Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2022, 48

Saaremaa Vallavalitsuse põhimäärus

Vastu võetud 24.11.2017 nr 14
RT IV, 01.12.2017, 14
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.2022RT IV, 08.10.2022, 1511.10.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Saaremaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) põhimäärusega sätestatakse ametiasutuse üldandmed, tegevusvaldkond ja ülesanded, juhtimine, struktuuri põhialused ja teenistuskorraldus.
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]

§ 2.   Asutuse liik ja nimi

  (1) Ametiasutus on Saaremaa valla (edaspidi vald) asutus, kelle peamine ülesanne on teostada valla haldusterritooriumil avalikku võimu ja täita seaduse ning seaduse alusel pandud ametiasutuse pädevuses olevaid ülesandeid.

  (2) Ametiasutuse ametlik nimi on Saaremaa Vallavalitsus.

  (3) Ametiasutus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

§ 3.   Ametiasutuse staatus ja esindamine

  Ametiasutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab ametiasutus valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

§ 4.   Ametiasutuse asukoht

  Ametiasutuse asukoht ja aadress on Tallinna 10, Kuresaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond, 93819.

§ 5.   Aruandekohustuslikkus

  Ametiasutus on aruandekohustuslik Saaremaa Vallavalitsuse kui täitevorgani ees (edaspidi valitsus), kes suunab ja koordineerib ametiasutuse tegevust ja teostab õigusaktides sätestatud korras ametiasutuse üle teenistuslikku järelevalvet.

§ 6.   Väikese riigivapiga pitsat ja ametiasutuse pitsat

  (1) Ametiasutuses on kasutusel väikese riigivapi kujutisega pitsat ja ning valla vapi kujutisega pitsat.

  (2) Riigivapiga pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, millel keskel on väike riigivapp. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „SAAREMAA VALD“ ja alumisel äärel sõnaühend „SAARE MAAKOND“.
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]

  (3) Valla vapiga pitsat on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on valla vapp. Sõõri ülemisel äärel on sõnaühend „SAAREMAA VALLAVALITSUS“ ja sõõri alumisel äärel on sõnaühend „SAARE MAAKOND“.
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]

  (4) Ametiasutuses võib kasutusele võtta muid seaduse või ametiasutuse asjaajamiskorraga ette nähtud pitsateid.

  (5) Pitsatite kasutamine tuleneb seadusest ning seaduse alusel antud õigusaktides ja ametiasutuse asjaajamiskorras sätestatust.

§ 7.   Ametiasutuse eelarve ja pangakonto

  (1) Ametiasutusel on oma eelarve valla eelarves.

  (2) Ametiasutusel on oma arveldusarve. Ametiasutusel võib olla kasutusel mitu arveldusarvet.

§ 8.   Ametiasutuse asjaajamiskeel ja dokumentide vormistamine

  (1) Ametiasutuse asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Ametiasutuses koostatavad õigusaktid ja muud dokumendid vormistatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

  (3) Ametiasutuse dokumendiplankidel kasutatakse valla vapi kujutist.

§ 9.   Ametiasutuse hoonel lippude kasutamine

  Ametiasutuse hoonele või hoone juures olevasse lipumasti heisatakse vastavalt Eesti lipu seadusele alaliselt Eesti riigilipp ning vastavalt Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud korrale valla lipp.

2. peatükk AMETIASUTUSE TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED 

§ 10.   Valitsemisala

  Ametiasutuse valitsemisalas on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste seadustega kohaliku omavalitsuse üksusele ja ametiasutusele pandud ülesannete täitmine, valla elanikele avalike teenuste osutamine ning valla elanike seaduslike õiguste ja vabaduste tagamine.

§ 11.   Ametiasutuse ülesannete täitmine

  (1) Ametiasutuse ülesanne on seadustes, ametiasutuse põhimääruses ja teistes õigusaktides sätestatud pädevuse piires korraldus-, arendus- ning järelevalvetoimingute tegemine, lähtudes valla arengukavas toodud eesmärkidest.

  (2) Ametiasutus täidab muid talle volikogu ja valitsuse õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 12.   Ametiasutuse põhiülesanded

  Ametiasutuse põhiülesanded on:
  1) valla territooriumil seaduste ja seaduste alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse antud ülesannete täitmine ja avalike teenuste osutamine, lähtudes valla elanike õigustatud huvist;
  2) volikogu ja valitsuse asjaajamise korraldamine, organite pädevusse kuuluvate õigusaktide, istungite, koosolekute ja nõupidamiste ettevalmistamine ning dokumentide vormistamine;
  3) omavalitsusüksuse toimimiseks ning omavalitsusorganite tegevuseks organisatsiooniliste, majanduslike ja tehniliste tingimuste tagamine:
  4) vallas kui omavalitsusüksuses täpne, õigeaegne ja õigusaktidele vastav asjaajamine;
  5) valla suhete korraldamine avalikkusega;
  6) ametiasutuste hallatavate asutuste tegevuse korraldamine ning juhendamine.

3. peatükk AMETIASUTUSE JUHTIMINE 

§ 13.   Vallavanem

  (1) Ametiasutuse juht on Saaremaa vallavanem (edaspidi vallavanem), kes korraldab ametiasutuse teenistust.

  (2) Vallavanema valimist ning õiguslikku seisundit reguleerib kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja valla põhimäärus.

§ 14.   Vallavanema pädevus ja ülesanded ametiasutuse juhtimisel

  (1) Vallavanem:
  1) juhib ametiasutust ning tagab ametiasutuse eesmärkide saavutamise ja ülesannete täitmise;
  2) esindab ametiasutust kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute ning asutuste ja organisatsioonide ees ning annab volitusi ametiasutuse esindamiseks.

  (2) Vallavanem korraldab ametiasutuse tegevust õigusaktidega ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmisel, juhib ametiasutuse teenistust ning täidab ametiasutuse ametnike ning töötajate suhtes avaliku teenistuse seaduse alusel ametisse nimetamise õigust omava isiku ja töölepingu seaduse alusel tööandaja ülesandeid.

  (3) Vallavanem annab ametiasutuse juhtimisel ja ametiasutuse töö korraldamiseks teenistusalaseid käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

  (4) Vallavanema ülesanded:
  1) koostab ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu eelnõu ning esitab selle kehtestamiseks volikogule;
  2) kehtestab seaduses ja teistest õigusaktidest tulenevalt ametiasutuse tööd reguleerivad eeskirjad, juhised ja korrad ning tagab ametiasutuse ametnike ja töötajate informeerimise vastavatest aktidest;
  3) kehtestab käskkirjaga ametniku ja töötaja arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra;
  4) kinnitab ametniku ametijuhendi, nimetab ametniku konkursi korras ametikohale ning kinnitab töötaja tööülesannete kirjelduse, sõlmib töötajaga töölepingu ja täidab teisi õigusaktidega ametiasutuse juhi või tööandja pädevusse antud ülesandeid;
  5) sõlmib ametiasutuse pädevusse kuuluvates ülesannetes valla nimel lepingud või volitab selleks vajadusel teisi ametnikke, töötajaid või isikuid;
  6) korraldab ametiasutuse eelarve eelnõu koostamist ja jälgib selle täitmist;
  7) määrab valla eelarvest lähtuvalt ametiasutuse arvete kinnitajad;
  8) korraldab ametiasutuse valduses oleva vallavara valitsemise kooskõlas volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra ja teiste õigusaktidega;
  9) moodustab vajadusel käskkirjaga nõuandva õigusega komisjone ja töörühmi ametiasutuse pädevuses olevate ülesannete täitmiseks, määrab nende ülesanded ja töökorra;
  10) otsustab ametiasutuse pädevusse kuuluvaid küsimusi, kui nende otsustamine ei ole seaduse või seaduse alusel antud õigusaktidega pandud ametiasutuse ametnikele;
  11) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning volikogu või valitsuse otsuste või korraldustega.

  (5) Vallavanem annab volikogule ja valitsusele aru ametiasutuse tegevusest ning vastutab seadustega, seaduste alusel antud riiklike õigusaktidega ja volikogu ning valitsuse õigusaktidega ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmise eest.

4. peatükk AMETIASUTUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 15.   Ametiasutuse struktuuri põhialused

  (1) Ametiasutuse põhiülesannete täitmiseks on ametiasutuses eriomaseid ülesandeid täitvad osakonnad, teenistused, kantselei, teenuskeskused ning vahetult vallavanemale alluvad teenistuskohad, mis ei kuulu ühegi struktuuriüksuse koosseisu. Struktuuriüksuse koosseisus võivad olla talitused.

  (2) Teenistus või kantselei võib olla osakonna koosseisus.
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]

§ 16.   Ametiasutuse struktuuri ja struktuuriüksuste põhimääruste kehtestamine

  (1) Ametiasutuse struktuuri kehtestab volikogu oma otsusega.

  (2) Struktuuriüksuse põhimääruse kehtestab valitsus oma määrusega. Osakonna koosseisu kuuluva teenistuse või kantselei tööd reguleerib osakonna põhimäärus.
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]

§ 17.   Struktuuriüksuse tegevuse põhialused

  (1) Ametiasutuse struktuuriüksuse eesmärgiks on kindlaks määratud elualal seadustega ja seaduse alusel antud õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse või ametiasutuse pädevusse antud ülesannete täitmine.

  (2) Struktuuriüksus juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, sh volikogu ja valitsuse õigusaktidest, valla põhimäärusest, käesolevast määrusest ning struktuuriüksuse põhimäärusest.

  (3) Osakonda juhib osakonna juhataja, teenuskeskust juhib teenuskeskuse juhataja ja kantseleid juhib vallasekretär. Teenistust või talitust juhib juht, kelle ametinimetus sätestatakse struktuuriüksuse põhimääruses või muus õigusaktis.

  (4) Struktuuriüksusele pandud ülesandeid täidavad vastavate struktuuriüksuste teenistujad, kes:
  1) valmistavad ette osakonna tegevusvaldkonnaga seonduvate üld- ja üksikaktide eelnõud;
  2) annavad vastavalt õigusaktide ja ametijuhenditega või tööülesannete kirjeldustega antud pädevusele haldusakte ning vastavad ametijuhendiga või tööülesannete kirjeldustega sätestatud pädevusest lähtuvalt ametiasutuse nimel ametiasutusele saadetud kirjadele või koostavad kirjade kavandid;
  3) esitavad õigusaktidest ja ametijuhenditest või tööülesannete kirjeldustest tulenevalt andmed riiklikesse registritesse ja valla registritesse või andmekogudesse ning väljastavad registritest teavet;
  4) vaatavad läbi ning teevad ettepanekuid ja annavad arvamusi riiklike õigusaktide eelnõude ning riiklike, maakondlike ja valdkondlike arengudokumentide kohta;
  5) korraldavad vastavalt oma pädevusele riigihangete seadusest tulenevaid toiminguid;
  6) täidavad vastavalt antud volitustele haldusjärelevalve ning kohtuvälise menetleja ülesandeid;
  7) täidavad muid struktuuriüksuse tegevusega seonduvaid vallavanema, abivallavanema ja vahetu juhi antud ülesandeid.
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]

§ 18.   Teenuskeskus

  Teenuskeskuses:
  1) [kehtetu - RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]
  2) võetakse vastu vallakodanike kirju, avaldusi ja muid dokumente, mis registreeritakse dokumendihaldusprogrammis ning originaalid edastatakse vastava valdkonna eest vastutavale struktuuriüksusele;
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]
  3) nõustatakse kodanikke sotsiaalabi küsimustes;
  4) vahendatakse infot valitsusele;
  5) nõustatakse kodanikke asjaajamisel;
  6) tagatakse osavallakogu või kogukonnakogu tehniline teenindamine;
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]
  7) täidetakse muid teenuskeskuse põhimäärusega või muude õigusaktidega sätestatud ülesandeid.
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]

5. peatükk TEENISTUSKORRALDUS 

§ 19.   Ametiasutuse teenistuse korraldamise üldised alused

  (1) Töö- või teenistussuhe ametiasutuse ülesannete täitmiseks on avalik teenistus.

  (2) Teenistuskohad jagunevad ameti- ja töökohtadeks ning teenistuskohale nimetatud või tööle võetud isikud ametnikeks ning töötajateks.

  (3) Nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestab volikogu määrusega. Ametikoha eripärast tulenevad täpsemad nõuded ametnikule võib kehtestada ametijuhendiga. Töökoha eripärast tulenevad nõuded töötajale kehtestatakse tööülesannete kirjeldusega.

§ 20.   Ametnik

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu ülesandeid, on ametiasutuse ametnik ning ametiasutuse avaliku võimu ülesannete täitmiseks on tal vallaga avalik-õiguslik teenistus- ja usaldussuhe.

  (2) Ametniku õiguslikku seisundit reguleerib avaliku teenistuse seadus.

  (3) Ametniku teenistusülesanded kehtestatakse vastava ametikoha ametijuhendiga. Ametijuhendi kehtestab vallavanem käskkirjaga. Ametijuhend peab olema kehtestatud enne ametniku ametikohale asumist.

  (4) Ametniku nimetab ametikohale ja vabastab ametikohalt vallavanem käskkirjaga.

§ 21.   Töötaja

  (1) Isik, kes täidab ametiasutuses avaliku võimu teostamist toetavaid ülesandeid, on ametiasutuse töötaja ning ametiasutuse selliste ülesannete täitmiseks, mis ei ole seotud avaliku võimu teostamisega, on isikul vallaga eraõiguslik töösuhe.

  (2) Töösuhted reguleeritakse lähtuvalt töölepingu seadusest ja teistest töösuhteid reguleerivatest seadustest, sh osaliselt avaliku teenistuse seadusest.

  (3) Töölepingu töötajaga sõlmib ja töösuhte lõpetab vallavanem.

§ 22.   Ametnike ja töötajate kohustused ja õigused

  Ametnikul ja töötajal on:
  1) kohustus anda kõigile ametiasutuse ametnikele ja töötajatele ning omavalitsusorganite liikmetele juhiseid oma pädevuses olevates küsimustes;
  2) õigus saada ametiasutuse teistelt ametnikelt ja töötajatelt ning valitsuse hallatavate asutuste töötajatelt tööks vajalikku informatsiooni;
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]
  3) õigus teha vahetule juhile ja vallavanemale ettepanekuid töös tekkinud küsimuste lahendamiseks ning komisjonide ja töögruppide moodustamiseks;
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]
  4) õigus kaasata ametiasutuse teiste struktuuriüksuste ametnikke ja töötajaid ning spetsialiste väljastpoolt ametiasutust oma töös tekkivate küsimuste lahendamisele.
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]

§ 23.   Hindamine

  (1) Vähemalt üks kord aastas hinnatakse teenistuja töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust.

  (2) Hindamiseks peab teenistuja vahetu juht temale alluva ametnikuga vestluse. Vestluse tulemused vormistatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Teenistujate arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra kehtestab vallavanem käskkirjaga.

6. peatükk FINANTSTEGEVUS JA VARA 

§ 24.   Ametiasutuse finantseerimine

  Ametiasutuse tegevust finantseeritakse valla eelarvest.

§ 25.   Finantstegevus

  (1) Ametiasutus korraldab vallaeelarve täitmist õigusaktidega sätestatud korras.

  (2) Ametiasutuse kaudu on korraldatud kõikide ametiasutuse hallatavate asutuste raamatupidamine.

§ 26.   Vara kasutamine

  (1) Ametiasutus valitseb ametiasutuse valduses ja kasutuses olevat vallavara volikogu kehtestatud korras.

  (2) Ametiasutuse varade arvestust korraldatakse raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras.

7. peatükk AMETIASUTUSE HALLATAVAD ASUTUSED JA TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE 

§ 27.   Ametiasutuse hallatav asutus

  Vallas teenuse osutamiseks moodustatud asutus, mis ei teosta avalikku võimu, on ametiasutuse hallatav asutus.
[RT IV, 08.10.2022, 15 - jõust. 11.10.2022]

§ 28.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Ametiasutuse ja selle ametiisikute tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab seadusega ettenähtud korras teenistuslikku järelevalvet valitsus.

  (2) Ametiasutuse hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab kontrolli valitsus, kaasates selleks ametiasutuse.

  (3) Teenistusliku järelevalve hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse üle algatab valitsus. Valitsus võib teha ametiasutuse ametnikele ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise akti andmise või toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

8. peatükk AMETIASUTUSE ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 29.   Ametiasutuse tegevuse ümberkorraldamine või ümberkujundamine

  (1) Ametiasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsustab volikogu.

  (2) Ametiasutuse ümberkorraldamine seisneb ametiasutuste ühinemises või jagunemises.

  (3) Ametiasutuse ümberkujundamine on ametiasutuse muutmine millekski muuks asutuseks kui kohaliku omavalitsuse asutus.

  (4) Ametiasutuse ümberkorraldamise otsustab volikogu oma otsusega.

  (5) Ametiasutuse ümberkorraldamist korraldab valitsus.

§ 30.   Ametiasutuse tegevuse lõpetamine

  (1) Ametiasutuse tegevuse lõpetamise otsustab volikogu oma otsusega.

  (2) Ametiasutuse tegevuse lõpetamist korraldab valitsus.

9. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 31.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json