HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.11.2012, 5

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 13.06.2011 nr 2

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4, Põltsamaa Linnavolikogu 21. detsembri 2010 määruse nr 15 „Põltsamaa Lasteaia Tõruke põhimäärus” § 11, Põltsamaa Linnavolikogu 21. detsembri 2010 määruse nr 14 „Lasteaia Mari põhimäärus” § 11 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Põltsamaa linnale (edaspidi linn) kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.  Rühmad

 (1) Lasteasutuse direktor (edaspidi direktor) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

 (2) Laste arv rühmas on järgmine:
 1) sõimerühmas kuni 14 last;
 2) lasteaiarühmas kuni 20 last;
 3) liitrühmas kuni 18 last.

 (3) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on Põltsamaa Linnavalitsusel kui täitevorganil (edaspidi linnavalitsus) õigus suurendada laste arvu sõimerühmas kuni 2 lapse võrra, lasteaiarühmas kuni 4 lapse võrra ning liitrühmas kuni 2 lapse võrra.

 (4) Laste arv erirühmas on järgmine:
 1) tasandusrühmas, kus käivad spetsiifiliste arenguhäiretega lapsed, kuni 12 last;
 2) arendusrühmas, kus käivad vaimse alaarenguga lapsed, kuni 7 last.

 (5) Lapse erirühma vastuvõtmisel ning sealt väljaarvamisel lähtutakse koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatust.

§ 3.  Laste arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteasutusse võtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor. Lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamisega seotud vaidlused lahendab linnavalitsus.

§ 4.  Teave vabadest kohtadest

  Lapse vanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutusest.

2. peatükk LAPSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTMINE 

§ 5.  Lasteasutusse vastuvõtmine

 (1) Lasteasutusse võetakse vastu esmajärjekorras linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid lapsi, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Põltsamaa linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi, kelle elukohaks ei ole rahvastikuregistrisse kantud Põltsamaa linn, eelistades Põltsamaa linnas töötavate vanemate lapsi. Teised kohalikud omavalitsused osalevad lasteaia kulude katmisel koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud korras.

 (2) Lasteasutusse võetakse vastu 1-7 aastasi lapsi.

 (3) Vanemale on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

 (4) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse (lisa 1), lapse sünnitõendi koopia ning esmakordselt lasteaeda tulles esitab kirjaliku informatsiooni lapse tervislikust olukorrast.

 (5) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse (lisa 1), lapse sünnitõendi koopia ning esmakordselt lasteaeda tulles esitab kirjaliku informatsiooni lapse tervislikust olukorrast.

 (6) Eelisjärjekorras võetakse lasteasutusse vastu:
 1) kui lasteasutuses on sobitus-, tasandus- või erirühm, siis vastavalt eriõpetust ja –hoolt vajav laps;
 2) laps, kelle vanem töötab samas asutuses;
 3) laps, kes on suunatud lasteaeda Põltsamaa Linnavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni ettepanekul;
 4) laps, kelle õde või vend käib samas lasteasutuses.

 (7) Lasteasutuse rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt 30. juuniks ja kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks. Direktor esitab laste nimekirja linnavalitsusele/ametiasutusele 10. septembriks. Muudatuse rühma nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga.

 (8) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel sõlmib direktor vanemaga kohustuse täitmise lepingu (lisa 2), milles kajastub:
 1) lepingu sõlminud osapoolte nimed ja andmed;
 2) päevahoiule võetud lapse nimi ja isikukood;
 3) vanema poolt kaetava osa suurus ja selle maksmise kord;
 4) lapse toiduraha maksmise kord.

 (9) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi vastu kogu aasta kestel.

§ 6.  Lapse lasteasutusse toomine

  Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemat tasudest, mis hõlmavad vanema poolt kaetavat osa määra.

3. peatükk LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE 

§ 7.  Lapse lasteasutusest väljaarvamine

 (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

 (2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Leping lõpetatakse pärast kõikide vanema poolt kaetavate kulude tasumist.

 (3) Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema poolt kaetavat osa vastavalt Põltsamaa Linnavolikogu poolt kehtestatud määrale ja tingimustele ning toiduraha, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja (2 nädalat) võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

 (4) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Põltsamaa Linnavalitsuse 02. aprilli 2007 määrus nr 3 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”
 2) Põltsamaa Linnavalitsuse 06. augusti 2008 määrus nr 3 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra muutmine”.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. juunil 2011.

Sven Lass
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Tiia Vahter
Linnasekretär

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Kohustuste täitmise leping