Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Andeka sportlase ja eduka tulemuse toetamise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2020, 18

Andeka sportlase ja eduka tulemuse toetamise kord

Vastu võetud 07.10.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punktide 2, 21 ja 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Kuusalu valla andeka sportlase ja eduka tulemuse toetamise kord (edaspidi: Kord) reguleerib Kuusalu valla eelarvest andekate sportlaste ja edukate tulemuste taotlemist, määramist ja maksmist.

  (2) Andeka sportlase toetust eraldatakse sihtotstarbelisena treeningtegevuses ja võistlustel osalemiseks ning spordiinventari soetamiseks.

  (3) Eduka tulemuse ühekordset preemiat eraldatakse silmapaistva tulemuse saavutamisel.

§ 2.   Mõisted ja toetuse liigid

  (1) Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) andekas sportlane – rahvastikuregistri andmetel Kuusalu valla 12 kuni 26 aastane noorsportlane, kes on saavutanud spordialal märkimisväärseid tulemusi ning omab treeneri põhjendatud soovituskirja;
  2) edukas tulemus - Kuusalu valla rahvastikuregistrisse kantud noorsportlase riiklikul või rahvusvahelise tasemel saavutatud silmapaistev sportlik tulemus.

  (2) Toetust makstakse:
  1) andeka sportlase toetamiseks;
  2) väljapaistva tulemuse saavutanud sportlasele või võistkonnale.

§ 3.   Andeka sportlase toetuse taotlemine ja aruandlus

  (1) Andekale sportlasele toetuse saamiseks esitab täisealine andekas sportlane, andeka sportlase seaduslik esindaja või spordiklubi vormikohase allkirjastatud taotluse 15.novembriks vallavalitsusele koos spordiklubi põhjendatud soovituskirjaga. Taotlusvoor on avatud vähemalt 3 nädalat. Kui taotluste esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

  (2) Andeka sportlase toetust võib vallavalitsus maksta sportlasele, kes kuulub oma ala esinduskoondisse või on spordiseaduse mõistes (§ 4 punkt 3) spordiklubi liikmelisuse kaudu spordialaliidu liige, mille koosseisu kuulub vähemalt sada sportlast ja on saavutanud oma vanuseklassis üleriigilistel võistlustel või Eesti või Euroopa või maailma meistrivõistlustel, kus on osalejaid vähemalt viis, kahe viimase aasta jooksul 1.- 3. koha.

  (3) Spordiklubi esitab valdkonna ametniku ettepanekul oma klubi taotlejate põhjendatud järjestuse, kui taotlejaid on rohkem kui üks.

  (4) Taotlusi kontrollib vallavalitsuse ametnik ja edastab need 15 päeva jooksul valdkonna eest vastutavale komisjonile hinnangu andmiseks. Ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (5) Puuduste esinemisel taotluses informeeri ametnik sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 7 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puuduseid, teavitatakse sellest taotlejat ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (6) Valdkonna komisjon teeb ettepaneku vallavalitsusele andeka sportlase toetamiseks või mittetoetamiseks.

  (7) Andeka sportlase toetus on vallaeelarve spordi treeningrühmade toetussummast kuni 10%. Maksimaalne aastane toetus ühele sportlasele on kuni 1000 eurot.

  (8) Toetuse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (9) Toetus kantakse taotluses esitatud arvelduskontole ja toetust võib kasutada sihtotstarbeliselt taotluses esitatud noore sportliku tegevuse toetamiseks.

  (10) Toetuse saaja kajastab Kuusalu valda kui oma toetajat reklaamides, riietusel või avalikel esinemistel.

  (11) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande koos kuludokumentidega ja maksekorraldustega hiljemalt järgmise aasta 31. jaanuariks.

  (12) Aruande õigsust kontrollib valdkonna ametnik ja teeb vajadusel ettepaneku puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste mittekõrvaldamisel puudub taotlejal õigus uue taotluse esitamiseks.

§ 4.   Eduka tulemuse toetuse taotlemine

  (1) Täisealine edukas sportlane ise, eduka sportlase seaduslik esindaja või spordiklubi esitavad vallavalitsusele vormikohase taotluse.

  (2) Taotlust kontrollib vallavalitsuse ametnik.

  (3) Toetuse kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Toetus kantakse taotluses esitatud arvelduskontole.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolm päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Värner Lootsmann
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json