Teksti suurus:

Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 „Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.10.2022
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2022, 15

Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 „Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 29.09.2022 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruse nr 14 „Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus“ muutmine

  (1) Saaremaa Vallavolikogu 24. novembri 2017. a määruses nr 14 „Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvis 1 asendatakse sõna „struktuur“ sõnadega „struktuuri põhialused“;
  2) paragrahvi 6 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Riigivapiga pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, millel keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „SAAREMAA VALD“ ja alumisel äärel sõnaühend „SAARE MAAKOND“.

  (2) Valla vapiga pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on valla vapp. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „SAAREMAA VALLAVALITSUS“ ja sõõri alumisel äärel on sõnaühend „SAARE MAAKOND“.“;
  1) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Ametiasutuse põhiülesannete täitmiseks on ametiasutuses eriomaseid ülesandeid täitvad osakonnad, teenistused, kantselei, teenuskeskused ning vahetult vallavanemale alluvad teenistuskohad, mis ei kuulu ühegi struktuuriüksuse koosseisu. Struktuuriüksuse koosseisus võivad olla talitused.

  (3) Teenistus või kantselei võib olla osakonna koosseisus.“;
  1) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:
§ 16. Ametiasutuse struktuuri ja struktuuriüksuste põhimääruste kehtestamine

  (4) Ametiasutuse struktuuri kehtestab volikogu oma otsusega.

  (5) Struktuuriüksuse põhimääruse kehtestab valitsus oma määrusega. Osakonna koosseisu kuuluva teenistuse või kantselei tööd reguleerib osakonna põhimäärus.“;
  1) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:
§ 17. Struktuuriüksuse tegevuse põhialused

  (6) Ametiasutuse struktuuriüksuse eesmärgiks on kindlaks määratud elualal seadustega ja seaduse alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse või ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (7) Struktuuriüksus juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh volikogu ja valitsuse õigusaktidest, valla põhimäärusest, käesolevast määrusest ning struktuuriüksuse põhimäärusest.

  (8) Osakonda juhib osakonna juhataja, teenuskeskust juhib teenuskeskuse juhataja ja kantseleid juhib vallasekretär. Teenistust või talitust juhib juht, kelle ametinimetus sätestatakse struktuuriüksuse põhimääruses või muus õigusaktis.

  (9) Struktuuriüksusele pandud ülesandeid täidavad vastavate struktuuriüksuste teenistujad, kes:
  1) valmistavad ette struktuuriüksuse tegevusvaldkonnaga seonduvate üld- ja üksikaktide eelnõud;
  2) annavad vastavalt õigusaktide ja ametijuhenditega või tööülesannete kirjeldustega antud pädevusele haldusakte ning vastavad ametijuhendiga või tööülesannete kirjeldustega sätestatud pädevusest lähtuvalt ametiasutuse nimel ametiasutusele saadetud kirjadele või koostavad kirjade kavandid;
  3) esitavad õigusaktidest ja ametijuhenditest või tööülesannete kirjeldustest tulenevalt andmed riiklikesse registritesse ja valla registritesse või andmekogudesse ning väljastavad registritest teavet;
  4) vaatavad läbi ning teevad ettepanekuid ja annavad arvamusi riiklike õigusaktide eelnõude ning riiklike, maakondlike ja valdkondlike arengudokumentide kohta;
  5) korraldavad vastavalt oma pädevusele riigihangete seadusest tulenevaid toiminguid;
  6) täidavad vastavalt antud volitustele haldusjärelevalve ning kohtuvälise menetleja ülesandeid;
  7) täidavad muid struktuuriüksuse tegevusega seonduvaid vallavanema, abivallavanema ja vahetu juhi antud ülesandeid.“;
  8) paragrahvi 18 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;
  9) paragrahvi 18 punktis 2 asendatakse sõna „osakonnale“ sõnaga „struktuuriüksusele“;
  10) paragrahvi 18 punkti 6 täiendatakse pärast sõna „osavallakogu“ sõnadega „või kogukonnakogu“;
  11) paragrahvi 18 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „põhimäärusega“ sõnaga „või muude õigusaktidega“;
  12) paragrahvi 22 punktide 2, 3 ja 4 teksti algusesse lisatakse sõna „õigus“;
  13) paragrahvi 22 punktis 4 asendatakse sõna „osakondade“ sõnaga „struktuuriüksuste“;
  14) paragrahvi 27 tekst sõnastatakse järgmiselt:
„Vallas teenuse osutamiseks moodustatud asutus, mis ei teosta avalikku võimu, on ametiasutuse hallatav asutus.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Tamkivi
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json