aruandeid ja/või nõutud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) kui toetust ei ole kasutatud taotluses kirjeldatud eesmärgil;
  3) kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) kui tegevuse käigus vähenes tegelik toetuse kasutamise suurus;
  5) kui tegevustoetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
  6) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse sätteid rakendatakse tagasiulatuvalt Kadrina Vallavolikogu 28. mai 2014. aasta määruse nr 13 „Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamise kord” alusel 15. oktoobriks esitatud taotluste menetlemisele.

  (2) Käesoleva määruse jõustumisel tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 28. mai 2014. aasta määrus nr 13 „Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamise kord”.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Viise
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json