Teksti suurus:

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2020, 8

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimääruse muutmine

Vastu võetud 01.10.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 määruses nr 32 „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5. Ameti tegevusvaldkond

Ameti tegevusvaldkond on osalemine avaliku korra tagamisel, linnavolikogu õigusaktide täitmise järelevalve tegemine, ajutine liikluse reguleerimine, sisevalveülesannete täitmine Tallinna linna asutustes, Tallinna linna abitelefoni haldamine, elanikkonnakaitse ja kriisireguleerimisega seotud ülesannete täitmine ning supluskohtades rannavalveteenuse korraldamine.“;

2) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) korrakaitseorgani ülesannete täitmine korrakaitseseaduse, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, pakendiseaduse, jäätmeseaduse, liiklusseaduse, ühistranspordiseaduse, ehitusseadustiku, looduskaitseseaduse, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse, reklaamiseaduse ja muude õigusaktide alusel ning seadustes sätestatud riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete kohaldamine.“;

3) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) Tallinna linna abitelefoni haldamine;“;

4) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) linnale kuuluvate rajatiste ebaseadusliku kaubandustegevuseks kasutamise üle järelevalve tegemine.“.

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json