Teksti suurus:

Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määruse nr 39 "Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord“ muutmine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2020, 6

Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määruse nr 39 "Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.09.2020 nr 105

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Elva Vallavolikogu 21.05.2018 määrust nr 39 "Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord" järgmiselt:
  1) Muuta määruse § 4 lg 1. "Taotlus esitatakse vallavalitsusele üldjuhul infosüsteemis Spoku hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. novembriks. Kui taotlust ei ole võimalik esitada infosüsteemis Spoku, on taotlus lubatud esitada E-posti teel või kirjalikult.";
  2) Muuta määruse § 4 lg 2. "Erandjuhtudel, kui taotlust ei saanud põhjendatult esitada lõikes 1 sätestatud kuupäevaks, võib taotluse esitada eelarveaasta jooksul toetuse eraldamiseks projektitoetuste reservfondist.";
  3) Muuta määruse § 4 lg 4. "Kaasfinantseeritav summa on 10% projekti eelarvest, kaasfinantseerimiseks loetakse peale rahalise panuse ka projektis osalemist vallapoolse tegevuse, teenuse või tootega, mis on ümber arvutatuna näidatud rahalises vääringus. Vallavalitsusel on õigus kaasfinantseeritavat osalusprotsenti vähendada või suurendada.";
  4) Muuta määruse § 4 lg 5. "Taotlus peab sisaldama taotleja andmeid, infot taotleja kohta, eelarvest taotletavat summat ja muid vormil nõutud andmeid, mis on vajalikud projekti hindamiseks, toetuse eraldamiseks, ülekandmiseks ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamiseks.";
  5) Täiendada määrust § 5 lg 3 p-ga 5. "mis on kultuurilooliste ehitiste ehitamisega seotud projektide, uuringute ja muude dokumentide koostamiseks.;
  6) Muuta määruse § 5 lg 4 p 5. "projektile, mis on taotlemise hetkeks juba toimunud.";
  7) Muuta määruse § 7 lg 3 p 2. "eeldatav kasulikkus Elva vallale, sh osalejate ja/või kasusaajate arv (kuni 30 punkti);";
  8) Tunnistada kehtetuks määruse § 7 lg 3 p 4.;
  9) Muuta määruse § 7 lg 3 p 5. "teavitusplaan (kuni 10 punkti).";
  10) Muuta määruse § 8 lg 2. "Esindusürituse toetuse taotlejad esitavad § 4 lõikes 5 kirjeldatud tingimustel taotluse 1. oktoobriks.";
  11) Muuta määruse § 8 lg 7. "Toetuse kasutamise kohta sõlmib vallavalitsus lepingu määruse paragrahvis 9 lõikes 5 sätestatud korras.";
  12) Muuta määruse § 9 lg 7. "Kui projekt, milleks toetus eraldati, jääb ära või muutub oluliselt, on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt informeerima vallavalitsust ning üle kantud toetuse tagastama. Sel juhul suunatakse eraldatud või tagasikantud summa projektitoetuste reservi.";
  13) Täiendada määruse § 9 lg 8 ja lisada kolmas lause. "Toetust ei eraldata juhul kui projektitoetuste reservis puuduvad vastavad vahendid."
  14) Täiendada määruse § 10 lg 2 p-ga 4. "üritus toimus taotluses märgitud prognoosist väiksemas mahus ning sellega seoses vähenes ka ürituse eelarve maht."
  15) Muuta määruse § 11 lg 2. "Taotluste ja aruande vormid vastavalt toetuse liigile koostab vallavalitsus."

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json