Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2021, 1

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 23.09.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab koduteenuse (edaspidi teenuse) osutamise tingimused ja korra Häädemeeste vallas.

§ 2.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenust on õigustatud saama rahvastikuregistrijärgne Häädemeeste valla täisealine isik, kes vajab kõrvalabi kodustes tingimustes igapäevase eluga toimetulekul.

  (2) Teenust on õigustatud saama isik, kelle tegelik elukoht on Häädemeeste vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

§ 3.   Teenuse eesmärk, sisu

  (1) Teenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamiseks kodustes tingimustes ja väljaspool kodu, säilitades ning parandades teenuse saaja elukvaliteeti.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat toimingutes, mida tema tervislik seisund, tegevusvõime või elukeskkonnast tulenevad põhjused ei võimalda sooritada iseseisvalt, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

§ 4.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse osutamiseks esitab teenuse taotleja Häädemeeste Vallavalitsusele taotluse.

  (2) Abivajava isiku huvides võivad taotluse esitada vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik (edaspidi ametnik), seaduslik ülalpidaja või isik kellel on andmeid teenust vajava isiku kohta.

  (3) Teenuste taotlusi menetleb ja teenuse osutamise otsustab ametnik, arvestades otsuse tegemisel Häädemeeste valla pereabikomisjoni arvamust, kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (4) Isiku abivajaduse väljaselgitamiseks viib ametnik läbi isiku tegevusvõime ja elukeskkonna hindamise, määrates tema kõrvalabi vajaduse ja osutatava teenuse mahu.

  (5) Teenuse osutamiseks sõlmitakse isiku ja teenuseosutaja vahel teenuse osutamise leping, määrates kõrvalabi vajaduse, osutatavate tegevuste loetelu ja nende teostamise sageduse, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes.

  (6) Lepingut võib täiendada või muuta poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused sätestatakse lepingus ning kinnitatakse poolte allkirjaga.

  (7) Teenuse osutamise leping peatatakse, kui teenuse saaja viibib vähemalt ühe kuu kodust eemal (haiglas ravil, laste või sugulaste juures, rehabilitatsiooniteenusel vms) kuni teenuse vajaduse taastumiseni. Lepingu peatamine toimub teenuse saaja või tema esindaja sellekohase suulise või kirjaliku teavituse alusel.

  (8) Teenuse osutamine lõpeb, kui:
  1) teenuse määramise põhjused on ära langenud;
  2) teenuse saaja toimetulek tagatakse muude sotsiaaltoetuste ja -teenustega;
  3) teenuse saaja keeldub pakutud abist;
  4) teenuse saaja on esitanud teenuse osutamise lõpetamise avalduse.

§ 5.   Teenuse osutaja

  (1) Teenust osutab Häädemeeste Vallavalitsus.

  (2) Häädemeeste Vallavalitsus võib volitada sotsiaalteenuse osutamise lepinguga eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (3) Teenuse osutaja peab tagama, et koduteenuse vahetu osutaja vastab sotsiaalhoolekande-seaduse § 19 sätestatud tingimustele.

§ 6.   Teenuse finantseerimine

  (1) Teenus on teenust saavale isikule tasuline.

  (2) Teenuse hinna kehtestab Häädemeeste Vallavalitsus.

  (3) Teenust vajava isiku või tema seaduslikud ülalpidajad võib vabastada täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust vajava isiku ja seadusejärgsete ülalpidajate majanduslikku olukorda ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

§ 7.   Vaidemenetlus ja järelevalve teostamine

  (1) Teenuse osutamise otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Häädemeeste Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses või kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (2) Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates vaide esitamisest. Vaide läbivaatamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (3) Järelevalvet teenuse osutamise, haldusaktide õiguspärasuse ja teenuse kvaliteedi üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

§ 8.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtestuks Häädemeeste vallavolikogu 29.11.2019 määrus nr 33 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json